GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 5

senzori i ljudi koji se povezuju i komu- niciraju jedni s drugima, • transparentnost informacija – siste- mi stvaraju virtuelne kopije fizičkog sveta pomoću podataka senzora radi kontekstualizacije informacija, • tehničku pomoć – sposobnost sistema da podrže ljude u donošenju odluka i rešavanju problema, kao i sposobnost da pomažu ljudima u za- dacima koji su suviše teški ili nebez- bedni za ljude, • donošenje decentralizovanih odluka – sposobnost sajber-fizičkih sistema da samostalno donose jednostavne odluke i postaju što je moguće sa- mostalniji. Izazovi No, kao što je to slučaj sa svim ve- likim promenama, postoje određeni problemi svojstveni usvajanju mo- dela Industrije 4.0. To su, pre sve- ga, problemi bezbednosti podataka koji su značajno porasli sa integri- sanjem novih sistema i postojanjem više pristupa tim sistemima. Pored toga, pravo svojine nad proizvodnim znanjem takođe postaje problem IT zaštite. Takođe, za uspešnu sajber- fizičku komunikaciju je potreban vi- sok stepen pouzdanosti i stabilnosti koji je teško postići i održavati. Barijera bi moglo da postane i odr- žavanje integriteta proizvodnog pro- cesa uz manje ljudskog nadzora. Mnoge zabrinjava i mogućnost gubljenja visoko plaćenih ljudskih poslova, koja je uvek prisutna kada se uvode nove automatizacije. Kao razlog za brigu često se navo- di i izbegavanje tehičkih problema koji mogu da dovedu do skupih ispada. Pored svega toga, postoji sistem- ski nedostatak iskustva i radne sna- ge za kreiranje i implementaciju ovih sistema – da ne pominjemo opšte oklevanje zainteresovanih strana i investitora da više ulažu u nove te- hnologije. Revolucija koja je već teče Ipak, većina analitičara ocenjuje da bi prednosti modela Industrije 4.0 lako mogle da prevagnu nad zabrinutošću kod mnogih proizvod- nih postrojenja. Recimo, navode oni, u okruženjima koja su vrlo opasna za rad, zdravlje i bezbednost ljudi koji rade mogli bi se drastično poboljšati. Takođe, lanci snabdevanja bi se mo- gli lako kontrolisati kada postoje po- daci na svakom nivou procesa pro- izvodnje i isporuke, a kompjuter- ska kontrola bi mogla da proizvede mnogo pouzdaniju i konzistentni- ju produktivnost i učinak. Rezultat za mnoge kompanije bi mogao da bude povećanje prihoda, udela na tržištu i profita. Neki e laborati su čak sugerisali da bi tržišta u razvoju, kakvo je recimo Indija, mogla da imaju ogromnu ko- rist od praksi Industrije 4.0, a grad Sinsinati u Ohaju se proglasio “gra- dom za demonstriranje Industrije 4.0” kako bi ohrabrio investiranje i inoviranje u tamošnji proizvodni sektor. Dakle, lako se može zaključiti da više nije pitanje da li Industrija 4.0 dolazi, već koliko brzo. Kao i sa big data i drugim poslovnim trendovi- ma, za očekivati je da rani adopteri budu nagrađeni za svoju hrabrost da prihvate rizik promena i skoče u ovu novu tehnologiju, a oni koji ih izbegavaju i uporno održavaju status quo postanu irelevantni i u ovoj trci budu ostavljeni daleko iza. 4.0 ISpecijalno izdanje :: Industrija 4 . 0