GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 53

Zahvaljujući mešovitoj stvarnosti, elektro održavanje poprima novu dimenziju da učimo, da plasiramo rešenja i da ih brzo testiramo", izjavio je Kristel Hejdeman, izvršni potpredsednik kom- panije Schneider Electric Francuska. Oblak pojačava bezbednost Iskreno govoreći, savremenom po- slovanju potrebni su centri za po- datke koji mogu ići u korak sa ino- vacijama. Ogromne količine podata- ka mogu se snimiti tokom procesa bilo koje vrste industrijske proizvod- nje, pa bezbednost tih podataka na internetu postaje sve veći problem. Jedan od odlučujućih faktora koji su nas naveli na to da izaberemo part- nerstvo sa kompanijom Microsoft jeste mogućnost da se podaci priku- pljeni putem IoT rešenja čuvaju kako putem cloud tehnologije tako i lokal- no, na mestima na kojima je konekcija otežana, i to bez ikakvog ugrožavanja bezbednosti, pouzdanosti i efikas- nosti - svakodnevno pomažući rastu industrijske proizvodnje. Stručnjaci iz kompanije Microsoft su ljudi koji znaju sve o cloud te- hnologiji, a kada tražite da primenite bezbedno hibridno rešenje kako biste maksimalno povećali proizvod- nju na svim mestima, ne možete sebi da priuštite da radite ni sa kim osim sa stručnjacima. "Jednostavna obrada putem cloud tehnologije znači da možemo dostići mnogo više nivoe bezbednos- ti nego što smo mogli da zamisli- mo u prošlosti“, rekao je Erve Kurei, izvršni potpredsednik kompanije Schneider Electric Information Sy- stems. Veštačka inteligencija radi na poboljšanju odnosa s klijentima Microsoft je uvek bio predvod- nik kada je u pitanju rad na bo- ljoj budućnosti sopstvenih klijena- ta, kao i klijenata njihovih partnera, a često su uspevali pre bilo koga drugog da izađu u susret novim zahtevima tržišta. Tome u prilog go- vori i činjenica da su nedavno sa- stavili novu VI i istraživačku grupu s više od 5.000 istraživača i inženjera. Posvećeni su razvoju napredovanja u magičnom svetu VI, na osnovu skoro dve decenije postojećeg napretka u mašinskom učenju i obradi prirod- nog jezika. Ovakva istraživanja će nam di- rektno pomoći u poboljšanju odno- sa s kupcima - automatizacijom najčešćih zahteva koji su jednostav- ni za procesuiranje povećaćemo produktivnost na način koji će zado- voljiti klijente, a koji će omogućiti zaposlenima da svoje vreme posvete zahtevima koji donose više dodate vrednosti. Mešovita stvarnost je u osno- vi futuristički hibrid virtuelne realnos- ti i proširene realnosti, samo malo na- prednija. Koristi višestruke tehnologije koje skeniraju fizičko okruženje i mapi- raju okruženje poput pametne mreže kako bi tačno znale gde da postave digitalni sadržaj – impresivno, zar ne? HoloLens, proizvod kompanije Mi- crosoft, već je rangiran kao supe- riorni uređaj mešovite stvarnosti. Mi smo zapravo uočili njegov potenci- jal za elektro održavanje i pre nego što je postao dostupan u industrijs- kom okruženju. To je dovelo do uz- budljivog razvoja naše pilot-šeme koja uključuje HoloLens i istraživanja u smeru mogućnosti njegovog po- stavljanja za temeljnu komponentu u jačanju procesa industrijske proizvod- nje u budućnosti. Koncept će konačno omogućiti tehničarima koji održavaju naše proizvode da dobiju pomoć putem 3D vizuelizovanih dijagrama, bez potrebe da fizički demontiraju uređaj - čak i da imaju momentalan pristup podacima o istoriji održavanja. Da zaključimo, IoT + cloud tehnologi- ja + VI + mešovita stvarnost = una- pređenje industrijske proizvodnje. 4.0 ISpecijalno izdanje :: Industrija 4 . 0