GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF - Page 51

Challenging Practice – Adizes Leadership Program Adizes SEE Leadership Program pruža holistički pristup upravljanju organizacijama. Ono što se od top menadžera i lidera očekuje jeste doživljaj i briga o celini sistema. Adižesov pristup je upravo to - celoviti pristup organizaciji sa konkretnim polugama, alatima kako je unaprediti. ADIZES LEADERSHIP PROGRAM JE NAMENJEN: • Kandidatima za top menadžere • Preduzetnicima i top menadžerima spremnim za sledeće faze razvoja svojih kom- panija • Pripadnicima druge generacije u porodičnim kompanijama • Rukovodiocima Svaka generacija je mešavina profesionalnih menadžera i pripadnika porodičnih kompanija. Program je oblikovan kao 1+1 godina, sa prvom koja potvrđuje i razvija veštine menadžera i drugom koja pruža znanje konkretnih alata organizacione transformacije. PRVA GODINA PROGRAMA je fokusirana na razvoj individualnih li- derskih veština i obuhvata: • izradu profila učesnika - analiza i samoanaliza učesnika korišćenjem odgovarajućih alata, uspostavljanje karijernog cilja i definisanje individu- alnog akcionog plana • Sedam trening modula i tri modula „Master business class” • individualne i „peer coaching” sesije, mentorski rad predavača i konsulta- nata, materijal i stručnu literaturu • Individualni projekat učesnika DRUGA GODINA PROGRAMA je fokusirana na kompaniju i proces or- ganizacione transformacije i reaiizuje se kroz CASE STUDY WORKSHOP-ove u kojima se intenzivno obrađuju primeri iz prakse. Učesnici u toku godine realizuju faze organizacione transformacije na kompanijama iz svoje delatnosti. Case Study kompanije su izabrane kao realni primeri iz prakse ASEE i uskla- đene su sa delatnošću učesnika. Druga godina obuhvata: • Sedam dvodnevnih modula • Individualne i „peer coaching” sesije, mentorski rad predavača i konsulta- nata, materijal, stručnu literaturu • Timski projekat ASEE Ljubice Ravasi 16 21000 Novi Sad Tel + 381 21 6624 688 6553 254 office@asee.biz www.asee.biz www.facebook.com/AdizesSEE. ASEE Srbija Kralja Milana 25 11000 Beograd Tel. +381 11 3640 740 3640 741 bgoffice@asee.biz www.asee.biz www.facebook.com/AdizesSEE. ASEE BiH Pijačna 8 71 6&WfFVf3r32c#B3#3rc"33ff6T6VR&wwr6VR&wwrf6V&6FW54TR4TR'fG67G&76W&bG&rw&V FVâ3RC#RS 3RC#RS@ff6TFW2 wwrFW2 wwrf6V&6FW54TRR&Vw&GRvVW&6H֖R6&F#b#rvFR०FFFRf&6R&fS&V'VD6VR&&vff6T6VR&FVâ33cCsC