GM Business #118 GM 118 - Page 40

Kultura „Putovanje kroz kulturno nasleđe” U okviru obeležavanja Evropske godine kulturnog nasleđa, u holu Kolarčeve zadužbine 16. apri- la 2018. je otvorena izložba fotografija „Putovanje kroz kulturno nasleđe” koju je priredio EU info centar u Beogradu. I zložbu su ovorili upravnica Za- dužbine Ilije M. Kolarca Jasna Dimitrijević i šef sektora za in- formisanje, komunikacije i medije De- legacije EU u Republici Srbiji Pol-Anri Prese (Paul-Henri Presset). Upravnica Kolarčeve zadužbine Ja- sna Dimitrijević istakla je da je „kul- turno nasleđe zajednička prošlost, ali i zajednička budućnost građana Evrope,” kao i da je evropska kulturna baština posebna vrednost za celokupno čovečanstvo. Ona je navela da je godina posve- ćena kulturnom nasleđu prilika da se podstaknu razmišljanja kroz afirmaciju kulture sećanja o pojedincima i doga- đajima koji su ostavili trag u evropskom kulturnom prostoru, a takođe i podsticaj autorima i institucijama da kreiraju i stvaraju nove vrednosti u kulturi i umetnosti, a koje su kulturno nasleđe za buduće generacije. Kolarčeva zadužbina je, kao zaštićeni spomenik kulture, ali i institucija koja u kontinuitetu predstavlja dela nema- terijalne kulturne baštine, posebno isnpirisana EU digitalnom platformom Evropeana kao novim izazovom u predstavljanju vrednosti onoga što radimo, kroz nove mogućnosti digitalnog sveta u kojem živimo. „Ova izložba je više od foto- grafskih dokumenata evropskog i srpskog kulturnog nasleđa. Ona je značajna u edukativnom smislu i inicira razvijanje svesti o značaju kulture i umetnosti kao okosnice razvoja društva u prošlim, sada-