GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 41

se pokvari i da se suoče sa posledicama i zastojem. Rezultat: proizvodnja se povećava, kvantitet otpada i prepravki se smanjuje, a vreme proizvodnog ciklusa se smanjuje. Sa ovom optimizacijom i bogatim uvidima dolazi sposobnost proizvođača da prihvate centricitet korisnika, brže inoviraju i postanu agilniji. Prvi pokretači već digitalizuju proizvodnju Za mnoge prozvođače fabrike budućnosti su već u toku – sa više od polovine njih koji su već investirali više od 100 miliona dolara u inicijative pametnih fabrika. Većina proizvođača i analitičara veruje da je postizanje end-to-end monitoringa u realnom vremenu ključno za unapređivanje poslovnih procesa, ali uprkos velikim aspiracijama i investicijama, samo 7% proizvođača je postiglo real-time monitoring tokom čitavog proizvodnog procesa. Za mali broj proizvođača koji su uspešno implementirali pametne, povezane fabrike, rezultati su moćni: sa prosečnim ostvarenim povećanjem produktivnosti od 17-20%. Ovi rani uspesi u digitalizaciji proizvodnje nam pokazuju šta je zaista moguće sa fabrikom budućnosti. Nigde to nije bilo evidentnije nego na Hannover Messe 2017, gde smo videli neverovatan broj inicijativa fabrika budućnosti na delu u stvarnom proizvodnom okruženju, koje pokazuju moćne rezultate. Na primer, Jabil integriše prediktivnu analitiku sa proizvodnjom u realnom vremenu da bi smanjio troškove otpada i prepravki do 17%. TetraPak je transformisao svoju proizvodnu liniju prediktivnom analitikom povezanom sa cloudom i moćnom mešovitom realnošću kako bi sprečavao kvarove i popravljao opremu zajedno sa udaljenim stručnjacima. Sandvik Coromant je razvio rešenje koje je sakupljalo IoT podatke u cloudu uz cloud analitiku, što je smanjilo vreme potrebno za donošenje hitnih odluka sa dve sekunde na 100 milisekundi. U stvari, Microsoftova upotreba sopstvene tehnologije u našoj proizvodnji ilustruje kako mi maksimiziramo uticaj podataka kako bismo imali kompletnu vidljivost kroz lanac vrednosti – sve do mašine ili osobe. To nam omogućava da predviđamo i preduzimamo akciju na dobavljačima, serijama, komponentama, linijama i drugom – osposobljavajući svakog zaposlenog da donosi inteligentne odluke na licu mesta. Kao rezul- tat toga, bili smo u mogućnosti da povećamo proizvodnju blizu 30% i smanjimo otpad za 2M dolara sa prediktivnim uvidima od mašinskog učenja i digitalizacije lanca snabdevanja. Ključni koncepti za fabriku budućnosti Fabrika budućnosti je složen proizvodni ekosistem samoregulacionih mašina i lokacija sposobnih za kastomizovanje proizvodnje, optimalno alociranje resursa i pružanje besprekornog interfejsa između fizičkog i virtuelnog sveta razvoja, montaže i proizvodnje. Samostalna postrojenja takođe mogu da komuniciraju sa drugim fabričkim lokacijama, spajajući široku industrijsku infrastrukturu koja već radi sa cloud computingom i IoT-om. U fabrici budućnosti imate adaptivan lanac vrednosti koji povećava mogućnost proizvodnje personalizovanih proizvoda u kratkim proizvodnim životnim ciklusima. Fleksibilni proizvodni sistemi se prilagođavaju dizajnu proizvoda kojim upravljaju korisnici, a brži ciklusi inovacija dovode do novih poslovnih modela i ponuda kao što su Crowdsourcing, Anything as a Service i Symbiotic Ecosystem. ISpecijalno izdanje :: Industrija 4.0 se pokvari i da se suoče sa posle- dicama i zastojem. Rezultat: proi- zvodnja se povećava, kvantitet otpa- da i prepravki se smanjuje, a vreme proizvodnog ciklusa se smanjuje. Sa ovom optimizacijom i bogatim uvi- dima dolazi sposobnost proizvođača da prihvate centricitet korisnika, brže inoviraju i postanu agilniji. Prvi pokretači već digitalizuju proizvodnju Za mnoge prozvođače fabrike budućnosti su već u toku – sa više od polovine njih koji su već inve- stirali više od 100 miliona dolara u inicijative pametnih fabrika. Većina proizvođača i analitičara veruje da je postizanje end-to-end monito- ringa u realnom vremenu ključno za unapređivanje poslovnih procesa, ali uprkos velikim aspiracijama i in- vesticijama, samo 7% proizvođača je postiglo real-time monitoring tokom čitavog proizvodnog procesa. Za mali broj proizvođača koji su uspešno implementirali pametne, povezane fabrike, rezultati su moćni: sa pro- sečnim ostvarenim povećanjem pro- duktivnosti od 17-20%. Ovi rani uspesi u digitalizaciji proi- zvodnje nam pokazuju šta je zais- ta moguće sa fabrikom budućnosti. Nigde to nije bilo evidentnije nego na Hannover Messe 2017, gde smo videli neverovatan broj inicijativa fabrika budućnosti na delu u stvar- nom proizvodnom okruženju, koje pokazuju moćne rezultate. Na primer, Jabil integriše prediktivnu analitiku sa proizvodnjom u realnom vremenu da bi smanjio troškove ot- pada i prepravki do 17%. TetraPak je transformisao svoju proizvodnu liniju prediktivnom analitikom povezanom sa cloudom i moćnom mešovitom realnošću kako bi sprečavao kva- rove i popravljao opremu zajedno sa udaljenim stručnjacima. Sandvik Coromant je razvio rešenje koje je sakupljalo IoT podatke u cloudu uz cloud analitiku, što je smanjilo vreme potrebno za donošenje hit- nih odluka sa dve sekunde na 100 milisekundi. U stvari, Microsoftova upotreba sopstvene tehnologije u našoj proiz- vodnji ilustruje kako mi maksimizira- mo uticaj podataka kako bismo ima- li kompletnu vidljivost kroz lanac vre- dnosti – sve do mašine ili osobe. To nam omogućava da predviđamo i preduzimamo akciju na dobavljačima, serijama, komponentama, linijama i drugom – osposobljavajući svakog zaposlenog da donosi inteligentne odluke na licu mesta. Kao rezul- tat toga, bili smo u mogućnosti da povećamo proizvodnju blizu 30% i smanjimo otpad za 2M dolara sa prediktivnim uvidima od mašinskog učenja i digitalizacije lanca snab- devanja. Ključni koncepti za fabriku budućnosti Fabrika budućnosti je složen pro- izvodni ekosistem samoregula- cionih mašina i lokacija sposobnih za kastomizovanje proizvodnje, op- timalno alociranje resursa i pružanje besprekornog interfejsa između fizičkog i virtuelnog sveta razvoja, montaže i proizvodnje. Samostalna postrojenja takođe mogu da komu- niciraju sa drugim fabričkim lokaci- jama, spajajući široku industrijsku in- frastrukturu koja već radi sa cloud computingom i IoT-om. U fabrici budućnosti imate adap- tivan lanac vrednosti koji povećava mogućnost proizvodnje persona- lizovanih proizvoda u kratkim proiz- vodnim životnim ciklusima. Fleksibilni proizvodni sistemi se prilagođavaju dizajnu proizvoda kojim upravljaju ko- risnici, a brži ciklusi inovacija dovode do novih poslovnih modela i ponuda kao što su Crowdsourcing, Anythin r06W'f6R7&F2V677FVक7V6FRGW7G&B