GCL Newsletter Newsletter 225 August 9 - Page 8

טענת הרמת המסך ) claim ( veil-piercing היא למעשה טענת הרמת מסך הפוכה . למרות הרצון לחייב אתEnterprises Manno באחריות עבור התנהלותה של גב ' Manno , טענות הרמת מסך הפוכות כוללות מדיניויות שונות ומחייבות מסגרת אנליטית שונה , מזו שחלה בניסיונות יותר שגרתיים של הרמת מסך על ידי נושי התאגיד , The Gregory S . Crespi ,
Reverse Pierce Doctrine : Applying Appropriate Standards , 16 J . Corp . L . 33 , 37 ) 1998 ). טרם התמודד מישהו עם ההשלכות השונות של הנושא . לו הייתה הטענה נטענת ונתמכת כראוי בנסיבות המקרה כאן , יתכן כי הייתה שורדת . אולם , בנסיבות כאן , היא כושלת בגין היעדר תמיכה בה .
הסכם הפעילות הוא הסכם משולב במלואו . נאמר בו בפשטות , כי כל הסכם ייעוץ חייב להיות בכתב ולקבל את אישור הרוב המיוחס של החברים . גב ' Manno חתמה על הסכם הפעילות . היא לא יכולה להישען על ההבטחה הנטענת של Py לשנות את תנאיו . הסכם הפעילות המשולב מבטל את טענתה . אם מסמך בכתב הוא פשוט וברור על פניו , וניסוחו מעביר משמעות ברורה , אזי המסמך עצמו הוא המקור היחיד להבנת הכוונה , . Co City Investing
) 1993 . Del . Liquidating Trust v . Cont ’ l Cas . Co ., 694 A . 9d 1191 , 1190 ( סעיף
3.7 להסכם הפעילות מתיר את הנפקה נוספת של זכויות חברות , אינטרסים כלכליים , וכל סוג אחר של אקוויטי , חוב או סוג של נייר ערך , לרבות קביעת סדרי קדימויות , תמורה , זכויות ותנאים אחרים הקשורים לאותה זכות או נייר ערך , לפי שיקול דעתם הבלעדי , כאשר ישנם : 1 . אישורם של המנהלים , ו-‏ . 9 הצבעה חיובית או הסכמה בכתב , באסיפה או בלעדיה , של רוב מיוחס של החברים . ומכאן , שהסכם הפעילות העניק למנהלים של , CanCan כאשר הם פועלים באישור של רוב מיוחס של החברים , שיקול דעת של הדירקטוריון לקבוע את התנאים של הקריאה לכסף או כל שיטה אחרת של גיוס הון .
בנוסף , הסכם הפעילות פירט כי בעסקאות של צדדים קשורים , התנאים צריכים להיות טובים באותה מידה או ברי השוואה לתנאים שיכלה לקבל CanCan מצדדים שלישיים שאינם קשורים , ) 1994 . Del . Kahn v . Lynch Commc ’ n Sys ., Inc ., 630 A . 9d 1118 , 1112 ( הקביעה כי קריאות לכסף לא הפרו את תנאי הסכם הפעילות לא עוסקת בשאלת חובת האמון . כאשר מותקפת עסקה הכוללת מכר עצמי ) self-dealing ( של בעל שליטה , סטנדרט הבחינה השיפוטית החל הוא זה של הגינות מלאה , כאשר נטל השכנוע מוטל על הנתבעים , . Ams ) 9819 . Del . Mining Corp . v . Theriault , 21 A . 3d 1913 , 1939 ( מרגע שחלה בחינה של הגינות מוחלטת , על הנתבעים להוכיח , לשביעות רצונו של בית המשפט , כי העסקה הייתה תוצר הן של סחר הוגן והן של מחיר הוגן . אמונה כנה כי העסקה הייתה הוגנת לחלוטין לא תספיק להוכחת הגינות מוחלטת . אלא , על העסקה עצמה להיות הוגנת ברמה האובייקטיבית , בלי קשר לאמונת בעל השליטה , 1142 Gesoff v . IIC Indus ., Inc ., 989 A . 9d 1138 ,
) 9886 . Ch ). Del . הגינות ושלמות הן שני דברים שונים . שלמות איננה אפשרית , או מצופה , כתנאי מקדים להחלטה שיפוטית של הגינות מוחלטת .
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫טענות‬ ‫‪,‬‬ ‫‪Manno‬‬ ‫גב'‬ ‫של‬ ‫התנהלותה‬ ‫עבור‬ ‫באחריות‬ ‫‪Manno‬‬ ‫‪Enterprises‬‬ ‫את‬ ‫לחייב‬ ‫הרצון‬ ‫שחלה‬ ‫מזו‬ ‫שונה‪,‬‬ ‫אנליטית‬ ‫מסגרת‬ ‫ומחייבות‬ ‫שונות‬ ‫מדיניויות‬ ‫כוללות‬ ‫הפוכות‬ ‫מסך‬ ‫הרמת‬ ‫‪Gregory‬‬ ‫‪S.‬‬ ‫‪Crespi,‬‬ ‫‪The‬‬ ‫התאגיד‪,‬‬ ‫נושי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מסך‬ ‫הרמת‬ ‫של‬ ‫שגרתיים‬ ‫יותר‬ ‫בניסיונות‬ ‫‪Reverse‬‬ ‫‪Pierce‬‬ ‫‪Doctrine:‬‬ ‫‪Applying‬‬ ‫‪Appropriate‬‬ ‫‪Standards,‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪J.‬‬ ‫‪Corp.‬‬ ‫‪L.‬‬ ‫‪33,‬‬ ‫‪37‬‬ ‫נטענת‬ ‫הטענה‬ ‫הייתה‬ ‫לו‬ ‫הנושא‪.‬‬ ‫של‬ ‫השונות‬ ‫ההשלכות‬ ‫עם‬ ‫מישהו‬ ‫התמודד‬ ‫טרם‬ ‫‪.‬‬ ‫)‪(1998‬‬ ‫כושלת‬ ‫היא‬ ‫כאן‪,‬‬ ‫בנסיבות‬ ‫אולם‪,‬‬ ‫שורדת‪.‬‬ ‫הייתה‬ ‫כי‬ ‫יתכן‬ ‫כאן‪,‬‬ ‫המקרה‬ ‫בנסיבות‬ ‫כראוי‬ ‫ונתמכת‬ ‫בה‪.‬‬ ‫תמיכה‬ ‫היעדר‬ ‫בגין‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫ייעוץ‬ ‫הסכם‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫בפשטות‪,‬‬ ‫בו‬ ‫נאמר‬ ‫במלואו‪.‬‬ ‫משולב‬ ‫הסכם‬ ‫הוא‬ ‫הפעילות‬ ‫הסכם‬ ‫הפעילות‪.‬‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫חתמה‬ ‫‪Manno‬‬ ‫גב'‬ ‫החברים‪.‬‬ ‫של‬ ‫המיוחס‬ ‫הרוב‬ ‫אישור‬ ‫את‬ ‫ולקבל‬ ‫בכתב‬ ‫הפעילות‬ ‫הסכם‬ ‫תנאיו‪.‬‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫‪Py‬‬ ‫של‬ ‫הנטענת‬ ‫ההבטחה‬ ‫על‬ ‫להישען‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫מעביר‬ ‫וניסוחו‬ ‫פניו‪,‬‬ ‫על‬ ‫וברור‬ ‫פשוט‬ ‫הוא‬ ‫בכתב‬ ‫מסמך‬ ‫אם‬ ‫טענתה‪.‬‬ ‫את‬ ‫מבטל‬ ‫המשולב‬ ‫‪City‬‬ ‫‪Investing‬‬ ‫‪Co.‬‬ ‫הכוונה‪,‬‬ ‫להבנת‬ ‫היחיד‬ ‫המקור‬ ‫הוא‬ ‫עצמו‬ ‫המסמך‬ ‫אזי‬ ‫ברורה‪,‬‬ ‫משמעות‬ ‫סעיף‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Liquidating‬‬ ‫‪Trust‬‬ ‫‪v.‬‬ ‫‪Cont’l‬‬ ‫‪Cas.‬‬ ‫‪Co.,‬‬ ‫‪694‬‬ ‫‪A.9d‬‬ ‫‪1191,‬‬ ‫‪1190‬‬ ‫‪(Del.‬‬ ‫)‪1993‬‬ ‫סוג‬ ‫וכל‬ ‫כלכליים‪,‬‬ ‫אינטרסים‬ ‫חברות‪,‬‬ ‫זכויות‬ ‫של‬ ‫נוספת‬ ‫הנפקה‬ ‫את‬ ‫מתיר‬ ‫הפעילות‬ ‫להסכם‬ ‫‪3.7‬‬ ‫זכויות‬ ‫תמורה‪,‬‬ ‫קדימויות‪,‬‬ ‫סדרי‬ ‫קביעת‬ ‫לרבות‬ ‫ערך‪,‬‬ ‫נייר‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫או‬ ‫חוב‬ ‫אקוויטי‪,‬‬ ‫של‬ ‫אחר‬ ‫כאשר‬ ‫הבלעדי‪,‬‬ ‫דעתם‬ ‫שיקול‬ ‫לפי‬ ‫ערך‪,‬‬ ‫נייר‬ ‫או‬ ‫זכות‬ ‫לאותה 8*5uu5ux+8*55ux+8*u55ux+*u5u8*8+8+8*5x+8*u5uu58+8*ux*8+8+8*5u8+8*5x+8*uuuu긠+8*5u8+8**+8+8**x+8+8**x+8+8*x+8*5555ux*8+8+8*u8+8*5uuu5x+8**+8+8**x+8+8*uu5x*+8+*5u8+8**8+8+8**[[+8+8*u8+8*5555ux+8*55u+8*55u5u긠+8*u5ux+8*u5*8+8+8*5u5ux*+8+8*u8+8*uux+8*5ux+8*u8+*5긠+8*5uu踠+8*5u55u5uu+8*u8+8*긠+8*uuu8+8*5u5ux*8+8+8*u8+8*uux+8*5ux+8*u8+8*u5uuu8+8*5u5ux+8*5x+*5u*+8+8*uux+8*u8+8*55긠+8*uu58+8*8+8*5x+8*5u+8*55u58+8*u8+8*555ux+*5uuux+8*55uu긠+8*5uux+8*555ux+8*uu5ux*8+8+8*ux+8*u8+8*uu5u긠+8*x+8*5u58+8*55u5u긠+8*5ux+8*u5uu*8+8+*u5u5x+8*u5uuuux+8*ux+8**[[+8+8*5u8+8*uu58+8*555ux+8*5uuu58+8*u5x+8*5x+8*u8+8*u5u8+**+8+8**Z+8+8**+8+8**[8+8+8**[X+8+8*&x+8**+8+8**\+8+8**+8+8**8+8+8**[ˋ8+8+8**8+8+8**KY8+8+8**LLN 8+8+8**LLL+8+8**[ +8+8*x*NNM8+8+8*uu5ux*8+8+*55u*+8+8*uu긠+8*uu55긠+8*uu긠+8*58+8*55u5u긠+8*5ux+8*55x+8*5긠+8*555x+8*58+8*5u+8*5u5u긠+8*x+8*5uu8+*5uu58+8*u5558+8*u5u58*8+8+8*u8+8*u8+8*8+8**[YX[[+8+8*x+8*x+8*8+8*5u55긠+8*u8+8*u5긠+8*5u8+**[\˸+8+8*55uux*8+8+8*8+8*u58+8*5u5u踠+8*558+8*5u8+8*558*8+8+8*5u5u긠+8*u8+8*8+8*5u8+8*58+8*5uu5u5u긠+*uu58+8*u58+8*5踠+8**+8+8**Z[[+8+8**ܜ +8+8**+8+8**\X][ 8+8+8**x+8+8**K8+8+8**NLL8+8+8**NLx+8+8**[ +8+8*x*N Nx+8+*5uu8+8*5u8+8*x+8*5u58*8+8+8*uu긠+8*u8+8*5u5x+8*5uuuu긠+8*55uu*8+8+8*55uux+8*8+8*u55긠*8+8+8*5u5u긠+8*u8+*58+8*55u5u+8*5u5긠+8*5uu8+8*5u8+8*x+8*58+8*5u58+8*5u*+8+8*u8+8*u8+8*u5+8*5u+8*u8+8*u8+8*5+8*u8+*55uuuu5uuu긠*8+8+8*u58+8*5u5긠+8*55uu긠+8*8+8*5u8+8*8+8*558*8+8+8*u55긠*+8+8*5u5u긠+8*55u긠+8*u5u+**\ٙ+8+8**+8+8**RP+8+8**[\ˋ8+8+8**[ˋ8+8+8**Nx+8+8**KY8+8+8**LL 8+8+8**LM +8+8*5u5u58*8+8+8*u8+8*55u5긠+8*u8+8*u5x+*u58*8+8+8*5x+8*55u5u긠*8+8+8*5u558+8*u5u긠+8*uu5ux*+8+8*u5ux+8*u5x+8*5+8*uu5u긠+8*5u5u긠+8**+8+8**[ +8+8** +8+8*x*N +8+*u55긠*+8+8*5u5u긠+8*u8+8*uu5u5u긠+8*55558+8*ux+8*55x+*uu5u긠+8*5uuu긠+8*8+8*x+8*5uu5x+8*uuu8+8*u58+8**8+8+