GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 4

Industrija 4.0 Prva industrijska revolucija je došla sa pogonom na paru i mašinama koje su mehanizovale neke od poslova koji su do tada morali da se obavljaju ručno. Bila je to nagla i korenita promena u načinu proizvodnje, koja je dovela i do temeljne promene ranijih političkih, ekonomskih i drušvenih sistema. Druga, poznata i kao Tehnološka revolucija, desila se kao posledica novih saznanja, tehničkih otkrića i primene fosilnih goriva i električne energije. Donela je proizvodne linije i masovnu proizvodnju. Treća era industrije počela je da se dešava sa pojavom računara i početkom automatizacije, kada su roboti i mašine počeli da zamenjuju ljude na tim proizvodnim linijama. Sada smo na pragu Industrije 4.0, u kojoj se računari i automatizacija spajaju na potpuno nov način, uz robote koji su daljinski povezani na računarske sisteme opremljene algoritmima za mašinsko učenje, koji mogu da uče i kontrolišu robote uz vrlo malo učešće ljudi. I ndustrija 4.0 uvodi “pametne fabrike” u kojima, kako to opi- suju analitičari, “sajber-fizički sistemi nadgledaju fizičke proce- se fabrike i donose decentralizo- Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 vane odluke. Fizički sistemi posta- ju internet stvari, komunicirajući i sarađujući u realnom vremenu pre- ko bežičnog veba i između sebe i sa ljudima”. Kriterijumi Da bi fabrika ili sistem bili smatrani Industrijom 4.0, moraju da uključuju: • interoperabilnost – mašine, uređaji,