GCL Newsletter Newsletter 225 August 9 - Page 27

הכרעה
בית המשפט העליון פוסק פה אחד , כי יש לדחות את הערעור , בקובעו כי סעיף ) b )( 1 ( 91 לחוק ההתיישנות חל על נאמנים לרבות דירקטורים בכובעם כנאמנים ) trustees ( על נכסי חברה . בית המשפט העליון סירב לפסוק כהלכה פסוקה בשלב הזה , בשאלת מבנה סעיף 39 לחוק ההתיישנות האנגלי . לורד בריגס נתן את פסק הדין ולעמדתו הצטרפו כל יתר השופטים .
נימוקי ההכרעה סעיף 27 לחוק ההתיישנות האנגלי :
ראשית נציין , כי סעיף 91 לחוק ההתיישנות משנת , 1908 קובע כי במקרים המנויים בסעיף , לא תחול תקופת התיישנות להגשת תביעה או לחילופין , לביצוע פעולת השבה כמפורט באותו הסעיף . באופן ספציפי , סעיף ) b )( 1 ( 91 לחוק מתייחס לפעולות אותן נוקט " מוטב " מול " נאמן " אשר במסגרתן , מבקש המוטב לקבל חזרה חזקה מחודשת על נכסים שבבעלותו ואשר הוחזקו על ידי הנאמן .
לצורכי סעיף 91 לחוק ההתיישנות משנת , 1908 יש לראות בנתבעים כנאמנים משום שעליהם מוטל הנטל והתפקיד לפעול כקברניטי החברה , תפקיד אשר כולל גם את הסמכות לקבוע ולהחליט החלטות שונות ביחס לנכסיה . מכוח תפקידם זה , חלים על הדירקטורים חובות אמונים כלפי החברה . במסגרת זו , החברה הינה בגדר " נהנית " או " מוטבה " של הנאמנות על פי סעיף 91 הנ " ל .
בניגוד לטענות הנתבעים , סעיף ) b )( 1 ( 91 לחוק ההתיישנות איננו הופך לבלתי ישים על המקרה רק משום שלאחר העברת הנכסים , המחזיקים החדשים מחזיקים בהם כדין , בניגוד למצב לו היו הנכסים מועברים ) במישרין או בעקיפין , בדרך של חלוקת הון ( לדירקטורים באופן אישי .
מטרת סעיף ) b )( 1 ( 91 לחוק ההתיישנות - כפי שזו הובהרה בפרשת In re Timmis , Nixon v JJ Harrison ( Properties ) Ltd v Harrison [ 9889 ] וכן בפרשת Smith [ 1989 ] 1 Ch 176
- 1 BCLC 169 הינה להעניק לנאמן את היתרון הנובע מהזמן שחולף , במקרים שבהם על אף שהנאמן ביצע פעולה אסורה , טכנית או משפטית , הוא לא ביצע פעולה אסורה מבחינה מוסרית ) מורלית ( או פעל באופן לא ישר או הוגן . אף על פי כן , הסעיף איננו מבקש להגן על הנאמן באותם המקרים שבהם כאשר הנאמן טוען להגנת התיישנות עילת התביעה , הוא צפוי להשיג הטבה שאיננה מגיעה לו על פי דין .
סעיף 91 לחוק נועד , באופן עקרוני , לחול על נאמן שמונה ככזה במפורש , ובנוסף לכך , הסעיף חל באופן משתמע על דירקטורים מתוקף מאפייני חובות האמונים שלהם , כנאמנים על נכסי החברה , כהליך אנאלוגי . נאמן שמונה באופן מפורש לתפקיד זה , עשוי מעת לעת , להחזיק בנכסי הנאמנות . באופן מנוגד , ובהקשר לנכסי חברה , יש לראות בדירקטורים כמי שמחזיקים בנכסי הנאמנות כברירת מחדל . ובדיוק משום כך , מכוח ייסודה של חברה באנגליה , הדירקטורים הינם מי שחבים כלפיה בחובות אמונים בגין אחזקת נכסיה , ועל כן הינם נאמנים על פני מונח זה בסעיף 91 הנ " ל . כאשר הדירקטורים מבצעים פעולות בקשר לנכסי החברה אשר מתגבשים לכלל הפניית נכסים אלה לטובתם האישית של הדירקטורים , כי אז משתמע מכך , כי הנכסים היו מצויים בידיהם מלכתחילה , מתוקף תפקידם כקברניטי החברה .
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫חברה‪.‬‬ ‫נכסי‬ ‫על‬ ‫(‬ ‫‪trustees‬‬ ‫)‬ ‫כנאמנים‬ ‫בכובעם‬ ‫דירקטורים‬ ‫לרבות‬ ‫נאמנים‬ ‫על‬ ‫חל‬ ‫ההתיישנות‬ ‫לחוק‬ ‫‪39‬‬ ‫סעיף‬ ‫מבנה‬ ‫בשאלת‬ ‫הזה‪,‬‬ ‫בשלב‬ ‫פסוקה‬ ‫כהלכה‬ ‫לפסוק‬ ‫סירב‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫השופטים‪.‬‬ ‫יתר‬ ‫כל‬ ‫הצטרפו‬ ‫ולעמדתו‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫את‬ ‫נתן‬ ‫בריגס‬ ‫לורד‬ ‫האנגלי‪.‬‬ ‫ההתיישנות‬ ‫ההכרעה‬ ‫נימוקי‬ ‫האנ ^K^s^g^S^S^^g^g^^^W^^s^_^W^ߊ^^^g^+^s^C^G^^^g^^S^{^^W^g^g^w^G^{^^^g^w^o^g^^W^G^^{^^^^S^S^^g^g^^^W^^s^_^W^NJ^^^g^^o^g^^^g^g^^^C^^g^+^G^C^W^^W^o^{^^W^^c^S^^G^S^^^W^s^^s^G^g^^W^^s^_^g^s^W^^g^^C^W^^G^g^^S^s^S^K^^^S^^g^g^^^W^^^^W^^^^_^W^s+^^C^{^|^{^W^s^{^W^c^D^^W^^c^C^W^^^s^^^W^s^W^^{^^g^g^_^^s^_^W^ĠĤ^^^g^^^^^g^^g^G^C^W^^^S^^^g^+^S^W^_^[^^W^W^C^^^^G^G^^s^W^^W^^o^^g^w^^s^{^_^W^O^^^_^[^^S^_^[^^S^s^^G^s^S^{^W^c^G^{^G^^^G^{^^K^^^^C^^+^S^^C^{^^g^O^g^^s+^^^s^g^S^w^{^^W^w^o^^C^{^^g^w^G^^^G^^g^w^s^^C^W^^g^^{^^^^S^S^^g^g^^^W^^s^_^W^NJ^^^g^^s^^W^^o^g+^s^^G^W^^S^^{^o^W^^C^^K^w^o^W^s^s^C^^^^^^g^O^S^_^G^^S^o^^G^^^g^c^g^s^^^W^s^W^S^^^^g^O^S^^c^s^{^W^c^s+^_^W^G^W^^S^O^g^^^c^W^^g^w^^s^_^s^g^w^[^S^^^^g^O^w^{^o^W^_^s^^o^^g^S^G^g^_^^^W^^W^^S^_^s^c^W^^W^s^S^_^s^g^c+^^s^S^^C^{^^W^^^s^{^W^c^G^P^C^W^^S^^g^^G^K^O^^S^g^^S^S^_^G^^S^[^W^G^{^^K^^^S^_^G^^S^o^s^^g^C^{^W^^g^w+^S^^sNJ^^^g^^^g+^^s^g^^g^w^s^G^s^^g^S^W^^k^C^g^^^W^S^S^^g^g^^^W^^s^_^W^ĠĤ^^^g^^S^^^G^^g^w^s^c^^^W^^G^^g^K^W^O+^G^^g^K^W^O^o^O^g^^G^S^w^{^_^[^g^^g^w^S^_^O^^g^w^S^{^_^[^g^^g^w^S^^o^^g^w^S^^G^^^^s^C^_^^{^^W^w^^^S^{^^^S+^G^C^W^^^s^O^g^^^c^W^^g^w^S^W^|^_^s^W^^^^s^G^O^^k^G^^^g^^g^^C^W^G^{^g^^^g^^{^W^^G^^g^w^S^^o^^g^w^S^g^W^s^W^s^{^^G+^C^g^^g+%ɗQ̳9ύۊ^G^^^^^S^W^G^S^^S^^[^W^o^^g^S^S^^g^g^^^W^^s^_^W^ĠĤ^^^g^^{^c^^+)+!ɥͽAɽѥϊ1ѓۊ!ɥͽwl^G^^^^^W^o^MѣwlNJ ۊ+^C^^^s^^G^S^w^G^{^^^g^w^^_^W^s^^{^S^[^{^^S^^W^G^^S^g^^^W^^C^^s^^C^{^^s^S^^^g^^S^g^^SNJ 1+^{^W^^^g^^{^G^_^g^^S^C^^W^^S^^^W^s^S^G^g^^^s^C^S^W^C^{^^^c^g^^C^W^c^o^^g^^C^^W^^S^^^W^s^S^G^g^^^^S^^C^{^+^S^^C^{^^^s^s^S^K^^{^G^^^C^g^^^W^S^^^g^^o^^^g^^s^C^^S^W^K^^C^W^g^^^s^C^G^C^W^^^^^s^C^W^{^W^^s^g^+^s^S^^g^K^^^W^g^S^W^C^S^^G^g^^S^^g^s^^S^^g^g^^^W^^s^S^K^^^c^W^^^S^^C^{^^o^C^^^^G^S^w^S^{^^^g^w^G^C^W^^w+^O^g^^^g^^s^s^W^{^K^g^^S^^C^g^^^S^S^c^G^S+^S^^^g^^s^o^k^W^G^^W^^^G^{^^W^^^o^o^[^S^^{^W^^S^^C^{^^^s^s^_^W^s^^^^W^^g^G^C^W^^^^W^^O^s^_^W^NJ^^^g^+^^o^^g^^s^o^^C^{^^g^w^^s^S^w^S^C^{^W^^g^w^_^W^G^W^^{^C^^g^g^^g^{^^W^^^O^g^^^c^W^^g^w^^s^{^^^{^^G^C^W^^^_^s+^s^S^_^[^g^^s^^^{^^^^^W^g^[^S^s^^^^g^O^{^^W^^^G^C^W^^^^{^W^^S^^C^{^^C^^C^s^W^K^g^o^S^s^g^k^S^_^G^^S+^^{^_^[^g^^g^w^o^{^g^G^O^g^^^c^W^^g^w^s^^C^W^^g^^_^G^^S^s^^o^^g^W^G^S^^^^{^^W^K^O^G^C^W^^^S^^C^{^^W^^G^^o^^g+^G^C^^K^s^g^S^_^G^^S^^s^g^g^^W^O^S^{^o^W^_^o^k^{^^W^w^W^G^O^g^W^^{^_^O^s^o^G^^g^^^S^^C^{^^W^^G^^o^^g+^^C^{^^g^w^S^g^^w^o^^W^^s^^o^^g^S^C^_^[^^^G^K^g^^C^{^W^^g^w^G^_^W^G^W^^o^s^^g^S^^_^G^g^w^{^g^S^g^^w^S^O^g^^^c^W^^g^w+^S^_^G^^S^s^^o^^g^G^^^^^^W^s^W^^{^G^^^g^w^S^O^g^^^c^W^^g^w^o^C^^^S^^sNJ^G^^^g^^[^S^{^W^^_^^^g^^s+^{^^^{^^C^[^o^g^S^O^g^^^c^W^^g^w^^s^S^C^g^^g^^s^c^W^G^^w^C^s^S^^o^^g^w^S^^ ^g^g^^s^o^s^s^{^^K^G^^g^w^C^^+^S^_^G^^S^o^^G^^^g^c^g^^^^g^O^w^{^^W^^^{^s^o^^_^g^s^S^G^g^O^g^S^w^{^^W^g^g^w^S^g^W^S^^o^^g^w^o^g^{^o^k+^^{^W^^W^^S^[^o^W^g^W^^o^s ^K^s^W^G^s^g^{^^W^W^S^{^^^c 3