GCL Newsletter Newsletter 225 August 9 - Page 51

עיקרי ניוזלטר זה :
עילת בזבוז תאגידי אל מול " האפקט המטהר " של הצבעת אסיפת בעלי המניות : האם חלוקה נדיבה של אופציות לדירקטורים במסגרת תכנית תמריצי בכירים שאושרה על ידי האסיפה , כפופה כעת לסטנדרטים של בחינה לפי העילה של בזבוז תאגידי ?; עד כמה חסינה חלוקה נדיבה של אופציות לדירקטורים שהוענקה במסגרת תכנית שאושרה על ידי האסיפה , מפני בחינה של בית המשפט ?; תכנית תמריצים פרטנית אל מול תכנית תמריצים כוללנית הנעדרת גבולות ברורים וכוחה של הצבעת האסיפה המאשררת את התכנית ; מהם התנאים הנדרשים על מנת להצליח בטענה של בזבוז תאגידי ?; מהו בזבוז תאגידי ?; תגמול בכירים באמצעות אופציות והשפעתו על אופן נטילת הסיכונים על ידי המנהלים ; חובות דירקטוריון לכבד ולמלא את תנאי תכנית האופציות ; האם הצבעת אסיפת בעלי מניות יכולה " לטהר " החלטת דירקטוריון נגועה או חשודה בהיותה נגועה בעניין אישי ?; הנסיבות שבהן יחילו את סטנדרט הבחינה לפי כלל ההגינות המלאה ; מה דינן של עסקאות הכפופות לסטנדרט הבחינה המחמיר של בית המשפט פי כלל ההגינות המלאה לאורו של " האפקט המטהר "?; תמריצי בכירים וסטנדרט הבחינה לפי כלל ההגינות המלאה .
מתנת בעל שליטה לבנו מנכסי חברה : מהו בזבוז תאגידי ?; מבחני הבזבוז התאגידי ; מהי " מתנה " והאם כאשר נותנת המתנה היא חברה , עשויה הפעולה להתגבש לכלל בזבוז תאגידי ?; האם מתנה של אב לבנו מתוך נכסי תאגיד שלאב שליטה בה , התגבשה לכדי בזבוז תאגידי ?; חזקת שיקול הדעת העסקי ביחס למתנה שנתן אב לבנו , מתוך נכסי חברה שבה הוא שולט ; המבחנים לקביעת הגינותה של התקשרות עסקית .
הפרת חובות האמונים ובזבוז נכסי התאגיד לנוכח איבודה של חברה-‏ בת הנטענות על ידי נאמן החברה : השמירה וההגנה על נכסי חברה במסגרת חובתם של דירקטורים בחברה לפעול כנאמן לנכסיה ; מעמדם של דירקטורים כנאמנים על נכסי חברה ובחינת תקופת ההתיישנות החלה על עילת תביעה של מוטב כנגד נאמן שלא הגן על נכסי הנאמנות ; המבחנים לקביעה כי חברה היתה חדלת פירעון במועד התקשרותה בעסקאות מסחריות ; מה הם גובה חובותיה של החברה בהינתן כי חלק מהעסקאות שביצעה , נעשו בתקופה שכבר היתה חדלת פירעון ?; האם העסקאות בהן התקשרה החברה לפני הפירוק הן עסקאות הניתנות לביטול בשל היותן עסקאות שנעשו בחדלות פירעון , עסקאות שבוצעו תוך העדפה פסולה , עסקאות בלתי מסחריות או עסקאות בלתי סבירות של דירקטור ?; האם הדירקטורים של החברה הפרו את חובותיהם כלפיה על רקע ההתקשרות בעסקאות שנעשו בחדלות פירעון ובהיותן עסקאות שבוצעו תוך העדפה פסולה ?; העברה פסולה והברחת נכסי חברה בחדלות פירעון ; האם עסקת מיזוג שבמסגרתה חברה-אם איבדה את אחזקותיה בחברה-בת התגבשו לכדי הפרת חובות האמונים וחובת הנאמנות של הדירקטוריון לנוכח אובדן נכס חברה עיקרי ?; האם עסקת מיזוג שבמסגרתה חברה-אם איבדה את אחזקותיה בחברה-בת התגבשו לכדי בזבוז תאגידי תוך הפרת חובות האמונים של הדירקטוריון ?
ערכאות מסוקרות
בית המשפט העליון בארה " ב ערכאת הערעורים השנייה ערכאת הערעורים השלישית ערכאת הערעורים השביעית ערכאת הערעורים התשיעית
ערכאת הערעורים של מחוז קולומביה
ערכאת הערעורים של ניו-‏ יורק
בית המשפט של המחוז
הדרומי בניו-יורק הרשות לניירות ערך בארה " ב בית המשפט העליון בדלוור בית המשפט המחוזי בדלוור
בית המשפט הצ ׳ נסרי בדלוור
בית המשפט עליון באנגליה הרשות לניירות ערך באנגליה
בית המשפט העליון באוסטרליה
בית המשפט הפדרלי באוסטרליה
בית המשפט העליון בקנדה
ערכאת הערעורים של אונטריו
בית המשפט הגבוה לצדק של אונטריו
המחלקה הכלכלית של בית המשפט באונטריו
הרשות לניירות ערך באונטריו
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫אסיפת‬ ‫הצבעת‬ ‫של‬ ‫המטהר"‬ ‫"האפקט‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫תאגידי‬ ‫בזבוז‬ ‫עילת‬ ‫במסגרת‬ ‫לדירקטורים‬ ‫אופציות‬ ‫של‬ ‫נדיבה‬ ‫חלוקה‬ ‫האם‬ ‫‪:‬‬ ‫המניות‬ ‫בעלי‬ ‫לסטנדרטים‬ ‫כעת‬ ‫כפופה‬ ‫האסיפה‪,‬‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שאושרה‬ ‫בכירים‬ ‫תמריצי‬ ‫תכנית‬ ‫נדיבה‬ ‫חלוקה‬ ‫חסינה‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫תאגידי?;‬ ‫בזבוז‬ ‫של‬ ‫העילה‬ ‫לפי‬ ‫בחינה‬ ‫של‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שאושרה‬ ‫תכנית‬ ‫במסגרת‬ ‫שהוענקה‬ ‫לדירקטורים‬ ‫אופציות‬ ‫של‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫פרטנית‬ ‫תמריצים‬ ‫תכנית‬ ‫המשפט?;‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫בחינה‬ ‫מפני‬ ‫האסיפה‪,‬‬ ‫הצבעת‬ ‫של‬ ‫וכוחה‬ ‫ברורים‬ ‫גבולות‬ ‫הנעדרת‬ ‫כוללנית‬ ‫תמריצים‬ ‫תכנית‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הנדרשים‬ ‫התנאים‬ ‫מהם‬ ‫התכנית;‬ ‫את‬ ‫המאשררת‬ ‫האסיפה‬ ‫בכירים‬ ‫תגמול‬ ‫תאגידי?;‬ ‫בזבוז‬ ‫מהו‬ ‫תאגידי?;‬ ‫בזבוז‬ ‫של‬ ‫בטענה‬ ‫להצליח‬ ‫המנהלים;‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הסיכונים‬ ‫נטילת‬ ‫אופן‬ ‫על‬ ‫והשפעתו‬ ‫אופציות‬ ‫באמצעות‬ ‫הצבעת‬ ‫האם‬ ‫האופציות;‬ ‫תכנית‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫ולמלא‬ ‫לכבד‬ ‫דירקטוריון‬ ‫חובות‬ ‫חשודה‬ ‫או‬ ‫נגועה‬ ‫דירקטוריון‬ ‫החלטת‬ ‫"לטהר"‬ ‫יכולה‬ ‫מניות‬ ‫בעלי‬ ‫אסיפת‬ ‫הבחינה‬ ‫סטנדרט‬ ‫את‬ ‫יחילו‬ ‫שבהן‬ ‫הנסיבות‬ ‫אישי?;‬ ‫בעניין‬ ‫נגועה‬ ‫בהיותה‬ ‫לסטנדרט‬ ‫הכפופות‬ ‫עסקאות‬ ‫של‬ ‫דינן‬ ‫מה‬ ‫המלאה;‬ ‫ההגינות‬ ‫כלל‬ ‫לפי‬ ‫של‬ ‫לאורו‬ ‫המלאה‬ ‫ההגינות‬ ‫כלל‬ ^^g^S^{^^^c^G^g^^^s^S^{^_^{^g^^S^G^_^g^^S+^S^S^K^g^^W^^o^s^s^s^^g^S^G^_^g^^S^W^^c^^O^^c^G^o^g^^g^w^^{^^g^^g^S^{^c^S^^S^C^^^c+^S^{^s^C^S+^{^G^_^^g^^C^K^g^O^d^G^[^G^W^[^{^S^W^_^G^^S^{^^o^^g^s^G^^W^^s^g^c^S^G^^s^{^^^+^_^G^^S^S^g^C^S^{^^^S^^W^^^^o^C^^^W^S^C^w^{^^^P^{^S^g^S^^C^K^g^O^d^S^G^[^G^W^[+^s^G^^W^C^G^^s^{^^^S^S^C^w^^C^K^g^O^d^G^[^G^W^[^s^o^s^s^s^S^^K^G^^S^^^W^s^S^^^W^g^S+^^C^K^g^O^d^G^[^G^W^[^s^o^O^g^S^^K^G^^S^G^S^^s^g^c^S^^s^C^G^^C^K^g^O^^o^^g^{^^W^k+^_^G^^S^^o^^g^{^^W^k^s^G^^W^C^G^^^^^s^{^^^S^G^g^_^^S^^^^g^S^O^^^^g^^W^s^_^[^^+^^^^g^^S^^^^^W^^^s^S^K^g^^W^^S^s^^G^g^^^S^{^G^_^^g^w^^W^s^`^S^W^C^^G^S+^_^G^^S^^s^C^g^G^W^O^S^s^^W^o^_^S^^C^K^g^O^^o^^g^W^G^[^G^W^[^S^C^{^W^^g^w^_^W^G^W^^S^^^+^_^G^^S^^o^^g^^s^W^S^S^K^^S^S^^{^g^^S^S^_^G^^S^^C^{^^g^O^g^^s^S^^c^^^W^^G^+^^s^{^^{^O^w^s^^o^^g^P^o^^C^{^^s^^^W^s^G^_^G^^S^O^g^^^c^W^^g^w^^s^_^W^G^^w^G^{^^K^^+^^s^S^_^s^S^S^S^^g^g^^^W^^^^W^^^W^G^_^g^^^_^G^^S^^o^^g^^s^o^^C^{^^g^w^O^g^^^c^W^^g^w+^S^{^G^_^^g^w^S^^C^{^^W^^^o^^g^^s^S^K^^^s^C^^C^{^^o^^K^O^{^W^c^G^^s^^G^g^^S^^g^s^+^G^^^^C^W^^S^^^^^W^^S^G^{^W^^O^^g^^^W^^_^O^s^^S^g^^S^_^G^^S^o^g^s^^G^g^^S+^{^S^^^^C^W^^_^s^^o^g^G^S^g^^^^S^_^G^^S^^s^_^W^G^W^^g^S^K^W^G^S^S^w^{^S^{^^_^^g^W^+^G^S^^S^^^^C^W^^S^C^w^^g^^^W^|^_^O^s^^S^g^^S^^o^G^^G^^^W^^S^^^^W^^G^g^^^S+^S^g^W^^^G^^s^s^G^g^c^W^s^S^^g^^^W^^^^^C^W^^S^^S^^g^^W^^s^^^g^S^_^G^^S^S^^^^^S+^^^W^s^S^S^^O^^S^^W^k^^G^W^^^W^^^^C^W^^^g^^^W^^G^_^O^s^W^^^^^^W^^^^C^W^+^S^C^w^O^g^^^c^W^^^s^^G^g^^W^^G^s^^g^^^^C^W^^C^W^{^^_^^g^W^^G^s^^g^^^^C^W^+^S^S^^^^^W^^^^^^s^o^s^^g^S^_^W^G^W^^g^S^w^C^^S^^^W^S^_^G^^S^^s^S^O^g^^^c^W^^g^w+^S^^O^^S^^W^k^^G^W^^^W^^^^C^W^^W^G^S^g^W^^^^g^^^W^^G^_^O^s^W^^^^^^W^G^^^^C^W^+^^^^^S^C^w^^g^^^W^|^G^_^O^s^W^^_^G^^S^^o^^g^W^S^G^^_^^^^W^s^S^S^^G^^S^^^W^s^P+^S^^K^G^^W^G^^G^_^G^^S^C^_^[^^W^^g^S^C^^C^g^G^O^S^C^w^_^G^^S^^G^{^^K^^^S^{^g^[^W^K+^C^W^G^O^^s^^W^o^_^S^O^g^^^c^W^^g^W^^^s^S^^C^{^^W^^W^_^W^G^^S^C^{^W^^g^w^_^W^G^W^^S^^^^s^o^O^g+^C^^C^g^G^O^S^C^w^_^G^^S^^G^{^^K^^^S^{^g^[^W^K^^^^^S^C^w^^g^^^d^_^G^^S^^o^+^_^W^G^W^^S^^^^^W^k^^C^K^g^O^g^G^[^G^W^[^s^o^O^g^S^^K^G^^W^G^^G^_^G^^S^C^_^[^^W^^g^S+^S^O^g^^^c^W^^g^W^|^^s^S^C^{^W^^g^w+^^{^W^^W^^S^[^o^W^g^W^^o^s ^K^s^W^G^s^g^{^^W^W^S^{^^^c 3+^{^W^O^g^^g^Ê^^OÊх+^G^C^^P^G^S^^s^g^W^^S^{^^^c^G^g^+^S^^^g^g^S^S^^^^W^^g^w^^^o^C^+^S^^s^g^^g^^S^^^^W^^g^w^^^o^C^+^S^^G^g^^g^^S^^^^W^^g^w^^^o^C^+^S^^^g^^g^^S^^^^W^^g^w^^^o^C^+^{^_^W^[^^s^S^^^^W^^g^w^^^o^C^+^^W^s^W^{^G^g^S+^^g^W^^s^S^^^^W^^g^w^^^o^C^+^g^W^^+^S^{^_^W^[^^s^S^{^^^c^G^g^+^g^W^^^G^^g^W^S^O^^W^{^g+^G^C^^P^G^^^k^s^^g^g^^W^^S^^^W^+^G^O^s^W^W^^S^^s^g^W^^S^{^^^c^G^g^+^G^O^s^W^W^^S^{^_^W^[^g^S^{^^^c^G^g^+^S^^^^^^g^S^{^^^c^G^g^+^G^O^s^W^W^+^G^C^^K^s^g^S^^s^g^W^^S^{^^^c^G^g^+^G^C^^K^s^g^S^^^k^s^^g^g^^W^^S^^^W^+^S^^s^g^W^^S^{^^^c^G^g^+^G^C^W^^c^^s^g^S+^S^^O^^s^g^S^{^^^c^G^g^+^G^C^W^^c^^s^g^S+^G^^^O^S^S^^s^g^W^^S^{^^^c^G^g^+^^s^S^^^^W^^g^w^^^o^C^+^C^W^^c^^g^W+^s^^O^^S^K^G^W^S^ S^{^^^c^G^g^+^C^W^^c^^g^W^^s+^G^g^^^s^S^o^s^o^s^g^^S^{^_^s^^S+^G^C^W^^c^^g^W^S^{^^^c