GCL Newsletter Newsletter 225 August 9 - Page 25

כתב העת
הקהילה המשפטית בישראל , בארצות הברית , בקנדה , באוסטרליה ובאנגליה , מתמודדת חדשות לבקרים , עם שאלות משפטיות מורכבות וביניהן : שיקול דעתו העסקי של הדירקטוריון ומידת התערבותו של בית המשפט ; האם יש להרחיב את האחריות על גורמים חיצוניים בחברה ציבורית דוגמת עורכי דין ורואי חשבון ?; הקלות הבלתי נסבלת של עבירה מסוג של שימוש ומסחר במידע פנים ודרגות הענישה הרלבנטיות לה ; התובע הייצוגי , זהותו ומטרותיו ; עד כמה יש להטיל חובה על יועצי השקעות לבדוק את טיב המלצותיהם ללקוחות ?; האם הרגולציה בשוק ההון היא אפקטיבית או שמא , מחמירה מידי ומניבה תוצאות מאכזבות ?; בהינתן כי עבירות של תרמית בניירות ערך הינן גלובליות באופיין , עד כמה רשאים בתי המשפט בחו " ל להגיש תביעות כנגד נתבעים שאינם נתיני המקום ? ועוד רבים .
לחץ על התמונות לתוכן העניינים
Debate
כתב העת , DEBATE מבית ההוצאה של GCL - Global Comparative
, Law יצא לאור לראשונה , בשנת , 9814 והינו כתב העת הרבעוני הראשון והיחיד מסוגו בישראל , אשר מציג לקורא את הדילמות והפתרונות המשפטיים שניתנו בבתי המשפט בחו " ל ובכלל אלה , בתי המשפט בדלוור שהינם בתי המשפט המובילים בעולם בתחום דיני החברות וכן מערכות המשפט הפדרליות העוסקים בעבירות צווארון לבן ותרמית בניירות ערך . כתב העת כולל מאמרים משפטיים של מיטב המומחים ) מהאקדמיה , מהפרקטיקה ומהרשויות ), תוך עריכת משפט משווה בין המצב המשפטי בארץ , למצב המשפטי בחו " ל . כתב העת DEBATEמהווה מורה נבוכים להבנת הדילמות והקשיים של הדירקטוריונים והנהלותיהן של חברות מדווחות בחו " ל והפתרונות שנפסקו שם בבתי המשפט , תוך מתן תמונה , ממעוף הציפור , ביחס להתפתחויות של דיני החברות וניירות הערך העולמיים , בכל רבעון .
מבין המאמרים שפורסמו בכתב העת , DEBATE ניתן למצוא גם את המאמרים הבאים : " מעמדו של ארגון כתובע בתובענות ייצוגיות תאגידיות ", מאת כב ' השופט חאלד כבוב ועו " ד עינבל בלאו ; " הבורסה לניירות ערך בתל אביב ורגולציה עצמית בשוק ההון המקומי ", מאת לאון יהודה אנידג ' ר ; " תיאום מחירים והעלאתם בפרשת Apple וחמש ההוצאות לאור הגדולות בארצות-הברית , בשיטת מודל הסוכנות ", מאת עו " ד הילה כהן ג ' יימס ; " הסדרי אכיפה : האם נדרשת הודאת מפר במיוחס לו ?", מאת ד " ר צבי גבאי ועו " ד ליאת מיידלר ; " Social Permutations in Corporate –
", Responsibility מאת עו " ד איתן וולף-הולץ ; " הוועדה המיוחדת של הדירקטוריון - קווים לדמותה החדשה , והצבעת האמון של בתי המשפט בממשל התאגידי של חברות בדלוור ובישראל ", מאת עוה " ד סיגל לזרוביץ וורד שיידמן ; " השקעות משקיעים לא מתוחכמים בקרנות השקעה והשקעות בפול - הגבול שבינן ובין הצעה לציבור ", מאת עוה " ד יואב כספי ומרינה לוין-למפר ; " האם עסקאות מיזוג הכוללות מנגנון " Out ", Fiduciary הפכו להיות " In " בישראל ? ", מאת עוה " ד גיא פירר ועמית שטיינמן ; " White Lies and Good faith Dishonesty : Sometimes , Presumably , Direc t ors M u s t E mp l oy S ubterfuge t o Pr o tect t h e
", Corporation מאת עו " ד יאיר אבן טל ; " קרנות גידור - בעל מניות שיש להגן עליו או בעל מניות שיש להתגונן מפניו ? ", מאת ש גיא זי גל ; " האקטיביזם של קרנות הגידור - קפיטליזם במיטבו או שוק פרוע ? ", מאת שי מורחיים ועוד רבים .
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫‪GCL‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪Global‬‬ ‫‪Comparative‬‬ ‫של‬ ‫ההוצאה‬ ‫מבית‬ ‫‪,‬‬ ‫‪DEBATE‬‬ ‫העת‬ ‫כתב‬ ‫הראשון‬ ‫הרבעוני‬ ‫העת‬ ‫כתב‬ ‫והינו‬ ‫‪,‬‬ ‫‪9814‬‬ yzz z( ( yzy zy]z yN( ( ( ( yy y]z( ( yzmy( ( ( ( ( ( ( ~( ( ( yMyzzMyyyy( ( y]yMzMzzy]z y]z( ( yMy=yyyy]z( ( y z( ( yz}y]zy( ( yzmyy.( ( y zz( ( yyzzy y( ( ( ( yzy]y-y^( ( y]yMyy}yy>( ( yzy( ( zyMyz y( ( yy=yy]y]z( ( yMyzzMy( ( yzy( ( y yyN( ( ( ( y]yyyy( ( yy}yR-y( ( yMyzzMy( ( yyzy( ( zz yzz y^( ( yMyzzMy( ( yz-zyy]z( ( y]yy( ( yMy}yzy]z( ( y=yz y( ( yzy}y]y( ( yz-y]yy( ( yMyy]yyyyy( ( yMyzzMy( ( yMz-z( ( yzy( ( z-zy( ( ( ( yz yyzy]z( ( y]zzyyz( ( yyy( ( zmy]y]y zy]y( ( yz-yyzy]z( ( yMz-y]zz}yy( ( yMzMy=zyyy]z( ( yyMzMzz}yyz}yN( ( yyMy z}y=yyyN( ( ( ( yMyy]yy}yy( ( yyyy( ( zy( ( yzzMyyyy( ( yy yzyy( ( yy]yy( ( yyzmy( ( yy zz^( ( ( ( yMyzzMyy( ( yMyzmy( ( yyy( ( yzy]y]yN( ( yzzMy( ( z-zyyz( ( zy]y( ( y]yyMzzy]yy]z( ( ( ( yMy=yyyy]z( ( yyMyz z( ( z yy]yyy( ( yy]zyN( ( yyMy]y]yN( ( ( DT$D^( ( ( yMz-z( ( yzy( ( yy}yR-y( ( ( ( yMyzzMyy( ( yy}yR-y( ( yy=y]y]y}y]z( ( y}yzy]z( ( zy( ( y]yMz yMyy]zyyMy( ( yMy=yzz}yy]zyy]z yy( ( zy( ( y]yMz}zyyy( ( yMzmyzMy]z( ( ( ( yyz-y]z>( ( zyy]z yN( ( ( ( yzy( ( zy]y( ( yMyzzMy( ( ( ( yyzy( ( zy( ( zz zMzz}y^( ( y]yMzMzzy]z y]z( ( zyz-y]y( ( ( ( yyy( ( yMz-y]yyyyy( ( ( ( yMz-zy( ( y]z yyzy]z( ( yMy}yzy]z( ( y=yz y( ( zy( ( yyMzzMzy}y]yy]z( ( yyy}z( ( y z( ( y-y( ( yyzmy]y( ( z yzy( ( ( ( ( ( ( DT$D^( ( ( yMz-z( ( yyzy( ( zzMy]zzyy^( ( yMyy yzyy( ( yyyy( ( .( ( ( ( zy y-yy=yy]z( ( yyzmy]y-yy]z( ( yzy]yz-z y]z( ( yzy]yz.( ( y zy-y]y( ( zy( ( yz-yy=y^( ( .( ( yMyy yy( ( ( ( yMyy yzyy( ( yzy( ( z-zy( ( yz yyzy]z( ( yMyy]zzyN( ( .( ( yyy yS( ( z-yz yy( ( y]z-yR-y>( ( yyy]y( ( y}y yy>( ( yMzy]zMy( ( yy~( ( yy z( ( y z yy=y"}z( ( yyMy]y=yN( ( yy y]y( ( yy z( ( .( ( ( ( yMyz}y]yy( ( yMyMy]y( ( yzy]z~( ( z-zmyyz( ( y]zy-y]yzmyyN( ( y yyy( ( yMy-y=y]yy]z( ( yy y]z( ( yMyMy]zmy y]z( ( y]y}yz( ( ( ^( ( ( yzMzzz( ( y]yMz-yy zy( ( yy}yzyy( ( zyy y]y( ( .( ( y"}yyyz( ( yyMy( ( yMyyyN( ( -y>( ( z-y^( ( yy z( ( .( ( ( ( yMzy]yz y]z( ( yy]y=y( ( yzyyz( ( yMyzyz( ( ( ( ( ( ( ( yy zzmy]z( ( zmyy( ( y2-z( ( yy z( ( ( ( ( ( .( ( yyS( ( yyyy]y}z( ( yzMz( ( yMy]y=y z( ( z y=zzz( ( yMy y( ( y yyzMyN( ( ( ( yMzy=zy( ( .( ( ( W&WFF>( ( ( ( ( ( ( ( 6'&F^( ( ( ( >( ( ( 66( ( ( .( ( yyyy=yz( ( yyy z( ( y]z-yR-y>( ( y-yy y( ( zy( ( yMyyy]y}y=z( ( yMy]y]z-y=yN( ( .( ( yMy]yzS( ( ( ( ( ( y]y]yz>( ( y yzy( ( z-yR-y>( ( yy z( ( .( ( ( ( ( &W76&ƗG( ( ( yMyzzMy( ( yzy( ( zy( ( yMy yy]y( ( y]yMzmyz-z( ( yMy}y=zyN( ( ( ( yy=yy]zyN( ( z}y]y]yy( ( ( ( ( ( yMy=yzz}yy]zyy]y( ( yymzy]yyz^( ( zyy-y( ( -y>( ( z-y]yN( ( yy z( ( .( ( ( ( y]yyzzy y( ( yy=yy]y]z( ( y}yzy]z( ( zy( ( yMzy y-yy=y( ( yyyzy( ( y]yMzz}z-y]z( ( yMzz}z-yN( ( yz}zz y]z( ( yzy]y}yyyy( ( yy( ( yzz}yz-yy( ( yMzz}z-y]z( ( .( ( zyyy=yy( ( y]y]zy>( ( y]yzyz yN( ( yzzMy( ( yy]y y( ( -y>( ( z-y]yN( ( yy z( ( .( ( ( ( yzmyyy]z( ( yMzmz-yN( ( y]yyy( ( zyyz y( ( yMy-yy]y( ( ( ( ( ( yzMy]y( ( yMzMyy^( ( .( ( ( ( ( fGV6'( ( ( ( WN( ( ( .( ( yz y-z y]y( ( yMyy]yyy]z( ( yyymy]y.( ( z-zz}y y]z( ( yMy y( ( .( ( yyzMz( ( ( ( ( ( yy]yy( ( ( vF^( ( ( .( ( zyyyz yy( ( y]z-yyz( ( zMyzz( ( y-yy( ( -y>( ( z-y]yN( ( yy z( ( .( ( ( ( yyzzy y( ( .( ( ( ( ( ( .( ( yyMyy]z( ( ( ƖW>( ( ( ( N( ( ( ( vN( ( ( ( fF( ( ( ( F6W7G( ( ( ( 6WFW2( ( ( ( &W7V&ǒ( ( ( ( F&V7F'>( ( ( ( ( ( ( ( W7N( ( ( ( V( ( ( ( 7V'FW&gVv^( ( ( ( F( ( ( ( &FV7N( ( ( ( F^( ( ( zyz( ( yz yy]z( ( yz-y( ( ( ( ( ( y-yy=y]z( ( z}zz y]z( ( .( ( yyþ( ( y yy( ( yy yz( ( z-yR-y>( ( yy z( ( .( ( ( ( ( 6'&F( ( ( ( ( y( ( y.( ( ymy( ( y-yy( ( z( ( z( ( yy( ( .( ( ( ( yzMz yyS( ( yyMzy-y]z y( ( zyz( ( yz yy]z( ( yz-y( ( y y^( ( z-yyy^( ( yyMy-y( ( yy z( ( .( ( ( ( zMzy]z#( ( zy]z~( ( y y^( ( yyyyyy^( ( z}zMyyyyymy( ( ( ( ( ( yMy-yy=y]z( ( z}zz y]z( ( zy( ( yMy z}yyyyymy( ( .( ( zyyy( ( ( ( y]z-y]y>( ( yy]zy}yyy( ( zy( ( zyy]zy]z( ( yMymyy]yy]z( ( yy( ( *( ( y-yy]yyy( ( yzy]y]yN( ( yzzMy( ( ( t4( (