GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 23

Upravljanje i optimizacija privat- nog i javnog clouda, uz sopstvene resurse data centra na lokaciji, sa sigurnošću se mogu nazvati kom- pleksnim. Definisanje strategije u- pravljanja ovakvim okruženjem je primer suočavanja sa novim nivoom problematike, izraslim iz niza reše- nja kojima su savladana brojna ograničenja iz prethodne tehnološke ’epohe’. Ovde stupaju na scenu specijalizovani provajderi coloca- tion servisa koji moraju dosledno da prate dobro predstavljene zahteve poslovanja. Veliko obećanje, cloud, sada na- lazi svoju najelegantniju primenu. U tom smeru, iz udaljenog clouda se izmeštaju na ivicu mreže aplikaci- je izuzetno velikog protoka, one pre- osetljive na kašnjenja koja unosi ve- liki broj komutacionih uređaja na putu podataka, one koje je iz sigu- rnosnih razloga obavezno koristi- ti lokalno i periferne aplikacije kao što je to CRM. Sve ostalo, prečišćen saobraćaj, optimizovan za cloud ser- vise, tamo i ostaje: fleksibilni resur- si potrebni za projektno poslovanje, managed servisi agregatno za manja i srednja preduzeća, pa i DR sajtovi i drugi veći resursi podataka. Tako na- staje optimalna razmera istovremene upotrebe clouda i, fizički bliže, kolo- kacije. Dakle, cloud ili kolokacija? U želji da se optimizuju i troškovi i per- formanse, odgovor je: hibrid. Zaključak Problematika operativnog rada data centara je kompleksna, dok IT sektor, služba održavanja, se- ktor finansija, menadžment kom- panije, korisnici, ciljno tržište, isto- vremeno gaje različita očekivanja od tehnologije. Pred sektore IT i održavanja postavljaju se ozbiljni zahtevi sa ciljem konkurentnog po- slovanja. Očekuje se visoka bezbe- dnost podataka i raspoloživost in- frastrukture, istovremeno njena vi- soka efikasnost, radi neprekidnosti poslovanja i smanjenja operativnih troškova. Da bi se svi ovi ciljevi što kvalitetnije dostigli, neophodno je hibridno rešenje i specijalizovano planiranje i upravljanje fizičkom i IT infrastrukturom. 4.0 www.enelps.com ISpecijalno izdanje :: Industrija 4 . 0