GM Business #118 GM 118 - Page 14

predviđam da će metrika koju će timovi za korporativne komunikacije dobijati za deset godina biti bolja od onoga što današnji marcom timovi (timovi za marketinške komunikacije, prim. prev. Redakcija) dobijaju od servisa marketing automatizacije. • AI će biti metod kroz koji će se pojaviti novi koncept nazvan korpo- rativne komunikacije zasnovane na identitetu. Preciznost će biti impresivna, uz komunikacije prilagođene svakom pojedincu. • AI će moći da informiše osoblje korporativnih komunikacija o nedo- slednostima, diskrepancama, konfliktima i predviđanjima o nadolazećim problemima. AI će takođe pomoći otkrivanju laži i identifikovanju prevara. Zbog masovne prezasićenosti društva stimulisanom automatizacijom marketinga, kompanijska reputacija će značiti više u sledećih 5-10 godina nego danas. xxx • AI će omogućiti korporativnim komunikacijama da komuniciraju dire- ktno sa mašinama kao deo svako- dnevnog rutinskog rada. Donekle je radikalno razmišljati o distribuciji informacija do robota, ali to dolazi možda skorije nego što mislite – i roboti neće biti poput R2-D2 iz Ratova zvezda.” Uticaj AI na stručnjake za korporativne komunikacije Petrucci veruje da će AI omogućiti stručnjacima za korporativne ko- munikacije da obuče više ljudi naj- boljim praksama komunikacije i po- moći korporativnim komunikacijama da povećaju svoj uticaj, čak i ako se stručnjaci „moraju pojaviti kao hologram na nekoj od drugih lokacija svoje kompanije da bi održali sesiju obuke medija ili objasnili razliku između korporativnih komunikacija i marketinških komunikacija”. On takođe smatra da će, uz AI, lideri u oblasti komunikacija širom sveta bolje upravljati lokalizacijom sadržaja, a stručnjaci za korporativne komunikacije imati veći udeo u organizacijskom timu za upravljanje rizicima, koristeći AI kao osnovu za tumačenje verovatnoća. Zbog uspona AI, tvrdi, stručnjaci za korporativne komunikacije će biti pouzdani izvo-ri kojima se ljudi okreću radi autentičnih saznanja. Dakle, AI može da bude prijatelj korporativnim komunikacijama, iako postoji potencijalna tamna strana AI kada se ona koristi za zlonamerne svrhe. „Mi treba da damo sve od sebe i upregnemo AI da odražava naš integritet kao stručnjaka za ko- munikacije”, zaključuje Anthony Pe- trucci.