Gorski resevalec_1 - Page 3

NOVICE »Kratke doma?e« - Novice Ob?ni zbor Društva GRS Trži? 16. februarja 2010 je v prostorih policijske postaje Trži? potekal redni letni ob?ni zbor našega društva. Zbora so se udeležili ?lani društva in povabljeni gostje (iz tržiških planinskih in gasilskih društev, predstavnik CZ Trži?, predsednik GRZS in predstavniki nekaterih sosednjih postaj GRS). Letos se je zaklju?il štiriletni mandat dosedanjega vodstva. Predsednik društva Slavko Roži? ga je ocenil kot uspešnega, na za?etku zastavljeni cilji so bili doseženi. Ocenjeno je, da naše društvo deluje urejeno in pregledno, da imamo usposobljeno in kvalitetno moštvo in da smo uspešno izvedli delno pomladitev moštva postaje, pri kateri so nam izkušeni po stažu starejši reševalci v veliko pomo? in podporo. V tem mandatu v društvu ni prišlo do konfliktov, nobene nesre?e ali hujše nezgode pri opravljanju našega dela. Vsak ?lan društva je po svojih mo?eh in s svojim aktivnim delom prispeval del?ek iz katere je nastala celota in prikazana slika dela v letu 2009. Delo društva v letu 2009 je ocenjeno kot uspešno. Prisotni ?lani so potrdili predstavljena poro?ila o delu (poro?ilo na?elnika, finan?no poro?ilo, poro?ilo inventurne komisije in nadzornega odbora). Prav tako sta bila obravnavana in sprejeta dva pravna akta društva GRS Trži? in sicer Pravila Društva GRS Trži? (spremembe) in Pravilnik o sprejemu ?lanov v Društvo GRS Trži?. Sledile so volitve na katerih so ?lani soglasno podprli dosedanjega predsednika/na?elnika Slavka Roži?a in ga izvolili za še en mandat. Tudi upravni odbor društva vnaprej ostaja v podobni sestavi kot v zadnejm 4-letnem obdobju. Novi/stari na?elnik društva je plan dela za leto 2010 strnil v naslednjih to?kah: - redna letna usposabljanja, popoldanske vaje, te?aji z poudarkom na simulaciji reševanja v težjih razmerah - izpopolnjevanja inštruktorjev, vodnikov reševalnih psov, reševalcev na seminarjih, obnavljanje znanja prve pomo?i, - sodelovanje na prireditvah, udeležba na tekmovanjih, pomo? pri izvedbi dolo?enih športnih tekmovanj - sodelovanje z sorodnimi organizacijami pri skupnih projektih, - sodelovanje ?lanov v vodstvu in komisijah GRZS, z ostalimi sosednjimi društvi GRS, društvom GRS Borovlje (A), - reševalno in preventivno delo Na ob?nem zboru sta bila med ?lane društva sprejeta tudi dva nova ?lana – pripravnika: Kos Bojan in Grega Bahun. 80 urni te?aj prve pomo?i: Od januarja do marca 2010 je v izobraževalnem centru Uprave za zaš?ito in reševanje na Igu potekalo intenzivno izobraževanje - te?aj prve in nujne medicinske pomo?i za gorske reševalce, ki ga organizira Komisija za medicino pri GRZS. Te?aj je potekal ob petkih in sobotah (9 dni), udeležilo se ga je tudi 5 ?lanov tržiškega Društva GRS – trije pripravniki in dva reševalca. Ostali reševalci so podobna izobraževanja že opravili v preteklih letih. Letos so v sklopu predavanj in vaj sodelovali tudipredavatelji Rde?ega križa, tako da so udeleženci te?aja opravili izpit za GRS in dodatno še izpit za bolni?arje. ?istilna akcija 17.aprila so se tudi ?lani GRS Trži? pridružili vseslovenski akciji O?istimo Slovenijo v enem dnevu. Naša prvotna ??????????????)???????????5??5?????????????????????????????????????????)-??????????????????????????????????????????5???????????????)????????????????Q???4??Q????5???????????????????5??5?????????)Q????????????????Q???5??h???????????????????????????????)????????????????5???????????????????????????????????????????????)?????????????????????????????????????5?????????5????i????????)??????????????????????????????????????????????????????4????????????????5????????????????????????????????????????????????????()9????????????????????????????????????5????1????5???)5???????????????????)?????????????????????????????????????)?????????????????????????????????????????????X?????????????????????????5????????????????????????????IL?Q???4???????????)??????????????5???????????A?Q???4??A???????????????????????)?????????????????????????????????????????????????????IiL(?????????5???????????5????????????????????????????????????????????????5????????????IL???????5???????????????)??????????????????????????????????????????????5?????????????)???????????????????????????????????????????i????IL???)????????????????????????????????)?????????????????)X???????IL?Q???4????????????????????5???????????????????????????????????????1????????????????????????????????)???????????????5?????)9?????????????????????????????M????????????5??UIMiH?)???????????????????????????????????????IL????M???????(???????????5??????????5?????????????????????????????????????)????????????X???????????????????????????????5??A??5??)??? ????????????????5??????????????4??????????????????????????????????????????IL??Q???5???????????????????????????????????????????????????????????????????????5?????)???????((?((0