"Good News" Magazine Aug '17 GN issue to publish online - Page 36

Kids Corner -- F UN C RAFT I DEA pages 34 to 37 DIY UNICORN KINETIC SAND Enter to Win a Pair of Word Wink Puzzle Books f rom “Good News” Magazine! Just fill in the entry form be low and mail to: “GOOD NEWS” P.O. Box 999 • McElhattan, PA 17748 Must receive entries by 8/21/17 Name: ____________________ }}}}}}}}}}}}}}|)ɕ}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}|) Mхєi}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}|)A}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}|)Q́չɸ)ѥͅ)͡)ɕ͕ѽѡȰ)ٕ͕)Ѽͅ)ѱ̄%Ё)ݕЁ䁅)ѡͅѥ)́)Ёѡͅ)׊eЁѡ)%ӊéЁ)饹ѕɔ)ѼݥѠ)%9I%9QL(āݡєͅ(āQɸхɍ(āQѕ(āQ݅ѕ(ā͠ͽ(ļЁɥ)%9MQIU Q%=9L)ɕЁ͕ѥՍѥ̰ѽ̰)ɔمЁQ ́Mѽ́!ɔ1!ٕ() 115I-P)<ݹȀ)LLѽ)͍չЁɽ<ѱ(ԁ5Mɕа ɕ)Aܴ+ U1,==L+!=5 99==L+)5IQ%85QL(1$MA %1LYId],)]ЁɕЁɑ́ Pɑ̸)Mѽɔ!)5ɥ(ᅴ)Mɑ(ᅴ(ĸ%ݰͅɸхɍѕȸ(ȸ%͕Ʌєݰ݅ѕȰ͠ͽ)ɥѱ䀡ͼ́ЁѼѥمє)Չ́ѡ͠ͽ(̸AȁݕЁɔѼ䁵ɔѥȁ)Ѽ%ɔ́ѽ䰁)݅ѕȀāЁѥչѥЁ́)́͡ͅ(иMѽɔѥЁхȸ)9ѕȁٽɥє͕ѥѼݕ)ɔɔݕЁ䁵ɔ)ԁ݅ЁѼ͍и=Ȱ͔Ѥɽ)ȁѤѕɥ͕ѥȁȵѥ)ѥͅIЁɽ́Ѽ́)́́ԝ)Mɍܹѕɕй) ==,M%9%9ݥѠAհ9ͽ)Q! ULMQ=AL!I)Iɥٕ聡輽义и)̼нյȵՍеедȹѵ)ѡȁ%M!HLUQ%M=8QI%=1=d)I%dUUMPѠI=4ȴЁA4)M)̸))՝Ё!5䰁QՕ͑䰁Q͑䰁ɥ(ݕ(ذMɑ) ͕]͑䀘Mչ(ԁMP5%8MQIP1= ,!Y8)ܹѡ̵ѽ̵ɔ(Ѓq9ϊt՝Ѐܹɍչ坽̹