GM br. 94-95 - Page 38

Kon­fe­ren­ci­je Jav­ne na­bav­ke iz ugla po­nu­đa­ča U Pri­vred­noj ko­mo­ri Sr­bi­je 2. ju­la 2015. odr­ža­na je kon­fe­ren­ci­ja “Jav­ne na­bav­ke iz ugla po­nu­đa­ ča“ ko­ju su za­je­nič­ki or­ga­ni­zo­va­li Upra­va za jav­ne na­bav­ke i Pri­vred­na ko­mo­ra Sr­bi­je, uz po­drš­ ku Pro­gra­ma za raz­voj Uje­di­nje­nih na­ci­ja i Kra­lje­vi­ne Šved­ske. N Foto: PKS a kon­fe­ren­ci­ji su pred­ sta­vlje­ni re­zul­ta­ti is­tra­ ži­va­n ja sta­v o­va pred­ u­ze­ća o jav­nim na­bav­ka­ma u Sr­ bi­ji u 2014. i 2015. go­di­ni, ko­je je sprovedeno u ju­nu ove go­di­ne na uzo­r­ku od 1.009 pred­u­ze­ća. Ključ­ne na­la­ze is­tra­ži­va­nja pred­ sta­vi­la je dr Jo­van­ka Vuk­mi­ro­vić,