GCL Newsletter Newsletter 225 August 9 - Page 9

ברירת המחדל של סטנדרט הבחינה במדינת דלוור הוא כלל שיקול הדעת העסקי ) business
), judgment rule שמניח כי בקבלת החלטה עסקית , הדירקטורים של התאגיד פעלו על בסיס מידע שקיבלו , בתום לב ומתוך אמונה כנה כי הפעולה שננקטה הייתה לטובת האינטרסים של התאגיד . כאשר חל כלל זה , בית המשפט בוחן האם ההחלטה העסקית שהתקבלה היא רציונאלית בלבד , במובן זה , שהיא מהווה גישה לוגית אפשרית אחת לקידום יעדי התאגיד . מבחן הבזבוז הוא דרך אחת להוכחת התנהלות אי-רציונאלית , חסרת תום לב . החלטה אי-‏ רציונאלית היא החלטה בלתי זהירה בצורה בוטה , כך שלא צפוי לקבלה , במובן זה , ששום אדם עם המידע המינימלי ומניעים טובים לא היה מקבל אותה . כדי להוכיח בזבוז , על התובע להוכיח שהחלטה מסוימת הייתה כה מופרכת , כך שאף איש עסקים עם שיקול דעת הגיוני ורגיל לא היה מקבל אותה . או , כפי שתיאר זאת השופט , Strine על התובע להראות , כי החלטה היא כה חד צדדית , כך שהיא מובילה למסקנה כי אף אדם שהיה פועל בתום לב ולטובת האינטרסים של התאגיד לא היה מאשר את תנאיה , 678 Sample v . Morgan , 914 A . 9d 647 ,
.( Del . Ch . 9887 )
במקרה דנן , השכרת ה-‏ Super Box מהווה בזבוז , לאור ההסבר הכוזב על פניו , שסיפקה גב '
, Manno ומבלי שמסרה חלופה הגיונית . לצורך ההבהרה , Manno לא טענה כי שכרה את ה-‏ Super Box מתוך תקווה מוטעית כי היא תסגור את העסקה .
בהתאם לסטנדרט הבזבוז המקל , Manno הייתה יכולה להצדיק את השכרת ה-‏ Super Box לצורך שימוש מזדמן לאירוח אורחים עסקיים . ה-‏ Super Box היה אז נחשב להוצאה נמהרת , אולם לא כזו העולה לכדי בזבוז . בהיעדר הסבר רציונאלי ואמיתי עבור השכרת ה-‏ Super , Box יש לקבוע כי Manno חייבת לחברת CanCan סך של $ 41,688 עבורו . העסקת
Barbera מהווה גם היא בזבוז . הסכנות שבהעסקה זו היו גלויים וברורים לכל אדם בעל שיקול דעת הגיוני ורגיל . אף אדם רציונאלי לא היה מעסיק עבריין מורשע במדינת ניו ג ' רזי , שהיה זקוק לאישור קצין המבחן שלו לצורך עזיבת המדינה , לעבוד במיסיסיפי בתעשייה המוסדרת ביותר של בתי קזינו . באותה העת , התרועעות בלבד עם עבריין מורשע הייתה מסכנת את רישיון המשחקים של עובדים מרכזיים בחברת . CanCan חברת CanCan הייתה יכולה בקלות להשיג ייעוץ מושכל מיועצי נדל " ן מקומיים , ללא המטען העודף שנשא עימו . Barbera גב ' Manno חבה באחריות על כך שגרמה לחברת CanCan לשלם לו דמי ייעוץ בסך של
.$ 6,888
בניגוד לכך , לא היה זה בזבוז להעסיק את Sulprizio שתסייע בתחום משאבי אנוש . היה לה רקע בתחום זה , והיא הכינה רשימה של סוגיות משאבי אנוש שחייבו תשומת לב . יתכן והעסקתה של Sulprizio לא הייתה נבונה , אולם היא מוגנת על פי סטנדרט הבחינה לפי כלל שיקול הדעת העסקי . כמו כן , לא היה זה בזבוז שגב ' Manno הוציאה סך של $ 6,446 בגין שתייה חריפה וסיגרים , שהיא סיווגה כהוצאות עבור פרסום‎8‎קידום . יתכן כי גב ' Manno רכשה את הפריטים הללו עבורה ועבור מקורביה או לצרכים שאינם קשורים לחברת , CanCan אולם CanCan לא יכולה להוכיח זאת . גב ' Manno ציינה , כי היא נתנה את הפריטים הללו כמתנות למשקיעים פוטנציאליים , לקוחות וספקים . אין זה בלתי רציונאלי להשקיע את כספיה של חברת
CanCan בצורה זו , כך שכלל שיקול הדעת העסקי מגן על הוצאות אלו .
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫בסיס‬ ‫על‬ ‫פעלו‬ ‫התאגיד‬ ‫של‬ ‫הדירקטורים‬ ‫עסקית‪,‬‬ ‫החלטה‬ ‫בקבלת‬ ‫כי‬ ‫שמניח‬ ‫(‪,‬‬ ‫‪judgment‬‬ ‫‪rule‬‬ ‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫לטובת‬ ‫הייתה‬ ‫שננקטה‬ ‫הפעולה‬ ‫כי‬ ‫כנה‬ ‫אמונה‬ ‫ומתוך‬ ‫לב‬ ‫בתום‬ ‫שקיבלו‪,‬‬ ‫מידע‬ ‫היא‬ ‫שהתקבלה‬ ‫העסקית‬ ‫ההחלטה‬ ‫האם‬ ‫בוחן‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫זה‪,‬‬ ‫כלל‬ ‫חל‬ ‫כאשר‬ ‫התאגיד‪.‬‬ ‫התאגיד‪.‬‬ ‫יעדי‬ ‫לקידום‬ ‫אחת‬ ‫אפשרית‬ ‫לוגית‬ ‫גישה‬ ‫מהווה‬ ‫שהיא‬ ‫זה‪,‬‬ ‫במובן‬ ‫בלבד‪,‬‬ ‫רציונאלית‬ ‫‪-‬‬ ‫אי‬ ‫החלטה‬ ‫לב‪.‬‬ ‫תום‬ ‫חסרת‬ ‫רציונאלית‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אי‬ ‫התנהלות‬ ‫להוכחת‬ ‫אחת‬ ‫דרך‬ ‫הוא‬ ‫הבזבוז‬ ‫מבחן‬ ‫אדם‬ ‫ששום‬ ‫זה‪,‬‬ ‫במובן‬ ‫לקבלה‪,‬‬ ‫צפוי‬ ‫שלא‬ ‫כך‬ ‫בוטה‪,‬‬ ‫בצורה‬ ‫זהירה‬ ‫בלתי‬ ‫החלטה‬ ‫היא‬ ‫רציונאלית‬ ‫להוכיח‬ ‫התובע‬ ‫על‬ ‫בזבוז‪,‬‬ ‫להוכיח‬ ‫כדי‬ ‫אותה‪.‬‬ ‫מקבל‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫טובים‬ ‫ומניעים‬ ‫המינימלי‬ ‫המידע‬ ‫עם‬ ‫לא‬ ‫ורגיל‬ ‫הגיוני‬ ‫דעת‬ ‫שיקול‬ ‫עם‬ ‫עסקים‬ ‫איש‬ ‫שאף‬ ^o^k^{^W^^^o^^o^S^S^g^g^^S^{^^W^g^{^^^S^_^s^c^S+^o^S^S^g^C^S^_^s^c^S^o^g^s^S^^C^W^^S^^W^G^^^sMɥ^S^^W^^c^[^C^^^^g^C^^o^^g^C^W^C^W^^S^{^^G^s^S^g^S+^S^C^g^^c^^^g^w^W^s^c^W^G^^s^G^G^^W^w^^W^^s^^S^g^S^C^O^w^C^^o^g^s^{^^^^S^{^W^G^g^s^S^^S^g^C^o^k^^O^O^g^^_^O+Mػ5ɝӊ哊ܳ^^^C^g^S^C^^{^C^^^S^g^S^s^C^S^^C^K^g^O^^s+ ߊ+^K^D^^^g^^^S^^^g^W^^s^S^o^W^[^G^S^S^^G^^s^C^W^^G^[^G^W^[^{^S^W^W^SMˊ ^S^S^^o^^^O^^^G^{^^^S+^C^^^o^^S^o^g^c^^^S^s^C5^S^S^G^S^^S^s^^W^^k^S^K^g^W^^g^^_^s^W^^S^^{^^^S^W^{^G^s^g5+^S^^^^S^C^^^^K^W^^S^g^C^o^g^{^W^c^^g^^^^W^W^S^{^^W^kMˊ ^S+Mˊ ^S^S^^o^^^C^^s^S^^O^g^^g^o^W^s^S^S^g^g^^S5^S^{^^s^S^G^[^G^W^[^s^^c^^O^^c^G^S^^C^w+^^{^S^^^s^S^W^^C^S^^_^^G^C^[^S^g^SMˊ ^S^^^^g^g^w^C^W^^_^g^w^s^C^g^^W^_^{^[^O^{^^^g^{^W^^s^^W^^k+Mˊ^S^S^^o^^^^G^W^^W^C^{^g^^g^^^g^W^^C^s^g^S^^G^^G^S^g^^O^^G^[^G^W^[^s^o^O^g^S^^W^s^S^o^[^W^s^C^C^W^s^w+^S^^^^^^G^W^^Wİ^^s^^k ^s^_^G^^^_^g^g^G^5^o^g^s^^G^W^^g^ +^^g^^W^s^G^^s^C^O^w^s^o^s^W^G^^W^^g^w^K^s^W^g^g^w^S^g^W^[^W^^G^S^^^^S^S^^o^^W^^G^[^G^W^[^S^g^C^K^w^{^S^W^W^S ɉɇ+^^S^g^S^H^^[^g^^g^W^G^{^O^g^^^{^W^^^^^G^^g^g^^{^^^g^^S^g^S^s^C^^^g^W^^C^s^g^C^O^w^C^^W^^K^g^s^S^K^g^W^^g^O^^+^S^{^W^^O^^^G^^^^g^g^S^G^{^g^^g^^g^^g^s^^G^W^O^S^{^O^g^^S^^[^g^G^^s^^W^^k^^s^W^S^{^G^_^^^^g^^s^C^g^^W^^[^^W^+^C^^{^^o^^^S^g^g^^S^{^W^^^^^G^^g^g^^^w^G^s^G^O^S^^^W^^^W^^S^^^G^C^W^^S^^[^g^^W^G^^g^^s^G^g^W^^+^g^o^W^s^S^S^g^g^^S ^_^G^^ ^G^_^G^^^{^^o^[^g^g^w^^W^G^O^g^w^^s^S^{^^_^^g^w^^g^^g^W^+ ɉɇ^^g^{^W^^^^C^S^^W^O^^S^{^c^^^s^s^C^{^^W^{^g^g^w^^O^p^^{^g^W^^^g^{^W^^o^s^g^g^^W^^s^S^^g^K^G^^s^W^+^^s^G^^k^g^g^^W^^O^{^g^s^W^s^^s^w ^s^_^G^^^^K^^{^S^o^k^^s^G^C^_^^g^W^^_^G^S5^K^D+ذ+^s^S^S^g^S^C^^W^^{^^C^G^g^G^^_^W^w^^^^g^g^Mձɥ饿^C^^s^S^^^g^^G^[^G^W^[^[^S^S^g^S^s^C^s^o^k^G^^g^K^W^O+^g^^o^^s^G^^^W^{^^^_^g^g^G^W^C^^W^^{^^C^G^g^^W^K^g^W^^^s^^^g^{^S^S^o^g^^S^W^S^g^C^[^S^G^^_^W^w^^^+^o^s^s^s^^g^S^G^_^g^^S^^c^^O^^c^^g^^s^{^W^K^^^S^g^C^C^W^s^w^^G^W^^S^S^g^g^^S^s^CMձɥ饿^^s^W^S^^^^^S+^G^K^g^ذۊ^^s^^k^S^W^^g^C^S5^^K^D^G^[^G^W^[^[^S^S^g^S^s^C^o^^o^{^W^S^^^^g^S^O^^^^g^^W^s+^^o^^S5^K^D^o^g^g^^o^^^^^W^w^^g^O^W^w^^G^W^^o^S^W^^C^W^^^g^W^W^K^S^^S^g^C^W^^g^K^^g^w^_^^g^^S^^^g^g^S+^C^W^s^w ^s^_^G^^^^^W^^g^w^^C^g^^w^s^^^o^g^w^C^W^{^^W^^G^g^S^W^^G^W^^^G^W^^S^S^s^s^W^S^^^g^c^g^w^C^+^o^{^^^W^^S^s^s^W^S^^^g^c^g^w^C^^^^^S^S^g^C^o^g^^g^g^^S5^K^D^[^C^^s^S^W^o^g^_^g^o^W^s^S^s^C +^_^G^^^^s^o^^^g^S^C^^s^S^^^g^^^^g^W^^C^s^g^G^s^^g^[^S^C^g^^W^^^^g^w^s^^W^_^W^^^W^c^^^g^C^s^g^g^w^s^{^^^g^^g^w+^C^s^W^S^W^^C^W^ ^^s^{^K^^S^^^^g^S^O^^^^g^^W^s^^o^s^s^o^k^[^W^G^^W^^S +^^{^W^^W^^S^[^o^W^g^W^^o^s ^K^s^W^G^s^g^{^^W^W^S^{^^^c 3