GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 21

• prvo rešenje za prevenciju ci- ljanih SMiShing napada na iOS 11 i Android SandBlast Mobile održava privatne informacije privatnim Aplikacija SandBlast Mobilea ni- kada ne prikuplja niti ispituje sadržaj koji je skladišten na uređaju, čuva- jući privatnost korisnika. Izuzetno korisničko iskustvo SandBlast Mobile nikada ne utiče na performanse uređaja ili na tra- janje baterije, jer se većina analiza rizika odvija u cloudu. Aplikacija na uređaju radi besprekorno u pozadini dok se zlonamerna aktivnost ne ot- krije, upozoravajući krajnjeg korisni- ka da preduzme akciju. SandBlast Mobile aplikacija app vam daje kontrolu nad bezbednošču vašeg uređaja. • Dašbordi pokazuju da li su vaš uređaj, mreža i aplikacija zaštiće- ni • Upozorava vas kada ste pod napadom i koju akciju da preduz- mete • Osnažuje krajnje korisnike i pod- stiče brže usvajanje širom orga- nizacija 4.0 ISpecijalno izdanje :: Industrija 4 . 0