Gorabilbaobasket - Page 61

GORABILBAOBASKET 61 32 Jackie Carmichael, 2013-14 33 Andy Panko, 2005-06 José Angel Antelo, 2006-07 Mile Illic, 2007-08 Mamadou Samb, 2011-14 Danilo Andjusic, 2014-15 Alex Suarez, 2015-16 34 Kostas Vasileiadis, 2010-13 Ethan Wragge, 2014-15 Danilo Nikolic, 2016-17 35 Zoran Vrikic, 2013-14 44 Roger Grimau, 2011-14 45 Janis Blums, 2008-12 50 Micheal Eric, 2016-17 55 A. Zengotitabengoa, 2006-07 Octubre - Noviembre - Diciembre | 2016