GCL Newsletter Newsletter 225 August 9 - Page 46

אבחנה בין מרכיבי השכר השונים ובין נקודות הזמן השונות על פני ציר הזמן . כך , בית המשפט מצא , כי הוא נדרש להתערב בסכומים עודפים ששולמו , ואשר ההחלטה לגביהם התקבלה לאחר שמצבו הבריאותי והנפשי של המייסד כבר היה ידוע למקבלי ההחלטות , וזאת להבדיל משכר שהתבסס על תכנית גמול או על הסכם העסקה , אשר נכרתו עוד לפני שנפגעה כשירותו של המייסד . עם זאת , גם דרגות הגידול בשכר ובגמול עמדו לבחינה , משום שכבר ידוע ) מבלי לגרוע משאיפות אופטימיות ( שמצבו של המייסד אינו צפוי להשתפר בעתיד . אני ממליצה בחום לקרוא את פסק הדין במלואו על מנת להבין את החיתוכים שביצע בית המשפט , על בסיס מה התקבלה טענת בזבוז תאגידי ועל בסיס מה היא נדחתה ביחס לחלק ממרכיבי התמורה למייסד . התיק טרם הסתיים , ומדובר בהחלטה ראשונית לפיה אין לדחות את התביעה על הסף , ויש לברר את עילת התביעה במלואה במסגרת הליכים משפטיים .
דברי סיכום קצרים : ראשית , אנו מאחלים לכל אחד ואחד מכם , כי יצליח להגיע לקו הסיום בהליכה ולא בזחילה , וכי קו זה יתקרב ל-‏‎198‎ - אמן . אך לאחר דברים אלה והכבוד הרב שיש ליתן לקהילת האזרחים המבוגרת , חשוב להבין , כי דירקטורים אינם רשאים לפזר את נכסי החברה מתוך תחושות של חובה , אמפתיה , חינוך טוב מבית או חסד נעורים . מטרתו של הדירקטוריון לעולם היא אחת - להשיא את רווחי החברה לטובתה ולטובת כלל בעלי מניותיה , אך לא לטובתו הבלעדית של מי שייסד את החברה תוך פגיעה במשאביה . מי שכושרו אינו מאפשר זאת , אינו מתאים לנהל את החברה , ואין מקום לגמול אותו על שירות שלא יעלה בידיו לעשות . הקורלציה בין השכר לבין היכולת המקצועית של נושא המשרה חייבת להתקיים במסגרת עסקית שקולה , וכדברי איש העסקים הידוע וורן באפט : " get ." Price is what you pay . Value is what you בחברות ציבוריות ) להבדיל מפוליטיקה , וחבל שכך ), חוסר התאמה לתפקיד לצד תשלומי שכר מנופחים צפויים להימדד ולהישפט לחומרה בערכאות השיפוטיות , עד כדי הטלת אחריות אישית בגינם .
שלכם , ורד שיידמן , עורכת ראשית
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫ואשר‬ ‫ששולמו‪,‬‬ ‫עודפים‬ ‫בסכומים‬ ‫להתערב‬ ‫נדרש‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫מצא‪,‬‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫היה‬ ‫כבר‬ ‫המייסד‬ ‫של‬ ‫והנפשי‬ ‫הבריאותי‬ ‫שמצבו‬ ‫לאחר‬ ‫התקבלה‬ ‫לגביהם‬ ‫ההחלטה‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫גמול‬ ‫תכנית‬ ‫על‬ ‫שהתבסס‬ ‫משכר‬ ‫להבדיל‬ ‫וזאת‬ ‫ההחלטות‪,‬‬ ‫למקבלי‬ ‫ידוע‬ ‫גם‬ ‫זאת‪,‬‬ ‫עם‬ ‫המייסד‪.‬‬ ‫של‬ ‫כשירותו‬ ‫שנפגעה‬ ‫לפני‬ ‫עוד‬ ‫נכרתו‬ ‫אשר‬ ‫העסקה‪,‬‬ ‫הסכם‬ ‫לגרוע‬ ‫)מבלי‬ ‫ידוע‬ ‫שכבר‬ ‫משום‬ ‫לבחינה‪,‬‬ ‫עמדו‬ ‫ובגמול‬ ‫בשכר‬ ‫הגידול‬ ‫דרגות‬ ‫ממליצה‬ ‫אני‬ ‫בעתיד‪.‬‬ ‫להשתפר‬ ‫צפוי‬ ‫אינו‬ ‫המייסד‬ ‫של‬ ‫שמצבו‬ ‫אופטימיות(‬ ‫משאיפות‬ ‫בית‬ ‫שביצע‬ ‫החיתוכים‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫במלואו‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫את‬ ‫לקרוא‬ ‫בחום‬ ‫נדחתה‬ ‫היא‬ ‫מה‬ ‫בסיס‬ ‫ועל‬ ‫תאגידי‬ ‫בזבוז‬ ‫טענת‬ ‫התקבלה‬ ‫מה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫המשפט‪,‬‬ ‫בהחלטה‬ ‫ומדובר‬ ‫הסתיים‪,‬‬ ‫טרם‬ ‫התיק‬ ‫למייסד‪.‬‬ ‫התמורה‬ ‫ממרכיבי‬ ‫לחלק‬ ‫ביחס‬ ‫התביעה‬ ‫עילת‬ ‫את‬ ‫לברר‬ ‫ויש‬ ‫הסף‪,‬‬ ‫על‬ ‫התביעה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫אין‬ ‫לפיה‬ ‫ראשונית‬ ‫משפטיים‪.‬‬ ‫הליכים‬ ‫במסגרת‬ ‫במלואה‬ ‫להגיע‬ ‫יצליח‬ ‫כי‬ ‫מכם‪,‬‬ ‫ואחד‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫מאחלים‬ ‫אנו‬ ‫ראשית‪,‬‬ ‫קצרים‪:‬‬ ‫סיכום‬ ‫דברי‬ ‫דברים‬ ‫לאחר‬ ‫אך‬ ‫אמן‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ל‬ ‫יתקרב‬ ‫זה‬ ‫קו‬ ‫וכי‬ ‫בזחילה‪,‬‬ ‫ולא‬ ‫בהליכה‬ ‫הסיום‬ ‫לקו‬ ‫כי‬ ‫להבין‪,‬‬ ‫חשוב‬ ‫המבוגרת‪,‬‬ ‫האזרחים‬ ‫לקהילת‬ ‫ליתן‬ ‫שיש‬ ‫הרב‬ ‫והכבוד‬ ‫אלה‬ ‫חובה‪,‬‬ ‫של‬ ‫תחושות‬ ‫מתוך‬ ‫החברה‬ ‫נכסי‬ ‫את‬ ‫לפזר‬ ‫רשאים‬ ‫אינם‬ ‫דירקטורים‬ ‫היא‬ ‫לעולם‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫של‬ ‫מטרתו‬ ‫נעורים‪.‬‬ ‫חסד‬ ‫או‬ ‫מבית‬ ‫טוב‬ ‫חינוך‬ ‫אמפתיה‪,‬‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫מניותיה‪,‬‬ ‫בעלי‬ ‫כלל‬ ‫ולטובת‬ ‫לטובתה‬ ‫החברה‬ ‫רווחי‬ ‫את‬ ‫להשיא‬ ‫‪-‬‬ ‫אחת‬ ‫שכושרו‬ ‫מי‬ ‫במשאביה‪.‬‬ ‫פגיעה‬ ‫תוך‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫שייסד‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫הבלעדית‬ ‫לטובתו‬ ‫שירות‬ ‫על‬ ‫אותו‬ ‫לגמול‬ ‫מקום‬ ‫ואין‬ ‫החברה‪,‬‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫מתאים‬ ‫אינו‬ ‫זאת‪,‬‬ ‫מאפשר‬ ‫אינו‬ ‫נושא‬ ‫של‬ ‫המקצועית‬ ‫היכולת‬ ‫לבין‬ ‫השכר‬ ‫בין‬ ‫הקורלציה‬ ‫לעשות‪.‬‬ ‫בידיו‬ ‫יעלה‬ ‫שלא‬ ‫וורן‬ ‫הידוע‬ ‫העסקים‬ ‫איש‬ ‫וכדברי‬ ‫שקולה‪,‬‬ ‫עסקית‬ ‫במסגרת‬ ‫להתקיים‬ ‫חייבת‬ ‫המשרה‬ ‫ציבוריות‬ ‫בחברות‬ ‫"‪.‬‬ ‫‪Price‬‬ ‫‪is‬‬ ‫‪what‬‬ ‫‪you‬‬ ‫‪pay.‬‬ ‫‪Value‬‬ ‫‪is‬‬ ‫‪what‬‬ ‫‪you‬‬ ‫‪get‬‬ ‫"‬ ‫באפט‪:‬‬ ‫שכר‬ ‫תשלומי‬ ‫לצד‬ ‫לתפקיד‬ ‫התאמה‬ ‫חוסר‬ ‫שכך(‪,‬‬ ‫וחבל‬ ‫מפוליטיקה‪,‬‬ ‫)להבדיל‬ ‫הטלת‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫השיפוטיות‪,‬‬ ‫בערכאות‬ ‫לחומרה‬ ‫ולהישפט‬ ‫להימדד‬ ‫צפויים‬ ‫מנופחים‬ ‫בגינם‪.‬‬ ‫אישית‬ ‫אחריות‬ ‫שלכם‪,‬‬ ‫ראשית‬ ‫עורכת‬ ‫שיידמן‪,‬‬ ‫ורד‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫©‬ ‫גלובלי‬ ‫מש ^W^W^S^{^^^c 3