GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 33

Da bi se prevazišli ovi problemi, danas se u svetu i kod nas koristi projektni menadžment – upravljanje projektom. Ovaj koncept je razvijen u SAD prilikom realizacije krupnih vojnih programa i projekata, i danas se veoma uspešno koristi za upra- vljanje realizacijom raznih, a pogo- tovo IT projekata, kao izvanredno upravljačko sredstvo za postiza- nje planiranih ciljeva – realizacija u planiranom vremenu i sa planiranim troškovima. /Fakultet za projektni i inova- cioni menadžment je prva obra- zovna institucija u Srbiji koja je još 2006. počela da obrazuje studente o ovoj temi, uvidevši da će potrebe i mogućnosti primene, nepresta- no rasti/ Danas se svaki poduhvat, sva- ki složeniji skup aktivnosti može posmatrati kao projekat, i njime se može upravljati koristeći metode, tehnike i procedure projektnog menadžmenta. Primena se proširila na sve oblasti čovekovog delovanja, pa se danas intenzivno koristi i kod svih IT projekata. Ovaj koncept se bazira na uspo- stavljanju efikasne organizacije, na čelu koje je Projektni menadžer – koji je zadužen da prati, vodi i kontroliše ceo projekat. Koja god vrsta projek- ta bila u pitanju, uvek će vas “stezati” jedna od tri stvari: 1. Vreme 2. Novac 3. Ljudi Upravljanje projektom pomaže u ovom balansu. Iznad svega, reč je o naučno zas- novanoj disciplini koja može pomoći da se, recimo, softver koji pravimo dovede od prve skice, preko razvo- ja i testa, do produkcije i samih ko- risnika, uz najbolji balans navedene tri stavke. Primena projektnog menadžme- nta je od izuzetnog značaja za svaku organizaciju, bez koje nije moguće pravilno realizovati projekte i dostići ciljeve. Projektni menadžer je tu da koordiniše više timova, obezbedi im adekvatan pristup informacijama od značaja, i vodi ih ka cilju. S dru- ge strane, obezbeđuje menadžmentu svake kompanije kompletan pregled o statusu projekta. Osnovni cilj upravljanja svakim, pa i IT projektom, je da se obezbede zahtevane performanse i kvalitet uz najmanje vreme i troškove. Ako to nije moguće, onda je cilj da se vre- menska i troškovna prekoračenja svedu na mogući minimum, što je za svaku kompaniju od krucijalnog značaja. Efekti koji se postižu primenom projektnog menadžmenta u rea- lizaciji su višestruki i ogledaju se u značajnim vremenskim i finansijs- kim uštedama i racionalizacijama. Skraćivanje vremena realizacije jednog projekta, ili makar smanjenje realno ISpecijalno izdanje :: Industrija 4 . 0