GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 30

a za šta je potrebno znati odakle se korisnici spajaju, koje uređaje ko- riste i čemu pokušavaju pristupiti. APM je moguće integrisati s postojećim EEM (Enterprise Mobility Management) rešenjima kako bi se olakšalo korišćenje sastava i podi- gla sigurnost istog. Takođe, APM ima nativnu VDI podršku za Citrix, Microsoft i VMware na desktop i mobilnim uređajima, čime se sma- njuje kompleksnost mrežnog dizaj- na kroz konsolidaciju infrastrukture. Uz jednostavnost pristupa, kori- snici traže i jedinstven pristup svim aplikacijama koje koriste. APM omogućava federaciju identiteta i omogućava SSO (Single Sign-On) Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 i time istovremeno unapređuje pri- stup i povećava sigurnost, bez obzi- ra na to gde se aplikacije nalazile. Koristeći SAML standard, APM se može postaviti kao SAML IdP ili SP, čime omogućavamo da su korisnički računi sigurni i skladišteni na je- dnom mestu, dok se provereni to- keni šalju prema aplikacijama kojima korisnik pokušava pristupiti. APM ima podršku za brojne au- tentikacijske metode, kao i za više- faktorsku autentifikaciju i omogućava razlikovanje tipa klijenata i različite provere na endpointu, pa je i na te- melju tih provera moguće doneti o- dluku o tome da li i kojem resursu ko- risnik sme pristupiti. Jednostavno kreiranje pristupnih politika Još jedna stavka koja APM čini izra- zito zanimljivim produktom je zasi- gurno i način kreiranja sigurnosne politike, koji je veoma intuitivan i radi se kroz poseban grafički inter- fejs Visual Policy Editor, gde se gra- di flow-chart koji definiše sve tačke provere koje korisnik mora proći pre nego mu se dozvoli pristup traženom resursu: • Autentikacijski mehanizmi (Form- based, NTL, autentifikacija klijentskim sertifikatima, Kerberos…) • Autentikacijski serveri (LDAP, Kerberos, SSL CA’s, OTP, AD…)