GloMag GloMagDecember2018 - Page 23

Pramit Maity 249 Pratima Apte 251 Praveen Ranjit 253 Preety Bora 255 Raamesh Gowri Raghavan 258 Radhamani Sarma 261 Rajnish Mishra 264 Ramendra Kumar 268 Rashmi Jain 273 Ravi Shanker (Ra Sh) 275 Reena Prasad 280 Rohith 282 Robert Feldman 285 Romeo della Valle 288 Saleem Raza (Saleem Kattuchola) 291 Samixa Bajaj 294 Sanhita Sinha 297 Santosh Bakaya 300 23