GCL Newsletter Newsletter 225 August 9 - Page 3

‫בעלי‬ ‫אסיפת‬ ‫הצבעת‬ ‫של‬ ‫המטהר"‬ ‫"האפקט‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫תאגידי‬ ‫בזבוז‬ ‫עילת‬ ‫על‬ ‫שאושרה‬ ‫בכירים‬ ‫תמריצי‬ ‫תכנית‬ ‫במסגרת‬ ‫לדירקטורים‬ ‫אופציות‬ ‫של‬ ‫נדיבה‬ ‫חלוקה‬ ‫האם‬ ‫‪:‬‬ ‫המניות‬ ‫חסינה‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫תאגידי?;‬ ‫בזבוז‬ ‫של‬ ‫העילה‬ ‫לפי‬ ‫בחינה‬ ‫של‬ ‫לסטנדרטים‬ ‫כעת‬ ‫כפופה‬ ‫האסיפה‪,‬‬ ‫ידי‬ ‫מפני‬ ‫האסיפה‪,‬‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שאושרה‬ ‫תכנית‬ ‫במסגרת‬ ‫שהוענקה‬ ‫לדירקטורים‬ ‫אופציות‬ ‫של‬ ‫נדיבה‬ ‫חלוקה‬ ‫גבולות‬ ‫הנעדרת‬ ‫כוללנית‬ ‫תמריצים‬ ‫תכנית‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫פרטנית‬ ‫תמריצים‬ ‫תכנית‬ ‫המשפט?;‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫בחינה‬ ‫להצליח‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הנדרשים‬ ‫התנאים‬ ‫מהם‬ ‫התכנית;‬ ‫את‬ ‫המאשררת‬ ‫האסיפה‬ ‫הצבעת‬ ‫של‬ ‫וכוחה‬ ‫ברורים‬ ‫אופן‬ ‫על‬ ‫והשפעתו‬ ‫אופציות‬ ‫באמצעות‬ ‫בכירים‬ ‫תגמול‬ ‫תאגידי?;‬ ‫בזבוז‬ ‫מהו‬ ‫תאגידי?;‬ ‫בזבוז‬ ‫של‬ ‫בטענה‬ ‫האם‬ ‫האופציות;‬ ‫תכנית‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫ולמלא‬ ‫לכבד‬ ‫דירקטוריון‬ ‫חובות‬ ‫המנהלים;‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הסיכונים‬ ‫נטילת‬ ‫בעניין‬ ‫נגועה‬ ‫בהיותה‬ ‫חשודה‬ ‫או‬ ‫נגועה‬ ‫דירקטוריון‬ ‫החלטת‬ ‫"לטהר"‬ ‫יכולה‬ ‫מניות‬ ‫בעלי‬ ‫אסיפת‬ ‫הצבעת‬ ‫עסקאות‬ ‫של‬ ‫דינן‬ ‫מה‬ ‫המלאה;‬ ‫ההגינות‬ ‫כלל‬ ‫לפי‬ ‫הבחינה‬ ‫סטנדרט‬ ‫את‬ ‫יחילו‬ ‫שבהן‬ ‫הנסיבות‬ ‫אישי?;‬ ‫"האפקט‬ ‫של‬ ‫לאורו‬ ‫המלאה‬ ‫ההגינות‬ ‫כלל‬ ‫פי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫המחמיר‬ ‫הבחינה‬ ‫לסטנדרט‬ ‫הכפופות‬ ‫המלאה‪.‬‬ ‫ההגינות‬ ‫כלל‬ ‫לפי‬ ‫הבחינה‬ ‫וסטנדרט‬ ‫בכירים‬ ‫תמריצי‬ ‫המטהר"?;‬ ‫מהי‬ ‫התאגידי;‬ ‫הבזבוז‬ ‫מבחני‬ ‫תאגידי?;‬ ‫בזבוז‬ ‫מהו‬ ‫‪:‬‬ ‫חברה‬ ‫מנכסי‬ ‫לבנו‬ ‫שליטה‬ ‫בעל‬ ‫מתנת‬ ‫האם‬ ‫תאגידי?;‬ ‫בזבוז‬ ‫לכלל‬ ‫להתגבש‬ ‫הפעולה‬ ‫עשויה‬ ‫חברה‪,‬‬ ‫היא‬ ‫המתנה‬ ‫נותנת‬ ‫כאשר‬ ‫והאם‬ ‫"מתנה"‬ ‫שיקול‬ ‫חזקת‬ ‫תאגידי?;‬ ‫בזבוז‬ ‫לכדי‬ ‫התגבשה‬ ‫בה‪,‬‬ ‫שליטה‬ ‫שלאב‬ ‫תאגיד‬ ‫נכסי‬ ‫מתוך‬ ‫לבנו‬ ‫אב‬ ‫של‬ ‫מתנה‬ ‫לקביעת‬ ‫המבחנים‬ ‫שולט;‬ ‫הוא‬ ‫שבה‬ ‫חברה‬ ‫נכסי‬ ‫מתוך‬ ‫לבנו‪,‬‬ ‫אב‬ ‫שנתן‬ ‫למתנה‬ ‫ביחס‬ ‫העסקי‬ ‫הדעת‬ ‫עסקית‪.‬‬ ‫התקשרות‬ ‫של‬ ‫הגינותה‬ ‫בת‬ ‫‪-‬‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫איבודה‬ ‫לנוכח‬ ‫התאגיד‬ ‫נכסי‬ ‫ובזבוז‬ ‫האמונים‬ ‫חובות‬ ‫הפרת‬ ‫של‬ ‫חובתם‬ ‫במסגרת‬ ‫חברה‬ ‫נכסי‬ ‫על‬ ‫וההגנה‬ ‫השמירה‬ ‫‪:‬‬ ‫החברה‬ ‫נאמן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הנטענות‬ ‫ובחינת‬ ‫חברה‬ ‫נכסי‬ ‫על‬ ‫כנאמנים‬ ‫דירקטורים‬ ‫של‬ ‫מעמדם‬ ‫לנכסיה;‬ ‫כנאמן‬ ‫לפעול‬ ‫בחברה‬ ‫דירקטורים‬ ‫ה נאמנות;‬ ‫נכסי‬ ‫על‬ ‫הגן‬ ‫שלא‬ ‫נאמן‬ ‫כנגד‬ ‫מוטב‬ ‫של‬ ‫תביעה‬ ‫עילת‬ ‫על‬ ‫החלה‬ ‫ההתיישנות‬ ‫תקופת‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫מסחריות;‬ ‫בעסקאות‬ ‫התקשרותה‬ ‫במועד‬ ‫פירעון‬ ‫חדלת‬ ‫היתה‬ ‫חברה‬ ‫כי‬ ‫לקביעה‬ ‫המבחנים‬ ‫חדלת‬ ‫היתה‬ ‫שכבר‬ ‫בתקופה‬ ‫נעשו‬ ‫שביצעה‪,‬‬ ‫מהעסקאות‬ ‫חלק‬ ‫כי‬ ‫בהינתן‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫חובותיה‬ ‫גובה‬ ‫היותן‬ ‫בשל‬ ‫לביטול‬ ‫הניתנות‬ ‫עסקאות‬ ‫הן‬ ‫הפירוק‬ ‫לפני‬ ‫החברה‬ ‫התקשרה‬ ‫בהן‬ ‫העסקאות‬ ‫האם‬ ‫פירעון?;‬ ‫או‬ ‫מסחריות‬ ‫בלתי‬ ‫עסקאות‬ ‫פסולה‪,‬‬ ‫העדפה‬ ‫תוך‬ ‫שבוצעו‬ ‫עסקאות‬ ‫פירעון‪,‬‬ ‫בחדלות‬ ‫שנעשו‬ ‫עסקאות‬ ‫על‬ ‫כלפיה‬ ‫חובותיהם‬ ‫את‬ ‫הפרו‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הדירקטורים‬ ‫האם‬ ‫דירקטור?;‬ ‫של‬ ‫סבירות‬ ‫בלתי‬ ‫עסקאות‬ ‫פסולה?;‬ ‫העדפה‬ ‫תוך‬ ‫שבוצעו‬ ‫עסקאות‬ ‫ובהיותן‬ ‫פירעון‬ ‫בחדלות‬ ‫שנעשו‬ ‫בעסקאות‬ ‫ההתקשרות‬ ‫רקע‬ ‫איבדה‬ ‫אם‬ ‫‪-‬‬ ‫חברה‬ ‫שבמסגרתה‬ ‫מיזוג‬ ‫עסקת‬ ‫האם‬ ‫פירעון;‬ ‫בחדלות‬ ‫חברה‬ ‫נכסי‬ ‫והברחת‬ ‫פסולה‬ ‫העברה‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫של‬ ‫הנאמנות‬ ‫וחובת‬ ‫האמונים‬ ‫חובות‬ ‫הפרת‬ ‫לכדי‬ ‫התגבשו‬ ‫בת‬ ‫‪-‬‬ ‫בחברה‬ ‫אחזקותיה‬ ‫את‬ ‫אחזקותיה‬ ‫את‬ ‫איבדה‬ ‫אם‬ ‫‪-‬‬ ‫חברה‬ ‫שבמסגרתה‬ ‫מיזוג‬ ‫עסקת‬ ‫האם‬ ‫עיקרי?;‬ ‫חברה‬ ‫נכס‬ ‫אובדן‬ ‫לנוכח‬ ‫הדירקטוריון?‬ ‫של‬ ‫האמונים‬ ‫חובות‬ ‫הפרת‬ ‫תוך‬ ‫תאגידי‬ ‫בזבוז‬ ‫לכדי‬ ‫התגבשו‬ ‫בת‬ ‫‪-‬‬ ‫בחברה‬ ‫וחוסר‬ ‫תאגידי‬ ‫בזבוז‬ ‫‪:‬‬ ‫גילו‬ ‫מפאת‬ ‫לתפקד‬ ‫שחדל‬ ‫אמריטוס‬ ‫לדירקטור‬ ‫מענקים‬ ‫מתן‬ ‫הנדירים‬ ‫האירועים‬ ‫תפקידו;‬ ‫למלא‬ ‫מסוגל‬ ‫שאיננו‬ ‫בגילו‬ ‫מבוגר‬ ‫לדירקטור‬ ‫גבוה‬ ‫שכר‬ ‫באישור‬ ‫לב‬ ‫תום‬ ‫של‬ ‫להגשתה‬ ‫עובר‬ ‫לדירקטוריון‬ ‫מוקדמת‬ ‫מפנייה‬ ‫פטור‬ ‫הנגזר‬ ‫התובע‬ ‫כי‬ ‫הטענה‬ ‫מתקבלת‬ ‫שבהם‬ ‫חוסר‬ ‫מבחן‬ ‫בדירקטוריון;‬ ‫הדירקטורים‬ ‫רוב‬ ‫מצויים‬ ‫שבהם‬ ‫עניינים‬ ‫וניגוד‬ ‫אישי‬ ‫עניין‬ ‫עקב‬ ‫נגזרת‬ ‫תביעה‬ ‫כיצד‬ ‫בדלוור;‬ ‫הצ'נסרי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫לכללי‬ ‫‪93.1‬‬ ‫כלל‬ ‫לפי‬ ‫לדירקטוריון‬ ‫מוקדמת‬ ‫שבפנייה‬ ‫היעילות‬ ‫של‬ ‫להגשתה‬ ‫עובר‬ ‫לדירקטוריון‬ ‫מוקדמת‬ ‫פנייה‬ ‫האם‬ ‫לשאלה‪,‬‬ ‫ביחס‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫עצמאות‬ ‫את‬ ‫קובעים‬ ‫היא‬ ‫מתי‬ ‫‪-‬‬ ‫הדירקטור‬ ‫של‬ ‫תלותו‬ ‫‪-‬‬ ‫ואי‬ ‫עצמאותו‬ ‫חזקת‬ ‫יעילה?;‬ ‫שאינה‬ ‫או‬ ‫יעילה‬ ‫היא‬ ‫נגזרת‪,‬‬ ‫תביעה‬ ‫לבחון‬ ‫ליכולתם‬ ‫ביחס‬ ‫עצמאות‬ ‫ונעדרי‬ ‫לתלויים‬ ‫דירקטורים‬ ‫הופך‬ ‫מה‬ ‫מופרכת?;‬ ‫היא‬ ‫ומתי‬ ‫מתקיימת‪,‬‬ ‫בה?;‬ ‫עניין‬ ‫בעל‬ ‫עם‬ ‫שלה‬ ‫מיזוג‬ ‫עסקת‬ ‫בגין‬ ‫החברה‬ ‫בשם‬ ‫תביעה‬ ‫תוגש‬ ‫כי‬ ‫מניות‪,‬‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫דרישתו‬ ‫את‬ ‫הגשת‬ ‫לפני‬ ‫לדירקטוריון‬ ‫מוקדמת‬ ‫בפנייה‬ ‫יעילות‬ ‫אי‬ ‫נגזרת;‬ ‫תביעה‬ ‫להגיש‬ ‫מניות‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫הזכות‬ ‫מקור‬ ‫נגזרת‬ ‫תביעה‬ ‫של‬ ‫להגשתה‬ ‫קודם‬ ‫לדירקטוריון‬ ‫המוקדמת‬ ‫הפנייה‬ ‫של‬ ‫יעילותה‬ ‫מבחני‬ ‫נגזרת;‬ ‫תביעה‬ ‫את‬ ‫המבססות‬ ‫המשפטיות‬ ‫העילות‬ ‫הן‬ ‫מה‬ ‫;‬ ‫‪Aronson‬‬ ‫‪v.‬‬ ‫‪Lewis‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ו‬ ‫‪Rales‬‬ ‫‪v.‬‬ ‫‪Blasband‬‬ ‫פרשות‬ ‫לפי‬ ‫אי‬ ‫לשאלת‬ ‫ביחס‬ ‫עצמאי‬ ‫ובלתי‬ ‫תלוי‬ ‫דירקטור‬ ‫מהו‬ ‫לדירקטוריון;‬ ‫מוקדמת‬ ‫מפנייה‬ ‫מניות‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫הפטור‬ ‫בזבוז‬ ‫של‬ ‫עילה‬ ‫תאגידי;‬ ‫בזבוז‬ ‫מהו‬ ‫נגזרת;‬ ‫תביעה‬ ‫של‬ ‫להגשתה‬ ‫עובר‬ ‫מוקדמת‬ ‫שבפנייה‬ ‫היעילות‬ ‫‪-‬‬ ‫תאגידי?‬ ‫בזבוז‬ ‫של‬ ‫בעילה‬ ‫להצליח‬ ‫התנאים‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫שליטה?;‬ ‫בעלי‬ ‫ו עסקאות‬ ‫תאגידי‬ ‫אישיות‬ ‫הוצאות‬ ‫העמסת‬ ‫‪:‬‬ ‫המשרה‬ ‫נושאי‬ ‫של‬ ‫אישיים‬ ‫לצרכים‬ ‫חברה‬ ‫בכספי‬ ‫שימוש‬ ‫חברה‬ ‫ובנכסי‬ ‫בכספי‬ ‫שימוש‬ ‫תאגידי;‬ ‫בזבוז‬ ‫עילת‬ ‫כמגבשות‬ ‫עסקיה‬ ‫בקידום‬ ‫קשורות‬ ‫שאינן‬ ‫החברה‬ ‫על‬ ‫שבהן‬ ‫הנסיבות‬ ‫עניינים;‬ ‫בניגוד‬ ‫עסקאות‬ ‫לכדי‬ ‫ומתגבש‬ ‫תאגידי‬ ‫בזבוז‬ ‫של‬ ‫עילות‬ ‫מבסס‬ ‫פרטיים‬ ‫לצרכים‬ ‫כלל‬ ‫לפי‬ ‫הבחינה‬ ‫וסטנדרט‬ ‫בכירים‬ ‫תמריצי‬ ‫המלאה;‬ ‫ההגינות‬ ‫כלל‬ ‫לפי‬ ‫הבחינה‬ ‫סטנדרט‬ ‫את‬ ‫יחילו‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫המשרה‬ ‫נושאי‬ ‫של‬ ‫הנאמנות‬ ‫חובת‬ ‫והפרת‬ ‫תאגידי‬ ‫בזבוז‬ ‫המלאה;‬ ‫ההגינות‬ ‫בארה"ב‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫השנייה‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫השלישית‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫השביעית‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫התשיעית‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫מחוז‬ ‫של‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫קולומביה‬ ‫‪-‬‬ ‫ניו‬ ‫של‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫יורק‬ ‫המחוז‬ ‫של‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫יורק‬ ‫‪-‬‬ ‫בניו‬ ‫הדרומי‬ ‫בארה"ב‬ ‫ערך‬ ‫לניירות‬ ‫הרשות‬ ‫בדלוור‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בדלוור‬ ‫המחוזי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫הצ׳נסרי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בדלוור‬ ‫באנגליה‬ ‫עליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫באנגליה‬ ‫ערך‬ ‫לניירות‬ ‫הרשות‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫באוסטרליה‬ ‫הפדרלי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫באוסטרליה‬ ‫בקנדה‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הערעורים‬ ‫ערכאת‬ ‫אונטריו‬ ‫לצדק‬ ‫הגבוה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫אונטריו‬ ‫של‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הכלכלית‬ ‫המחלקה‬ ‫באונטריו‬ ‫המשפט‬ ‫ערך‬ ‫לניירות‬ ‫הרשות‬ ‫באונטריו‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫©‬ ‫גלובלי‬ ‫משווה‬ ‫משפט‬ ‫‪GCL‬‬