GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 7

Strategija nasleđa Iako je to očekivano, IT rukovodi- oci nemaju dovoljno dobro isplani- rane strategije za rešavanje situaci- ja i pored visokog nivoa svesti. U istraživanju koje smo sproveli u av- gustu i septembru među IT i LoB ru- kovodiocima, skoro tri četvrtine ispi- tanika se izjasnilo da su rukovodioci kompanija svesni kako će tehnologi- ja promeniti njihovu industriju. Ipak samo 40% kompanija zapra- vo ima strategiju. Taj broj se razliku- je u pet zemalja u kojima je rađeno istraživanje (Češka, Mađarska, Po- ljska, Rumunija i Rusija). U Ru- siji taj broj ide do 43%, dok je u Češkoj samo 33%. Takođe se brojevi značajno razlikuju po industrijama. Iskuljučujući Rusiju, nešto više od polovine zdravstvenih organizaci- ja i nešto više od 40% anketiranih fi- nansijskih institucija ima strategiju. Nasuprot tome, samo 30% državnih firmi i 26% kompanija koje pružaju profesionalne usluge odvojilo je vre- me za razvijanje strategije. Da li Vi imate strategiju digitalne transformacije? N=311, obuhvata: Češku, Mađarsku, Poljsku i Rumuniju Jedan od razloga zbog kojeg su ispi- tanici rekli da nemaju strategiju digi- talne transfromacije je taj da ona, prema njima, zapravo nije potre- bna. Iako IT ili tim pod velikim utica- jem IT-a sprovodi digitalne promene u kompaniji, postavlja se pitanje ko iz menadžmenta treba da vodi ove promene. Tako da dolazimo do argu- ISpecijalno izdanje :: Industrija 4 . 0