GloMag GloMagDecember2018 - Page 25

Svanhild Løvli 355 Swapan Kumar Rakshit 358 Vandana Kumar 361 Varsha Saran 364 Vasanthi Swetha 368 Vidya Shankar 371 Vijay Nair 374 Wanda Morrow Clevenger 376 Zulfiqar Parvez 379 25