GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 29

Authorization, And Accounting – AAA). mama. Neke od funkcionalnosti koje APM nudi korisnicima su sledeće: • Siguran i upravljiv veb pristup • Podrška za desktop aplikacije i virtuelizaciju • Integrisana forward proxy po- drška • Centralizovana primena i upra- vljanje pravila pristupa • Najbolje u klasi performanse i ska- labilnost • Fleksibilnost kod kastomizacije • i mnoge druge Jedinstveni pristup aplikacijama F5 APM je dostupan na svim plat- formama koje F5 nudi, bilo da se radi o hardverskim BIG-IP ili VIPRION platformama ili virtualnim platfor- • Federacija identita i pojedinačna prijava • Brz, siguran, daljinski i mobilni pristup Korisnici očekuju jednostavan pri- stup aplikacijama i podacima koji su im potrebni bez obzira na svoju lokaci- ju ili uređaj s kojeg pristupaju, i bez obzira na to da li su aplikacije i poda- ci smešteni u data centru, cloudu ili hi- bridnom okruženju. Izazov s kojim se pritom susreću administratori sistema je kako osigurati aplikacije i podatke, ISpecijalno izdanje :: Industrija 4 . 0