GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 35

i doktorske studije iz projektnog menadžmenta i trenutno je na studi- jama dvanaesta generacija stude- nata koji se pripremaju da postanu projektni menadžeri. S obzirom da se projektni menadžment sve više kori- sti za upravljanje IT projektima, fakultet je posebno usmeren na edukaciju iz u- pravljanja razvojem softvera. Fakultet ima akreditovane osnovne studije bavi raznim obukama i treninzi- ma iz projektnog menadžmenta, a posebno internacionalnom sertifi- kacijom projektnih menadžera pre- ma programu IPMA (International Project Management Association). Na taj način fakultet ukazuje na značaj i potrebu primene projektnog menadžmenta u Srbiji i stvaranje kompetentnih projektnih menadžera iz IT-a, pod nazivom Informacioni sistemi i razvoj softvera. Ove studi- je za cilj imaju da studentima pruže znanje budućnosti i pripreme ih za posao programera, ali da ih u isto vreme obuče i za posao projektnog menadžera. Pored akademskog obrazovanja, fakultet se zajedno sa YUPMA (Udru- ženje za upravljanje projektima Srbije) koji nam nedostaju. Problemi i izazovi Glavni problemi i izazovi ve- zani za razvoj i primenu projektnog menadžmenta u Srbiji su objašnjavanje prednosti ovog koncepta i obuka, edukacija i stvaranje kompetentnih projektnih menadžera. U sadašnjoj situaciji, podsticanje potrebe za pro- jektnim menadžmentom je moguće prikazivanjem svih objektivnih re- zultata koji ovaj koncept dono- si. Jedan od načina je i uvođenjem obaveze korišćenja projektnog menadžmenta za sve one koji re- alizuju velike projekte, na primer, unošenjem odgovarajućih odred- bi u Zakon o planiranju ili u neki od podzakonskih akata. Za razliku od sveta, lošem stanju u Srbiji doprinosi i slabo korišćenje postojećeg znanja iz projektnog menadžmenta, kako organizacija tako i pojedinaca, nedovoljan broj sertifikovanih menadžera, loše or- ganizovane projektne jedinice u ja- vnom sektoru i administraciji u ko- jima rade nekompetentni kadro- vi postavljeni po partijskoj lini- ji, korišćenje nedovoljno poznatih stranih organizacija i pojedina- ca, pored naših obučenih kadrova, slabo širenje znanja iz projektnog menadžmenta kroz edukaciju i obu- ku, itd. Iako su potrebe jasne onima koji žele to da vide, ipak je stanje u vezi primene projektnog menadžmenta u Srbiji nezadovoljavajuće. Tome, pored ostalog, doprinose i odre- đene grupe, pre svega pojedini po- litičari, samozvani eksperti, ana- litičari i pojedini novinari, koji sa omalovažavanjem govore o me- nadžmentu i projektnom mena- džmentu, donoseći tako veliku štetu određenim projektima, pa time i ce- loj zemlji. 4.0 www.pmc.edu.rs www.facebook.com/projekti Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0