GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 66

prirodnog gasa na mestima njegove isporuke. Sistem se sastoji od: • merne i telekomunikacione opre- me na terenu • OPC servera i OPC klijenta • baze podataka • aplikacije za prikaz i analizu pri- kupljenih podataka MDS funkcioniše na sledeći način: OPC server preko napojne teleko- munikacione jedinice očitava po- datake sa merne opreme na terenu; OPC klijent preuzima prikupljenje podatake sa OPC servera i upisuje ih u bazu podataka; nakon toga su podaci dostupni za pregled i analizu putem korisničke aplikacije. Sistem za daljinsko očitavanje će prikupljati, čuvati i stavljati na ra- spolaganje sve merne podatke neo- phodne za sprovođenje aktivnosti u okviru pravila o radu mreže. Funkcionalnosti i pogodnosti MDS-a: • poboljšava i obezveđuje korigo- vane podatke o dnevnom protoku za sve ulaze i izlaze • omogućava ručni unos podata- ka sa merila protoka kada nema mogućnosti za automatski unos ili u slučaju poremećaja kod automat- skog unosa • omogućava generisanje podata- ka o izmerenom protoku na osnovu Šematski prikaz MDS-a Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 merenja na terenu, korekcije i po- dataka na ulazima i izlazima • omogućava prijem dobijenih po- dataka u centralizovanoj bazi po- dataka • omogućava prikupljanje podata- ka u centralizovanoj bazi podataka • omogućava prikaz podataka ovla- šćenim korisnicima • obezbeđuje razmenu podataka i mogućnosti izrade izveštaja kori- snicima • obezbeđuje podatke za druge platforme i poslovne potrebe Neki od podataka koje MDS obe- zbeđuje ostalim platformama su merni podaci za protok, korigovani