GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 - Page 19

Napadi malvera po industrijama iOS malver po industrijama Distribucija malvera po regionima obezbeđenih uređaja, a za njima slede finansijski servisi (21%) kao što su ban- ke, brokerske kuće i osiguravajuća društva. Proizvođači su činili 15% uzor- ka, uz telekomunikacione kompani- je (12%), maloprodavce (7%) i vladine agencije (5%) koji zaokružuju analizu. Finansijski servisi (29%) i vlada (26%) su iskusili najveći deo napada mobilnog malvera, daleko iznad nji- hove proporcionalne zastupljenosti u analiziranom uzorku. Obe indus- trije nude napadačima dragocene rezerve, poput velikih spremišta fi- nansijskih i ličnih podataka. Tehno- loške firme su takođe bile pod veli- kim udarom malvera. Istraživanje je takođe dalo upeča- tljive rezultate o malveru koji targeti- ra iOS uređaje. iOS se generalno sma- tra sigurnijom platformom u odno- su na Android. Kao rezultat, mnoge regulisane industrije prilagođavaju standardu Android uređaje radi so- lidnije bezbednosti. Iako neke orga- nizacije zahtevaju od zaposlenih da koriste iOS uređaje radi veće sigurno- sti, istraživanje Check Pointa ukazu- je da iPhoni i iPadi uopšte nisu imuni na napade mobilnog malvera. Od svih iOS malvera koji su ciljali uzorak studi- je finansijski servisi su bili lider po pre- plavljenosti, eliminišući 40% svih napa- da. Uređaji vlade su takođe bili u ve- likom meri targetirani (20%), a za nji- ma slede tehnološke kompanije (9%) i proizvođači (9%). U uzorku studije Amerika je bila region najugroženiji putem mobil- nih. Zemlje u regionu Azija/Pacifik činile su trećinu svih mobilnih na- pada, uprkos manjoj zastupljeno- sti u uzorku. To se može objasni- ti različitim masovnim kampanjama malvera koje su se prošle godine po- javile u jugoistočnoj Aziji, uključujući HummingBad i CopyCat. Međutim, suština je da su preduzeća u svim re- gionima snažno pogođena mobilnim malverom, što čini težim ignorisanje ovog zabrinjavajućeg trenda. 4.0 ISpecijalno izdanje :: Industrija 4 . 0