GCL Newsletter Newsletter 225 August 9 - Page 42

הנתבעים , ה " ה רוברט אלבנז , דניס בון , דורין ביירנס , רוברט קאשיל , וויליאם קוסגרוב , בריאן דיטנהאפר , ברנדן דוגן , ג ' יימס גאריבלדי , מישל סיקרקה וג ' יימס האוורד , הינם עשרת הדירקטורים של החברה שאינם בבחינת עובדיה , ואשר יושבים בדירקטוריון החברה המונה 19 דירקטורים ) להלן : " הדירקטורים "). הנתבע קווין קאמינגס המכהן גם כמנכ " ל החברה , והנתבע דומיניק קאמה המכהן כסמנכ " ל החברה , הינם נושאי המשרה הבכירים היושבים בדירקטוריון ) להלן : " הדירקטורים המועסקים .("
הנתבעת הנקובה הינה חברה דלוורית שמקום מושבה העיקרי מצוי בשורט הילס בניו-ג ' רזי . החברה הינה חברת אחזקות לבנק השקעות הממוקם בניו-ג ' רזי , אשר לו 143 סניפים הפזורים ברחבי ניו-ג ' רזי וניו-יורק .
) הערת מערכת : בפסק הדין ישנו פירוט מלא של עסקת ההמרה ושל תכנית האופציות אשר אושרה על ידי האסיפה ). נפסק :
כפי שנאמר לעיל , השאלה המשפטית אשר תכריע בשאלה , האם יש לדחות את התביעה על הסף , אם לאו , לפי כלל ) 6 )( b ( 19 לכללי בית המשפט הצ ' נסרי הינה – האם תכנית התמריצים אשר אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות , התגבשה לכלל אשרור ) ratification ( של חלוקת האופציות שבוצעה על ידי הדירקטורים ? אם כן , ניתן לבחון אך ורק האם החלוקה התגבשה לכלל בזבוז תאגידי . לחלופין , טענו הנתבעים , כי כשלון התובעים לפנות בפנייה מוקדמת לדירקטוריון עובר להגשתה של התביעה הנגזרת ביחס לחלוקות שבוצעו לטובת הדירקטורים המועסקים , לא נתמך בפטור שניתן בגין " חוסר יעילות " שבפנייה המוקדמת , ועל כן בהקשר אליהם יש לדחות את התביעה על הסף . בית המשפט דן תחילה בשאלת סטנדרט הבחינה שיחול על טענות התביעה .
אשרור תכנית התמריצים על ידי אסיפת בעלי המניות : כלל
הדירקטורים בדירקטוריון , לרבות שבעת יושבי הוועדה המיוחדת אשר גיבשה את התכנית , זכו לקבל גמול ואופציות . הענקת מענקים ותמריצים לדירקטורים מהווה בהגדרה פעולה של הדירקטורים שלהם עניין אישי , ועל כן קבלת הטבה כזו כפופה לחובת הדירקטורים להראות כי מתן הטבה כזו הוגן לחברה ) ראו פרשת ). Calma משום שהדירקטורים אישרו את הענקת האופציות לעצמם , הרי שהחלטה זו כפופה לסטנדרט הבחינה לפי כלל ההגינות המלאה ) review .( the entire fairness standard of על מנת להתחמק מסטנדרט בחינה כה מעמיק ומתערב מצדו של בית המשפט , העלו הנתבעים את טענת ההגנה התקפה , כי הם קיבלו אשרור מאסיפת בעלי המניות לחלוקה האמורה . אם הנתבעים צדקו בטענתם זו , אזי בית המשפט נדרש להחיל את סטנדרט הבחינה לפי כלל שיקול הדעת העסקי ) ראו פרשת , Cambridge מק " ט .( 3814
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫עשרת‬ ‫הינם‬ ‫האוורד‪,‬‬ ‫וג'יימס‬ ‫סיקרקה‬ ‫מישל‬ ‫גאריבלדי‪,‬‬ ‫ג'יימס‬ ‫דוגן‪,‬‬ ‫ברנדן‬ ‫דיטנהאפר‪,‬‬ ‫‪19‬‬ ‫המונה‬ ‫החברה‬ ‫בדירקטוריון‬ ‫יושבים‬ ‫ואשר‬ ‫עובדיה‪,‬‬ ‫בבחינת‬ ‫שאינם‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הדירקטורים‬ ‫והנתבע‬ ‫החברה‪,‬‬ ‫כמנכ"ל‬ ‫גם‬ ‫המכהן‬ ‫קאמינגס‬ ‫קווין‬ ‫הנתבע‬ ‫"(‪.‬‬ ‫הדירקטורים‬ ‫"‬ ‫)להלן‪:‬‬ ‫דירקטורים‬ ‫בדירקטוריון‬ ‫היושבים‬ ‫הבכירים‬ ‫המשרה‬ ‫נושאי‬ ‫הינם‬ ‫החברה‪,‬‬ ‫כסמנכ"ל‬ ‫המכהן‬ ‫קאמה‬ ‫דומיניק‬ ‫"(‪.‬‬ ‫המועסקים‬ ‫הדירקטורים‬ ‫"‬ ‫)להלן‪:‬‬ ‫ג'רזי‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בניו‬ ‫הילס‬ ‫בשורט‬ ‫מצוי‬ ‫העיקרי‬ ‫מושבה‬ ‫שמקום‬ ‫דלוורית‬ ‫חברה‬ ‫הינה‬ ‫הנקובה‬ ‫הנתבעת‬ ‫הפזורים‬ ‫סניפים‬ ‫‪143‬‬ ‫לו‬ ‫אשר‬ ‫ג'רזי‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בניו‬ ‫הממוקם‬ ‫השקעות‬ ‫לבנק‬ ‫אחזקות‬ ‫חברת‬ ‫הינה‬ ‫החברה‬ ‫יורק‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫וניו‬ ‫ג'רזי‬ ‫‪-‬‬ ‫ניו‬ ‫ברחבי‬ ‫אשר‬ ‫האופציות‬ ‫תכנית‬ ‫ושל‬ ‫ההמרה‬ ‫עסקת‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫פירוט‬ ‫ישנו‬ ‫הדין‬ ‫בפסק‬ ‫מערכת‪:‬‬ ‫הערת‬ ‫)‬ ‫האסיפה(‪.‬‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אושרה‬ ‫נפסק‪:‬‬ ‫על‬ ‫התביעה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫בשאלה‪,‬‬ ‫תכריע‬ ‫אשר‬ ‫המשפטית‬ ‫השאלה‬ ‫לעיל‪,‬‬ ‫שנאמר‬ ‫כפי‬ ‫התמריצים‬ ‫תכנית‬ ‫האם‬ ‫–‬ ‫הינה‬ ‫הצ'נסרי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫לכללי‬ ‫)‪19(b)(6‬‬ ‫כלל‬ ‫לפי‬ ‫לאו‪,‬‬ ‫אם‬ ‫הסף‪,‬‬ ‫חלוקת‬ ‫של‬ ‫(‬ ‫‪ratification‬‬ ‫)‬ ‫אשרור‬ ‫לכלל‬ ‫התגבשה‬ ‫המניות‪,‬‬ ‫בעלי‬ ‫אסיפת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אושרה‬ ‫אשר‬ ‫התגבשה‬ ‫החלוקה‬ ‫האם‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫לבחון‬ ‫ניתן‬ ‫כן‪,‬‬ ‫אם‬ ‫הדירקטורים?‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שבוצעה‬ ‫האופציות‬ ‫מוקדמת‬ ‫בפנייה‬ ‫לפנות‬ ‫התובעים‬ ‫כשלון‬ ‫כי‬ ‫הנתבעים‪,‬‬ ‫טענו‬ ‫לחלופין‪,‬‬ ‫תאגידי‪.‬‬ ‫בזבוז‬ ‫לכלל‬ ‫הדירקטורים‬ ‫לטובת‬ ‫שבוצעו‬ ‫לחלוקות‬ ‫ביחס‬ ‫הנגזרת‬ ‫התביעה‬ ‫של‬ ‫להגשתה‬ ‫עובר‬ ‫לדירקטוריון‬ ‫בהקשר‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ‫המוקדמת‪,‬‬ ‫שבפנייה‬ ‫יעילות"‬ ‫"חוסר‬ ‫בגין‬ ‫שניתן‬ ‫בפטור‬ ‫נתמך‬ ‫לא‬ ‫המועסקים‪,‬‬ ‫הבחינה‬ ‫סטנדרט‬ ‫בשאלת‬ ‫תחילה‬ ‫דן‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫הסף‪.‬‬ ‫על‬ ‫התביעה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫יש‬ ‫אליהם‬ ‫התביעה‪.‬‬ ‫טענות‬ ‫על‬ ‫שיחול‬ ‫המניות‪:‬‬ ‫בעלי‬ ‫אסיפת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫התמריצים‬ ‫תכנית‬ ‫אשרור‬ ‫התכנית‪,‬‬ ‫את‬ ‫גיבשה‬ ‫אשר‬ ‫המיוחדת‬ ‫הוועדה‬ ‫יושבי‬ ‫שבעת‬ ‫לרבות‬ ‫בדירקטוריון‪,‬‬ ‫הדירקטורים‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫פעולה‬ ‫בהגדרה‬ ‫מהווה‬ ‫לדיר ^c^W^^g^w^W^^{^^g^^g^w^{^^^^g^w^S^^^^^W^C^W^^^g^W^^K^{^W^s^s^^G^s^[^o^W+^o^g^s^S^^C^W^^S^O^g^^^c^W^^g^w^s^_^W^G^^o^^W^^S^o^[^W^S^c^G^S^^G^s^^o^^W^^s^C^g^^g^^^g^g^^^s^S^w^S^O^g^^^c^W^^g^w+^S^^^^^C^^C^g^^^W^^S^O^g^^^c^W^^g^w^{^^W^w ^^^^^^C^W^s^_^G^^S^S^W^K^^o^[^W^S^c^G^S^{^^+^S^{^s^C^S^S^S^K^g^^W^^o^s^s^s^^g^S^G^_^g^^S^s^^c^^O^^c^o^^W^^S^[^W^^S^_^s^c^S^S^^g^s^^^{^w^S^C^W^^^g^W^+^{^^{^g^^o^S^G^_^g^^S^{^^c^^O^^c^s^S^^_^{^^{^^^^sѡѥɗɹϊхɓɕ٥ߊ+^^g^G^s^W^S^w^o^g^S^^^^S^S^S^K^^S^c^^^^C^^S^^^G^^g^w^S^^s^W^S^{^^^c^G^g^^^s^{^^O^W^W^{^^^^G+^G^g^^C^[^g^[^W^G^c^^^^w^^O^^W^S^^^G^^g^w^C^w^S^C^{^W^^S^s^_^s^W^^S^S^{^^g^W^^G^^s^g^{^C^^g^^^C^^^W^+^W^C^^g^^^S^^O^^^S^s^W^g^^^s^s^o^g^^s^S^g^^_^G^S^c^^O^c^^^C^^s^g^_^S^s^^^O^^c^^^{^S+ӊ^{^^c ɥ^^^^+^^{^W^^W^^S^[^o^W^g^W^^o^s ^K^s^W^G^s^g^{^^W^W^S^{^^^c 3