GCL Newsletter Newsletter 260 May 16 (36 pages) - Page 3

‫בארה"ב‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫השנייה‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫השלישית‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫השביעית‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫התשיעית‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫מחוז‬ ‫של‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫קולומביה‬ ‫‪-‬‬ ‫ניו‬ ‫של‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫יורק‬ ‫המחוז‬ ‫של‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫יורק‬ ‫‪-‬‬ ‫בניו‬ ‫הדרומי‬ ‫בארה"ב‬ ‫ערך‬ ‫לניירות‬ ‫הרשות‬ ‫בדלוור‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫המחזיקים‬ ‫של‬ ‫זהותם‬ ‫שאלת‬ ‫שעניינו‬ ‫בסכסוך‬ ‫הארוכה‬ ‫הזרוע‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫בית‬ ‫לכללי‬ ‫‪19‬‬ ‫כלל‬ ‫לפי‬ ‫רצוני‬ ‫‪-‬‬ ‫לא‬ ‫כתובע‬ ‫נדרש‬ ‫דין‬ ‫בעל‬ ‫הוספת‬ ‫‪:‬‬ ‫בחברה‬ ‫המניות‬ ‫‪the‬‬ ‫‪Long-Arm‬‬ ‫(‬ ‫הארוכה"‬ ‫"הזרוע‬ ‫דוקטרינת‬ ‫בדלוור;‬ ‫הצ'נסרי‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫פרסונלית‬ ‫שיפוט‬ ‫סמכות‬ ‫מדינתית;‬ ‫‪-‬‬ ‫בין‬ ‫שיפוט‬ ‫סמכות‬ ‫בקביעת‬ ‫)‬ ‫‪Statute‬‬ ‫מייסדים‬ ‫דלוור‪,‬‬ ‫נתיני‬ ‫שאינם‬ ‫צדדים‬ ‫שבמסגרתן‬ ‫עסקאות‬ ‫על‬ ‫בדלוור‬ ‫המשפט‬ ‫המיזוג‪.‬‬ ‫מעסקת‬ ‫אינטגרלי‬ ‫כחלק‬ ‫דלוורית‬ ‫חברה‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫השיפוט‬ ‫וסמכות‬ ‫בדלוור‬ ‫חברה‬ ‫נוסדה‬ ‫שבמסגרתה‬ ‫תרמית‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫הפרסונלית‬ ‫השיפוט‬ ‫סמכות‬ ‫ושאלת‬ ‫בדלוור‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫ייסודה‬ ‫‪:‬‬ ‫בדלוור‬ ‫‪the‬‬ ‫(‬ ‫הארוכה"‬ ‫"הזרוע‬ ‫דוקטרינת‬ ‫דלוור;‬ ‫נתיני‬ ‫שאינם‬ ‫למי‬ ‫ביחס‬ ‫בדלוור‬ ‫המשפט‬ ‫שיפוט‬ ‫סמכות‬ ‫מדינתית;‬ ‫‪-‬‬ ‫בין‬ ‫שיפוט‬ ‫סמכות‬ ‫בקביעת‬ ‫)‬ ‫‪Long-Arm‬‬ ‫‪Statute‬‬ ‫נתיני‬ ‫שאינם‬ ‫צדדים‬ ‫שבמסגרתן‬ ‫עסקאות‬ ‫על‬ ‫בדלוור‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫פרסונלית‬ ‫(‬ ‫"הקשר"‬ ‫מבחני‬ ‫המיזוג;‬ ‫מעסקת‬ ‫אינטגרלי‬ ‫כחלק‬ ‫דלוורית‬ ‫חברה‬ ‫מייסדים‬ ‫דלוור‪,‬‬ ‫השיפוט‬ ‫סמכות‬ ‫בדלוור;‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫פרסונלית‬ ‫שיפוט‬ ‫סמכות‬ ‫לקביעת‬ ‫)‬ ‫‪Lexus‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Due‬‬ ‫‪Process‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ההוגן‬ ‫ההליך‬ ‫ודוקטרינת‬ ‫הפרסונלית‬ ‫על‬ ‫תחרות‬ ‫‪-‬‬ ‫אי‬ ‫סעיף‬ ‫ואכיפת‬ ‫מניות‬ ‫בעלי‬ ‫בהסכם‬ ‫נאות‬ ‫פורום‬ ‫בחירת‬ ‫סעיפי‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫הפרסונלית‬ ‫השיפוט‬ ‫סמכות‬ ‫ושאלת‬ ‫מיעוט‬ ‫מניות‬ ‫בעלי‬ ‫הסכמי‬ ‫‪:‬‬ ‫זר‬ ‫נתין‬ ‫הפרסונלית‬ ‫השיפוט‬ ‫סמכות‬ ‫דלוור;‬ ‫נתיני‬ ‫שאינם‬ ‫למי‬ ‫ביחס‬ ‫בדלוור‬ ‫המשפט‬ ‫‪the‬‬ ‫(‬ ‫הארוכה"‬ ‫"הזרוע‬ ‫דוקטרינת‬ ‫;‬ ‫‪Due‬‬ ‫‪Process‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ההוגן‬ ‫ההליך‬ ‫ודוקטרינת‬ ‫שיפוט‬ ‫סמכות‬ ‫מדינתית;‬ ‫‪-‬‬ ‫בין‬ ‫שיפוט‬ ‫סמכות‬ ‫בקביעת‬ ‫)‬ ‫‪Long-Arm‬‬ ‫‪Statute‬‬ ‫נתיני‬ ‫שאינם‬ ‫צדדים‬ ‫שבמסגרתן‬ ‫עסקאות‬ ‫על‬ ‫בדלוור‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫פרסונלית‬ ‫(‬ ‫"הקשר"‬ ‫מבחני‬ ‫המיזוג;‬ ‫מעסקת‬ ‫אינטגרלי‬ ‫כחלק‬ ‫דלוורית‬ ‫חברה‬ ‫מייסדים‬ ‫דלוור‪,‬‬ ‫בדלוור‪.‬‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫פרסונלית‬ ‫שיפוט‬ ‫סמכות‬ ‫לקביעת‬ ‫)‬ ‫‪Lexus‬‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫©‬ ‫גלובלי‬ ‫משווה‬ ‫משפט‬ ‫‪GCL‬‬ ‫חרות‬ ‫מושב‬ ‫‪,‬‬ ‫‪118‬‬ ‫ת‪.‬ד‪.‬‬ ‫חן‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בת‬ ‫רחוב‬ ‫‪80‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9999229‬‬ ‫‪contact@gcl.co.il‬‬ ‫בדלוור‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫הצ׳נסרי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בדלוור‬ ‫באנגליה‬ ‫עליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫באנגליה‬ ‫ערך‬ ‫לניירות‬ ‫הרשות‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫באוסטרליה‬ ‫הפדרלי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫באוסטרליה‬ ‫בקנדה‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫אונטריו‬ ‫לצדק‬ ‫הגבוה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫אונטריו‬ ‫של‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הכלכלית‬ ‫המחלקה‬ ‫באונטריו‬ ‫המשפט‬