GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 63

je digitalizacija uveliko uticala na mnoge industrije. Dok je energeti- ka igrala ključnu ulogu u svim indu- strijskim revolucijama do sada, digi- talna revolucija će suštinski prome- niti energetski sektor i transformisati očitavanje i upravljanje potrošnjom električne energije (smart metering), u čemu vidimo dodatne mogućnosti za razvoj aplikacija za pametne tele- fone, preko kojih bi krajnji korisnici upravljali pametnim brojilima ili su- upravljanje postojećim i novim ra- sklopnim i prekidačkim elementi- ma u mreži. Ovaj korak će voditi ka rešavanju izazova koji se odnose na smanjenje gubitaka u distribu- tivnom sistemu, ali i na povezivanje novih proizvođača električne ene- rgije iz OIE na distributivnu mrežu na našim prostorima, što će zahte- vati sisteme zaštite nove generaci- je bazirane na blockchain konceptu, kako bi se sprečili neovlašćeni upa- di u mrežu. Na kraju, iz svega ovoga zaklju- čujemo da su vizije o svetu iz daleke budućnosti već počele da dobijaju svoje realne oblike kroz tehnološke i komercijalne modele koji će omo- gućiti neku bolju stvarnost sa aspe- kta efikasnije i socijalno održive ener- getske politike. TeleGroup je spreman poslovne modele kakve poznajemo danas. IT i telekomunikaciona indu- strija su već doživele značajne tran- sformacije na nivou tehnologija, ko- mercijalnih modela i regulativa. Ova iskustva su od dragocenog značaja i za transformaciju energetskog se- ktora na globalnom nivou. Kao tehnološki partner elektro- privreda u regionu, TeleGroup već deceniju i po učestvuje u projektima digitalizacije energetskog sektora. Iz prve ruke znamo da su investicije u delu digitalizacije srazmerno male, ali da se korak po korak radi na mo- dernizaciji infrastrukture i digitali- zaciji i zaštiti određenih segmenata poslovanja. Ohrabrujuća vest je da Srbija planira masovno uvođenje pa- metnih mernih uređaja za daljinsko tra baterijama za skladištenje struje. U regionu je takođe neophodna au- tomatizacija distributivne mreže u o- kviru “smart grid” koncepta, što će im- plicirati uvođenje sistema i SCADA aplikacija za daljinsko nadgledanje i za nove scenarije i svesni smo da su sva velika dostignuća u istoriji ljudske civilizacije počela u jednom trenutku od jedne velike ideje. 4.0 http://www.telegroup-ltd.com/ Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0