GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 61

Globalne tendencije u eri industrije 4.0, kada je energetika u pitanju, su potpuni prelazak sa fosilnih na obnovljive i- zvore energije (OIE) i komercijalizacija tehnologije za skladištenje energije. Sistemi za skladištenje električne energije dobijene iz obnovljivih izvora (OIE) su ključni deo vizije sveta baziranog na zelenoj energiji, ali je njihova masovna primena još uvek preskupa. Jedno od rešenja su baterije za čuvanje električne energije, koje je pretvaraju u hemijsku u trenutku kada se proizvodi više nego što se troši, a zatim je po potrebi vraćaju u elektroenergetski sistem. Ključni izazovi ovakvih zamisli su kako rešiti upravljanje i pogon OIE koji su po svojoj prirodi nestabilni jer zavise od klimatskih uslova, kako rešiti priključivanje na elektroenergetski sistem i na kraju kako razviti bateriju po ekonomski održivom modelu za masovnu primenu, gde bi cena koštanja iznosila 100 dolara za kilovat sat. Upravo se za 2018. godinu najavljuju značajne investicije u razvoj tehnologije za čuvanje energije, kao i za prevazilaženje drugih pomenutih izazova. Ako se načas osvrnemo i vratimo u 2015. godinu kada je kompanija Tesla Motors, na čelu sa Elonom Maskom, lansirala prvu “Powerwall“ kućnu bateriju, a kasnije i “Powerpack“ bateriju za veće fabrike, sa ciljem da u potpunosti transformiše infrastrukturu obezbeđivanja električne energije i smanji zavisnost tržišta od uglja, shvatićete da se koncept čuvanja energije polako prenosi sa nivoa distributivne mreže na nivo domaćinstava. Čak je i globalni proizvođač nameštaja IKEA za krajnje korisnike uveo u ponudu vrstu baterije za smeštaj energije sa solarnim napajanjem. Prema izveštaju Međunarodne agencije za obnovljive izvore energije, očekuje se da će do 2023. godine kapacitet baterija za skladištenje energije porasti sa 360 megavati na 14 gigavati, a globalna prodaja električnih automobila biti dva puta veća, te se računa da bi cenu baterija mogla srušiti njihova masovna proizvodnja. Iz ovoga možemo da zaključimo da kako bude rasla upotreba baterija za skladištenje električne energije u domaćinstvima tako će rasti i sredstva za dalji razvoj baterija koje bi mogle naći širu primenu u energetski samoodrživim objektima. Predviđanja su da će u narednih deset godina biti razvijen ekonomski održiv i konkurentan sistem za skladištenje energije, koji će omogućiti masovnu primenu. Iako je najznačajniji investitor u razvoj tehnologije za skladištenje električne energije National Grid, najveća kompanija koja se bavi prenosom električne energije i gasa na svetu, ne treba zanemariti ni igrače kao što su EDF, EON i Dyson. Sa druge strane “bare“ ni tradicionalni igrači ne spavaju. Mislimo na Exxon Mobil, Shell i Total koji itekako planiraju značajne investicije u OIE i Tesla “Powerpacks” u Hornsdejlu, Australija tehnologije skladištenja. Dakle, svedoci smo tržišne utakmice u kojoj se odlučuje ko će dobiti titulu lidera u domenu skladištenja električne energije i proizvodnje električnih vozila. Potpuni prelazak na obnovljive izvore energije – realnost ili daleka budućnost? Iz godine u godinu beleži se sve veći rast učešća OIE u globalnoj proizvodnji električne energije. Dobra vest je da postoji čak i zdrava konkurencija između država i regiona širom planete, koji se utrkuju ko će prvi uspeti da u potpunosti generiše struju iz obnovljivih izvora. Evo, uzmimo svež primer daleke nam južne Australije. Naime, zahvaljujući saradnji sa kompanijama Tesla i Ecotricity, južna Autralija je lansirala kampanju sa ciljem potpunog prelaska na zelenu energiju. Ona trenutno koristi najveće na svetu postrojenje za skladištenje električne energije sa kapacitetom od 100 megavata. Ova džinovska baterija je već zabeležila prvi uspeh, te je za svega 0,14 sekundi uspela da nadomesti manjak električne energije u mreži uzrokovan naglim padom proizvodnje. ISpecijalno izdanje :: Industrija 4.0 G lobalne tendencije u eri in- dustrije 4.0, kada je ener- getika u pitanju, su potpu- ni prelazak sa fosilnih na obnovljive i- zvore energije (OIE) i komercijalizaci- ja tehnologije za skladištenje energije. Sistemi za skladištenje električne ener- gije dobijene iz obnovljivih izvora (OIE) su ključni deo vizije sveta baziranog na zelenoj energiji, ali je njihova masovna primena još uvek preskupa. Jedno od rešenja su baterije za čuvanje električne energije, koje je pretvaraju u hemij- sku u trenutku kada se proizvodi više nego što se troši, a zatim je po potrebi vraćaju u elektroenergetski sistem. Ključni izazovi ovakvih zamisli su kako rešiti upravljanje i pogon OIE koji su po svojoj prirodi nestabilni jer zavise od klimatskih uslova, kako rešiti priključivanje na elektroener- getski sistem i na kraju kako razvi- ti bateriju po ekonomski održivom modelu za masovnu primenu, gde bi cena koštanja iznosila 100 dolara za kilovat sat. Upravo se za 2018. godinu na- javljuju značajne investicije u razvoj tehnologije za čuvanje energije, kao i za prevazilaženje drugih pomenu- tih izazova. Ako se načas osvrnemo g&FR#RvFRFRЧ斦FW6F'2 HVR6VФ66&'gR( vW'v( \HvR&FW&R6斦R( vW'6( &FW&Rf\HvRf'&R66ƦVFRGV7FG&6f&֜ZRg&7G'VЧGW'R&W&\IfVVG&HRVW"ЦvR6榒f67BG,[ZFBVvƦ6fFHvWFRF6R6WB HWfVRЧ&vR&V66fF7G&Ц'WFfR&\[RfFHv7FfHRv&&fIH\ZFT&R&6斶RWfVRRЦGRg'7GR&FW&R6\ZFVW&vR66&V&Vf\ZFP\IV&FRvV6R&bЦƦfRf&RVW&vRHVVR6RFHvRF##2vFR6FWB&FW&Ц6FZFVRVW&vR&7F63cVvfFBvvfFv&Ц&FVVG&H斂WF&&FGfWFf\HvFR6R&HVF&6VP&FW&v7'\ZF榖f6f&fFगfv[VFƧ\H֖F'VFR&6WG&V&&FW&Ц6FZFVRVVG&HRVW&vRPFHv7GfF HvR&7F7&VG7BЧfFƦ&f&FW&R&ЦvRHv Z'R&VRRVW&vWG66G,[f&VF&VGfI7RF HvRR&VF斂FW6WBvF&F&fVV6G,[bW&RЦF67FV6FZFVRVW&vRHvRw\HvF6fR&VRखRH斦fW7FF"R&fFVvR6FZFVRVVG&HPVW&vRFw&Bf\HvЧ斦6R&f&V6VVG&HPVW&vRv67fWGRRG&V&RЦ&Fw&HR ZF7RTDbTG66G'VvR7G&R( &&^( G&FЦ6w&H֒R7fR֗6ƖW&6VFFFV&RHRfW7F6RRRFVvR6FZFVFR7fVF66G,[ZRWF֖6RR6RFRЬHVR HvRF&FFGVRƖFW&RFRЦR6FZFVVVG&HRVW&vR&fFRVVG&H斂fGV&V&fƦfRf&RVW&vP( 2&V7BƒFV'VG\Hv7C𤗢vFRRvFR&V\[6R7fRfRЬHv&7B\H\ZHvRRv&&ЧfF榒VVG&HRVW&vRF'&fW7@RF7F HG&fW&V6\IRG,[f&Vv Z&WFR6RWG&VR HvR'fW7WFFPGV7FvVW&ZR7G'VR&ЧfƦff&WfW֖7f\[&W"FVRЦ\[RW7G&ƖRRfƧV\Hv6Ч&F榒6斦FW6V6G&6G\[WG&ƖR6&R66ƦVGVr&V6VVPVW&vRG&VWF&7Ff\HvP7fWGR7G&VR6FZFVRVRЦG&HRVW&vR66FWFBVvfFfL[g6&FW&Pf\Hr&V\['fW7VFRR7fVvB6VVFW7VFFW7FЦVVG&HRVW&vRR&\[W&ЦfvƖF&fFRFW6( vW'6>( R&6FVRW7G&Ɩ7V6FRGW7G&B