GirlGI | Girl Gone International Issue 6 - Page 62

Girls participating in GRS’s SKILLZ Street program. Khayelitsha, South Africa (Photo courtesy Kristin Gladney)