GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 8

menta da ove promene treba da vodi HR ili CEO. Međutim, sa druge strane, imamo argument da je dovoljno ima- ti samo IT strategiju. Tehnologija se brzo razvija, ali promene se dešavaju u dvogodišnjem ili petogodišnjem planu, koji podrazumeva integraciju sistema, prelazak na cloud i stvara-nje temelja na kojem će se biznis zatim razvijati. Oba argumenta su u određenoj meri tačna. Nove metode i modeli zahteva- ju nove veštine i strukturnu reorga- nizaciju, koje obično izlaze iz delokruga Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 CIO i CTO-a. Ovo delimično objašnjava zašto se u zapadnoj Evropi daleko više veruje da CEO treba da vodi digi- talnu transformaciju. Međutim, to nije slučaj u istočnoj i centralnoj Evropi. Na kraju krajeva, sama tehnologija donosi promene, tako da rukovodi- oci ovih tehnoloških timova moraju biti aktivno uključeni u transforma- ciju. Oni imaju najbolji pogled na to kako i kada novu tehnologiju tre- ba uvesti, kao i na njen potencijalni uticaj na sisteme, procese, upravlja- nje i ciljeve. Imperativ strategije Strategija digitalne transformaci- je je bitan alat za potvrđivanje li- derstva, i to donosi veliku prednost. Prema našem istraživanju, firme sa DX strategijom imaju 27% više verovatnoće da će njihov napre- dak u digitalnoj transformaciji biti prilično razvijen ili skoro potpuno završen. Možda bolje rečeno, firme koje imaju strategije 29% češće su se izjasnile da veruju u sposobnost svojih rukovodioca da transformišu