GFT19 Newsletter#1 GFT_2019_NEWSLETTER#1_lowres - Page 2

-6JULY 3 BITEC • BANGKOK พร้อมหรือยัง กับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไป? Ready for a Rapidly Changing World? จากข้อมูลล่าสุดในเว็บไซต์สำ�นักข่าว M Report ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.99 โดยอุตสาหกรรมผลิตกระเป๋า ซึ่งขยายตัวร้อยละ 125.03 เป็นหนึ่งในภาคการผลิตที่ส่งผลบวกต่อดัชน ผลผลิตอุตสาหกรรมประจำ�เดือนพฤศจิกายน เนื่องจากผู้บริโภคในประเทศม ยอดสั่งซื้อการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวนมาก นอกจากนี้ รายงานได้กล่าวถึง การ ผลิตเส้นใยสิ่งทอมีอัตราขยายตัวร้อยละ 7.89 และยังขยายตัวต่อเนื่องตาม ความต้องการของตลาดต่างประเทศ ในขณะที่กลุ่มผ้าผืนและเสื้อผ้าสำ�เร็จรูป ขยายตัวร้อยละ 8.30 และ 1.49 จากการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจใน การผลิตเสื้อผ้าให้กับแบรนด์ต่างประเทศ ในขณะที่มีการคาดการณ์ต่ออนาคตอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ พบว่ามีการตื่นตัวในด้านการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอเพื่อสุขภาพและกีฬา ดังรายงานจาก Brand Buffet ว่าผู้บริโภคไทยเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเอง หัน มาเล่นกีฬาและออกกำ�ลังกายมากขึ้น ส่งผลให้ชุดกีฬา ฟิตเนสเซ็นเตอร์ และ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพนั้นได้รับความนิยมมากขึ้น นอกจากน สถิติจากกระทรวงพาณิชย์ พบว่าแต่ละปีก็จะมีบรรดาผู้ประกอบการหน้าใหม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อธุรกิจดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปีละ 200-300 บริษัททั่วประเทศ แม้ ว่ า อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม และสิ่ ง ทอไทยเป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางของ อุตสาหกรรมการผลิตภายในภูมิภาคอาเซียน ผู้ประกอบการไทยยังคงต้องการ เทคโนยีทันสมัย นำ�ไปพัฒนาการผลิตสินค้าที่เน้นสร้างคุณค่าเพิ่ม เพื่อปรับตัว กับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยงาน จีเอฟที และ จีเอ็มเอส มหกรรมเทคโนโลยีเพื่อการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอที่ครบครันที่สุดใน อาเซียน พร้อมเปิดเวทีให้ผู้ผลิตเห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมไปถึงองค์ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์ล่าสุดหรือการ พิมพ์สกรีนโซลูชั่นที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ผู้ผลิตที่ต้องการเทคโนโลยีใหม่ใน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความสร้างสรรค์การออกแบบ และเพิ่มมูลค่า ของสินค้าสำ�หรับการขยายตลาด เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันใหม 2 www.gftexpo.com According to an article published on M Report, Thailand’s Manufacturing Production Index (MPI) grew 2.99% in the period of November 2018. The handbag industry, which expanded 125.03%, was one of the top contributors of November’s MPI due to high orders from local consumers. Furthermore, the report also mentioned that production of textile fibers grew by 7.89% and will continue to expand to meet overseas market demand. Meanwhile, fabrics and apparel expanded 8.64% and 5.38% as a result of Thailand receiving great confidence from international brands about manufacturing. Amidst the speculations on the future, there seems to be a signs of intriguing movements in the garment and textile industries along the way as forecasted by Brand Buffet. It seems that Thai consumers are increasingly participating in fitness and sport activities resulting in increased popularity for sportswear, fitness centers and other products related to health and wellness. Furthermore, young entrepreneurs have register health and wellness business with the Ministry of Commerce, accounting for 200 – 300 companies annually. Although Thailand’s garment and textile industries have already established itself as a manufacturing hub within ASEAN, its sectors will need technologies, innovations and know-how to achieve business growth and continuity in a rapidly changing world in 2019. GFT and GMS, ASEAN’s most comprehensive exhibitions for garment and textile manufacturing, will offer opportunities for manufacturers to understand the potential of technologies, innovations and know-hows. Whether it is the latest addition of computerized embroidery machine or advanced print screen solutions, manufacturers will need technologies to boost their efficiency, creative design and product value in order to transform their business with new competitive-edges. มาร่วมแสดงสินค้ากับเรา และคว้าโอกาสสร้างธุรกิจของคุณ ให้ติด ตลาดอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอไทย Join our exhibitor list and grab your opportunity to create a strong foothold in this highly competitive market! (Source: Brand Buffet and M Report, October and December 2018)