GFT19 Newsletter#1 GFT_2019_NEWSLETTER#1_lowres - Page 3

ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry – 21 st Edition ASEAN’s Only Exhibition on Materials, Accessories and Equipment for Garment and Textile Manufacturing – 6 th Edition เจาะตลาดเครื่องนุ่งห่มอาเซียนกับ Further Market Penetration in Thailand and ASEAN with 5 GFT 2019 จะเปิดโอกาสให้แก่ผู้ผลิตในวงการกว่า 13,000 ราย เพื่อมาค้นพบโซลูชั่นส์ที่ต้องการ โดยจัดร่วม กับงาน “การ์เม้นท์ เมนูแฟกเจอเรอร์ ซอร์สซิ่ง เอ็กซ์โป 2019” (จีเอ็มเอส) เพื่อเพิ่มมุมมองทางธุรกิจที่ครบถ้วน และต่อยอดประเทศไทยสู่ความเป็นศูนย์กลางการผลิต ของภูมิภาค ด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการ ผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุตกแต่ง สำ�หรับเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ ให้สวยงามและทันสมัยมากขึ้น สามารถตอบสนองความ ต้องการที่ ไม่เคยหยุดนิ่งของผู้บริโภคและตลาด GFT 2019 will attract over 13,000 industry professionals and wil be co-located with Garment Manufacturing Sourcing Expo 2019 (GMS) for full business dimension that wil strengthen Thailand as the main regional hub of Southeast Asia where production methods and value adding to finished products can be upgraded with a wide range of accessories for garment and textile production to create more attractive and fashionable products to serve the ever-changing needs of consumers and markets. เหตุผลที่คุณไม่ควรพลาด ในการเข้าร่วมงานน Reasons Why • Meet face-to-face with 13,000 diverse range of buyers You Should Exhibit? • Be part of the community of technology providers • พบปะและพูดคุยกับผู้ซื้อหลากหลายกลุ่มในงานเดียวกว่า 13,000 ราย • เป็นส่วนหนึ ง ่ ของชุมชนเจ้าของเทคโนโลยีช น ้ ั นำ�กว่า 250 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ • เพิ่มการรับรู้ในแบรนด์และบริษัท • เปิดตัวและโชว์การทำ�งานของเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับลูกค้า • รับสิทธิประโยชน์กิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด representing 250 brands from 25 countries • Create brand awareness and promote your company • Demonstrate your innovations to potential clients • Take advantage of our organizer’s promotion campaign designed to reach potential buyers สำ�รองพื้นที่แสดงสินค้าวันนี้ ร่วมคว้าโอกาสทางธุรกิจ พร้อมเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกว่า 100,000 ราย ผ่านหลายช่องทางการสื่อสารของเรา อาทิ เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, Newsletter, eNewsletter และอีกมากมาย Reserve your exhibit space NOW to capitalize upon the rising opportunities and get start reaching out over 100,000 buyers today via our promotional media such as the exhibition official website, social media platforms, Newsletters, eNewsletters, and many more. ทัพกิจกรรมและสัมมนา เพื่อปั่นศักยภาพธุรกิจ Activities and Conference for Business Efficiency จากความสำ�เร็จของงานในปี 2017 ที นำ�เสนอกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาท “Fashion Show, Designer’s Room, Fabric Market” และบริการจับคู่ทางธุรกิจ ตลอดจนหั ว ข้ อ การประชุ ม ที่ เ น้ น ด้ า น เทคนิ ค และเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การ พัฒนาสิ่งทอ แผนการพัฒนาแบรนด์และ ตลาด เทรนด์สี และอีกมากมาย การตอบรับที่ดีจากทุกฝ่ายผลักดันให้ผู้จัด งานมุ่งมั่นนำ�เสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ และ หั ว ข้ อ ที่ ลึ ก ซึ้ ง เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทิ ศ ทาง อุ ต สาหกรรม และองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ ขั บ เคลื่อนธุรกิจของคุณไปสู่ความสำ�เร็จ The 2017 edition has earned universal acclaim by featuring many exciting activities such as “Fashion Show, Designer’s Room, Fabric Market” and business matching service. In addition to onsite activities are conferences that offers technical and business intelligence topics such as textile business development, branding & marketing, color trends and many more. Positive feedbacks from participants has inspired the organizer to push through the boundary of knowledge again by providing fresh and in-depth layer of contents that wil enlighten new perspective, trends and know-hows that thrives your business forward to success. 3 n e w s l e t t e r # 1