GCL Newsletter Newsletter 225 August 9 - Page 50

עיקרי ניוזלטר זה :
מתן מענקים לדירקטור אמריטוס שחדל לתפקד מפאת גילו : בזבוז תאגידי וחוסר תום לב באישור שכר גבוה לדירקטור מבוגר בגילו שאיננו מסוגל למלא תפקידו ; האירועים הנדירים שבהם מתקבלת הטענה כי התובע הנגזר פטור מפנייה מוקדמת לדירקטוריון עובר להגשתה של תביעה נגזרת עקב עניין אישי וניגוד עניינים שבהם מצויים רוב הדירקטורים בדירקטוריון ; מבחן חוסר היעילות שבפנייה מוקדמת לדירקטוריון לפי כלל 93.1 לכללי בית המשפט הצ ' נסרי בדלוור ; כיצד קובעים את עצמאות הדירקטוריון ביחס לשאלה , האם פנייה מוקדמת לדירקטוריון עובר להגשתה של תביעה נגזרת , היא יעילה או שאינה יעילה ?; חזקת עצמאותו ואי-תלותו של הדירקטור - מתי היא מתקיימת , ומתי היא מופרכת ?; מה הופך דירקטורים לתלויים ונעדרי עצמאות ביחס ליכולתם לבחון את דרישתו של בעל מניות , כי תוגש תביעה בשם החברה בגין עסקת מיזוג שלה עם בעל עניין בה ?; מקור הזכות של בעל מניות להגיש תביעה נגזרת ; אי יעילות בפנייה מוקדמת לדירקטוריון לפני הגשת תביעה נגזרת ; מבחני יעילותה של הפנייה המוקדמת לדירקטוריון קודם להגשתה של תביעה נגזרת לפי פרשות Rales v . Blasband ו-‏ ; Aronson v . Lewis מה הן העילות המשפטיות המבססות את הפטור של בעל מניות מפנייה מוקדמת לדירקטוריון ; מהו דירקטור תלוי ובלתי עצמאי ביחס לשאלת אי-היעילות שבפנייה מוקדמת עובר להגשתה של תביעה נגזרת ; מהו בזבוז תאגידי ; עילה של בזבוז תאגידי ועסקאות בעלי שליטה ?; מה הם התנאים להצליח בעילה של בזבוז תאגידי ?
שימוש בכספי חברה לצרכים אישיים של נושאי המשרה : העמסת הוצאות אישיות על החברה שאינן קשורות בקידום עסקיה כמגבשות עילת בזבוז תאגידי ; שימוש בכספי ובנכסי חברה לצרכים פרטיים מבסס עילות של בזבוז תאגידי ומתגבש לכדי עסקאות בניגוד עניינים ; הנסיבות שבהן יחילו את סטנדרט הבחינה לפי כלל ההגינות המלאה ; תמריצי בכירים וסטנדרט הבחינה לפי כלל ההגינות המלאה ; בזבוז תאגידי והפרת חובת הנאמנות של נושאי המשרה בחברה .
ערכאות מסוקרות
בית המשפט העליון בארה " ב ערכאת הערעורים השנייה ערכאת הערעורים השלישית ערכאת הערעורים השביעית ערכאת הערעורים התשיעית
ערכאת הערעורים של מחוז קולומביה
ערכאת הערעורים של ניו-‏ יורק
בית המשפט של המחוז
הדרומי בניו-יורק הרשות לניירות ערך בארה " ב בית המשפט העליון בדלוור בית המשפט המחוזי בדלוור
בית המשפט הצ ׳ נסרי בדלוור
בית המשפט עליון באנגליה הרשות לניירות ערך באנגליה
בית המשפט העליון באוסטרליה
בית המשפט הפדרלי באוסטרליה
בית המשפט העליון בקנדה
ערכאת הערעורים של אונטריו
בית המשפט הגבוה לצדק של אונטריו
המחלקה הכלכלית של בית המשפט באונטריו
הרשות לניירות ערך באונטריו
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫בזבוז‬ ‫‪:‬‬ ‫גילו‬ ‫מפאת‬ ‫לתפקד‬ ‫שחדל‬ ‫אמריטוס‬ ‫לדירקטור‬ ‫מענקים‬ ‫מתן‬ ‫שאיננו‬ ‫בגילו‬ ‫מבוגר‬ ‫לדירקטור‬ ‫גבוה‬ ‫שכר‬ ‫באישור‬ ‫לב‬ ‫תום‬ ‫וחוסר‬ ‫תאגידי‬ ‫כי‬ ‫הטענה‬ ‫מתקבלת‬ ‫שבהם‬ ‫הנדירים‬ ‫האירועים‬ ‫תפקידו;‬ ‫למלא‬ ‫מסוגל‬ ‫של‬ ‫להגשתה‬ ‫עובר‬ ‫לדירקטוריון‬ ‫מוקדמת‬ ‫מפנייה‬ ‫פטור‬ ‫הנגזר‬ ‫התובע‬ ‫רוב‬ ‫מצויים‬ ‫שבהם‬ ‫עניינים‬ ‫וניגוד‬ ‫אישי‬ ‫עניין‬ ‫עקב‬ ‫נגזרת‬ ‫תביעה‬ ‫מוקדמת‬ ‫שבפנייה‬ ‫היעילות‬ ‫חוסר‬ ‫מבחן‬ ‫בדירקטוריון;‬ ‫הדירקטורים‬ ‫כיצד‬ ‫בדלוור;‬ ‫הצ'נסרי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫לכללי‬ ‫‪93.1‬‬ ‫כלל‬ ‫לפי‬ ‫לדירקטוריון‬ ‫מוקדמת‬ ‫פנייה‬ ‫האם‬ ‫לשאלה‪,‬‬ ‫ביחס‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫עצמאות‬ ‫את‬ ‫קובעים‬ ‫שאינה‬ ‫או‬ ‫יעילה‬ ‫היא‬ ‫נגזרת‪,‬‬ ‫תביעה‬ ‫של‬ ‫להגשתה‬ ‫עובר‬ ‫לדירקטוריון‬ ‫מתקיימת‪,‬‬ ‫היא‬ ‫מתי‬ ‫‪-‬‬ ‫הדירקטור‬ ‫של‬ ‫תלותו‬ ‫‪-‬‬ ‫ואי‬ ‫עצמאותו‬ ‫חזקת‬ ‫יעילה?;‬ ‫ביחס‬ ‫עצמאות‬ ‫ונעדרי‬ ‫לתלויים‬ ‫דירקטורים‬ ‫הופך‬ ‫מה‬ ‫מופרכת?;‬ ‫היא‬ ‫ומתי‬ ‫החברה‬ ‫בשם‬ ‫תביעה‬ ‫תוגש‬ ‫כי‬ ‫מניות‪,‬‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫דרישתו‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫ליכולתם‬ ‫מניות‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫הזכות‬ ‫מקור‬ ‫בה?;‬ ‫עניין‬ ‫בעל‬ ‫עם‬ ‫שלה‬ ‫מיזוג‬ ‫עסקת‬ ‫בגין‬ ‫הגשת‬ ‫לפני‬ ‫לדירקטוריון‬ ‫מוקדמת‬ ‫בפנייה‬ ‫יעילות‬ ‫אי‬ ‫נגזרת;‬ ‫תביעה‬ ‫להגיש‬ ‫קודם‬ ‫לדירקטוריון‬ ‫המוקדמת‬ ‫הפנייה‬ ‫של‬ ‫יעילותה‬ ‫מבחני‬ ‫נגזרת;‬ ‫תביעה‬ ‫‪R‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪es‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪as‬‬ ‫‪ban‬‬ ‫‪d‬‬ ‫ות‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ל‬ ‫רת‬ ‫נגז‬ ‫ה‬ ‫יע‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ג‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫הפטור‬ ‫את‬ ‫המבססות‬ ‫המשפטיות‬ ‫העילות‬ ‫הן‬ ‫מה‬ ‫;‬ ‫‪Aronson‬‬ ‫‪v.‬‬ ‫‪Lewis‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ו‬ ‫ובלתי‬ zyy]y( ( y=yzz}yy]z( ( yyMy^( ( yy=yzz}yy]zyy]y( ( yy]z}y=yz( ( yzMz yyyN( ( yz yy]z( ( yz-y( ( zy( ( zy( ( yyMy-zzyN( ( z-y]yz( ( yy]z}y=yz( ( zyzMz yyyN( ( yMyz-yyy]z( ( ( ( ( ( y y( ( yzy yz( ( yyy}z( ( z-zmyy y( ( yz-yy( ( y]z-zz}y y]z( ( zy y-yy=y( ( yymyy]yn( ( zy( ( z-yyyN( ( zy y-yy=y( ( yymyy]yn( ( yyMy^( ( z y-ymzz( ( zyyz-yN( ( zy y-yy=y( ( yymyy]yn( ( zy( ( yz-yyyN( ( yyMzmyyy~( ( yMzz y yy( ( yMy( ( yyN( ( zyyyyC( ( yMz-yzz( ( ( ( ( ( yMyzzyN( ( z y]zy y( ( zy( ( y yzyyy( ( yzmzyyy( ( y}yzyN( ( yyzzMy( ( zyyy]z( ( z-yyz( ( yyy-yzy]z( ( z-zz}yyN( ( yz}yy=y]y( ( z}zy]zy]z( ( zy yz y( ( yMy}yzyN( ( z-y( ( y yzyy]z( ( yMy]zmy y]z( ( z-yyy]z( ( yyzz( ( zMzyyyy( ( yzmzyyy( ( y}yzyN( ( y]yz yzy( ( yyzzMy( ( zyyy]z( ( zy y-yy=y( ( yymyy]yn( ( zyyMy( ( yMz zyyy]z( ( z-z yyz yyӾ( ( yz yy-y]y>( ( z-zz}y y]z( ( yyy=y( ( y]yzy-yz( ( zy y-yy=y( ( yymyy]yn( ( zy( ( yyyzyy( ( zyzyzmy( ( yMyyy yC( ( yMyMy-yz y]z( ( yyy( ( yzMy( ( yMyy}yz yN( ( zyz y=zy( ( y z( ( yy}yyy^( ( y}y]yz( ( y]yMzMzz( ( zy y-yy=y( ( yymyy]yn( ( yMyyy yC( ( yMyMy-yz y]z( ( yyy( ( yzMy( ( yMyy}yz yN( ( y]zyz y=zy( ( yy}yzyN( ( ( ( yMyzzyN( ( z y]zy y( ( zy( ( yMz y yz y]z( ( yy zyB-y( ( yMz-yyy]y( ( yMyzzMy( ( yyz( ( yMzz yyyN( ( yMz-zz-y]zyy( ( z-zyy z( ( yMzyyzyz( ( yMz-zz-y]zyy( ( z-zyy z( ( yMzyyz-yz( ( yMz-zz-y]zyy( ( z-zyy z( ( yMzzyz-yz( ( yMz-zz-y]zyy( ( z-zyy z( ( yy}y]yn( ( zy( ( yMz-zz-y]zyy( ( z-zyy z( ( z}y]yy]yyyyN( ( ( ( ( ( z yy^( ( zy( ( yMz-zz-y]zyy( ( z-zyy z( ( yy]zz~( ( yMyy}y]yn( ( zy( ( yMyzzMy( ( yyz( ( yy]zz~( ( ( ( ( ( yz yy^( ( yMy=zy]yy( ( yy zyB-y( ( z-zy( ( yz yyzy]z( ( yMzzy]z( ( yy=yy]y]z( ( yMz-yyy]y( ( yMyzzMy( ( yyz( ( yy=yy]y]z( ( yMyy}y]ymy( ( yMyzzMy( ( yyz( ( yMzm{=z zzy( ( yMyzzMy( ( yyz( ( yy=yy]y]z( ( yy z y-yyyN( ( z-yyy]y( ( yMyzzMy( ( yyz( ( yy z y-yyyN( ( z-zy( ( yz yyzy]z( ( yMzzy]z( ( yMz-yyy]y( ( yMyzzMy( ( yyz( ( yy y]zyzyyyN( ( yMzMy=zyy( ( yMyzzMy( ( yyz( ( yy y]zyzyyyN( ( yz}z y=yN( ( yMz-yyy]y( ( yMyzzMy( ( yyz( ( zy( ( yMz-zz-y]zyy( ( z-zyy z( ( y y]z yzyy^( ( yzmy=z~( ( yMy-yy]yN( ( yMyzzMy( ( yyz( ( y y]z yzyy^( ( zy( ( yyz( ( zy( ( yMyyyyyz( ( yMyy}yz}yN( ( yy y]z yzyy^( ( yMyzzMy( ( z-zy( ( yz yyzy]z( ( yMzzy]z( ( yy y]z yzyy^( ( zyy]zy]z( ( yMymyy]yy]z( ( yy( ( *( ( y-yy]yyy( ( yzy]y]yN( ( yzzMy( ( ( t4( (