GCL Newsletter Newsletter 225 August 9 - Page 21

נפסק :
תפיסה ידועה ומושרשת בדיני החברות בדלוור הינה , כי הדירקטורים ולא בעלי המניות , הם אשר מנהלים את עסקיה של החברה ) ראו פרשת , Aronson v . Lewis מק " ט ). 3096 בהתאם , בעלי מניות אינם רשאים לנהל תביעה נגזרת בשם החברה , אלא אם כן הם עמדו באחת החלופות הבאות : ) א ( פנו בפנייה מוקדמת לדירקטוריון עובר להגשת תביעתם , בבקשה כי הדירקטוריון יקדם את התביעה , ותוך שבעל המניות מראה בבית המשפט מדוע סירובם להיעתר לבקשתו המוקדמת איננה כדין , או ) ב ( פירטו פרטים המצביעים על כך שפנייה לדירקטוריון בנסיבות , היתה בבחינת פנייה בלתי יעילה ) ראו פרשת , Stone v . Ritter מק " ט
). 4126 פנייה מוקדמת לדירקטוריון היא בבחינת פנייה בלתי יעילה , כאשר הדירקטוריון איננו מסוגל ) incapable ( לקבל החלטה בלתי מוטית ביחס להגשתה של תביעה בשם החברה , כבקשת בעל המניות התובע ) Blasband , Rales v . מק " ט .( 2991
משום שהתובע לא פנה בפנייה מוקדמת לדירקטוריון החברה , עובר להגשת תביעתו הנגזרת , עליו לטעון טענות פרטיקולריות לפיהן הוא פטור מפנייה מוקדמת כאמור . בניתוח זה , בית המשפט מקבל כאמת , את טענותיו המפורטות של התובע , תוך הסקת מלוא המסקנות האפשריות באופן לוגי , לטובתו של התובע .
על פי הדין בדלוור , בהקשרן של העובדות , קיימים שני מבחנים שונים לקבוע האם תובע פטור מפנייה מוקדמת לדירקטוריון : על פי מבחני Aronson ועל פי מבחני . Rales המבחן שנקבע בפרשת Aronson חל כאשר החלטה של הדירקטוריון מותקפת במסגרת תביעה נגזרת . לעומת זאת מבחני Rales יחולו כאשר הדירקטוריון שאמור היה לבחון את הפנייה המוקדמת של התובע בתביעה הנגזרת , כשל בדרך של מחדל , ולא ביצע פעולה שמן הראוי היה כי יבצע , כפי שנטען במקרה דנן .
החלטה המאושרת על ידי לפחות מחצית מהדירקטוריון , אשר יכול היה לשקול פנייה מוקדמת של תובע בתביעה נגזרת , אפילו כאשר הוא פועל במסגרת וועדת דירקטוריון מיוחדת , תשוייך ותיוחס לכלל הדירקטוריון ועל כן , עשויה להביא לתחולת הלכתAronson . ובניגוד לכך , מבחני Rales יחולו כאשר תובע בתביעה נגזרת תוקף החלטה אשר אושרה על ידי וועדה מיוחדת , שבה ישבו פחות ממחצית מהדירקטורים אשר יכולים היו להתייחס לפנייתו המוקדמת , אם כזו היתה נערכת ) ראו , Teamsters מק " ט ). 6143 על פי שני המבחנים גם יחד , התובע חייב לערער על יכולתם של לפחות מחצית מהדירקטורים היושבים בדירקטוריון , במועד הגשת התביעה , ולטעון כנגדם כי הם לא יכולים היו לשקול את פנייתו המוקדמת ללא משוא פנים .
בית המשפט הצ ' נסרי פסק כי במקרה דנן , הלכת Rales היא אשר מיושמת על המקרה דנן . פטור חלקי לחובת הפנייה המוקדמת לפי מבחני : Rales
התובע טוען כי יש לפטור אותו מפנייה מוקדמת לפי כלל 93.1 לכללי בית המשפט הצ ' נסרי , משום שטענותיו עוררו ספק סביר כי במועד הגשת התביעה , הדירקטוריון יכול היה לשקול את טובת החברה בהתייחס לפנייתו המוקדמת , לו נעשתה .
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫(‪.‬‬ ‫‪3096‬‬ ‫מק"ט‬ ‫‪,‬‬ ‫‪Aronson‬‬ ‫‪v.‬‬ ‫‪Lewis‬‬ ‫פרשת‬ ‫)ראו‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫עסקיה‬ ‫את‬ ‫מנהלים‬ ‫אשר‬ ‫עמדו‬ ‫הם‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ‫החברה‪,‬‬ ‫בשם‬ ‫נגזרת‬ ‫תביעה‬ ‫לנהל‬ ‫רשאים‬ ‫אינם‬ ‫מניות‬ ‫בעלי‬ ‫בהתאם‪,‬‬ ‫בבקשה‬ ‫תביעתם‪,‬‬ ‫להגשת‬ ‫עובר‬ ‫לדירקטוריון‬ ‫מוקדמת‬ ‫בפנייה‬ ‫פנו‬ ‫)א(‬ ‫הבאות‪:‬‬ ‫החלופות‬ ‫באחת‬ ‫סירובם‬ ‫מדוע‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫מראה‬ ‫המניות‬ ‫שבעל‬ ‫ותוך‬ ‫התביעה‪,‬‬ ‫את‬ ‫יקדם‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫כי‬ ‫שפנייה‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫המצביעים‬ ‫פרטים‬ ‫פירטו‬ ‫)ב(‬ ‫או‬ ‫כדין‪,‬‬ ‫איננה‬ ‫המוקדמת‬ ‫לבקשתו‬ ‫להיעתר‬ ‫מק"ט‬ ‫‪,‬‬ ‫‪Stone‬‬ ‫‪v.‬‬ ‫‪Ritter‬‬ ‫פרשת‬ ‫)ראו‬ ‫יעילה‬ ‫בלתי‬ ‫פנייה‬ ‫בבחינת‬ ‫היתה‬ ‫בנסיבות‪,‬‬ ‫לדירקטוריון‬ ‫איננו‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫כאשר‬ ‫יעילה‪,‬‬ ‫בלתי‬ ‫פנייה‬ ‫בבחינת‬ ‫היא‬ ‫לדירקטוריון‬ ‫מוקדמת‬ ‫פנייה‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪4126‬‬ ‫החברה‪,‬‬ ‫בשם‬ ‫תביעה‬ ‫של‬ ‫להגשתה‬ ‫ביחס‬ ‫מוטית‬ ‫בלתי‬ ‫החלטה‬ ‫לקבל‬ ‫(‬ ‫‪incapable‬‬ ‫)‬ ‫מסוגל‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪2991‬‬ ȵ8+8**8+8+8**[\+8+8**+8+8**\ؘ[8+8+8*x+8*5uu踠+8*55uu긠+8*u8+8*uu긠+*555긠*8+8+8*uux+8*55u긠+8*uu8+8*5u58*8+8+8*5u55u5uu+8*u긠+8*u55uu8+8*558+8*58+8*u5uu踠+8*uux+*uu긠+8*8*8+8+8*u5uu+8*5u8*+8+8*u긠+8*55uu8+8*55u8+8*5u8+8*55u5+8*555uu55uu긠+8*55u긠+8*55u+8*5ux+*5u5u긠+8*5u8+8*5u긠+8*u渠+8*5uu踠*8+8+8*u8+8*55u55u긠+8*55uux+8*5긠+8*5긠*8+8+8*u8+8*5u58+*5uu踠*+8+8*u8+8*55uux+8*5ux*8+8+8*u5u5+8*555u5uu긠+*55u8+8*uu踠+8*55x+8*5uu踠+8*uu5ux+8*u5ux+8*u5x+8*uuux+8*5uuu긠*8+8+8*u8+8*u5u5+8*u5uu8*8+8+8*5u+8*5x+8*8+*u5u踠+8*5u+8**+8+8**[\+8+8*u5x+8*5x+8*u8+8**\ۜ۸+8+8*u5x+8*5x+8*8+8*5u55u5uu*+8+8*u긠+8*55uu8+*55긠*+8+8*uu8+8*uu5긠+8*u5긠+8*5u55u5uu+8*u8+8*5558+8*5u8+8*8+8**\ۜ۸+8+8*u55u긠+*5u긠+8*555uu8+8*5긠+8*5uu+8*5u8+8*u5u8+8*5u55u5uu+8*5u8+8*uu5x+8**[\+8+8*u5x+8*5긠+8*5u긠+*uu踠*8+8+8*x+8*5u8+8*555ux+8*u+8*5u58+8*uu踠+8*u58+8*8*8+8+8*u8+8*u5渠+8*u8+8*555긠*8+8+8*uuu8+8*5uu踠+8*u8+*5*+8+8*u58+8*u55+8*5x+*u긠+8*55uu8+8*5uu8+8*5u8+8*uu8+8*5u8+8*5u55u5uu*8+8+8*u긠+8*55u긠+8*ux+8*8+8*55uu5긠+8*5558+*uuuu渠+8*uu긠*8+8+8*u55u5uu+8*uu긠+8*uu5긠+8*5u8+8*5u8+8*5u8+8*55u5x+8*55긠*8+8+8*uuu8+8*uu踠+8*u8+*5渠*8+8+8*uu5uu+8**+8+8**\ۜ۸+8+8*55긠+8*5u5긠+8*55uu8+8*uuu8+8**8+8+8*u8+8*5u55u5uu+8*558+8*uuux+*uu8+8*ux+8*8+8*5uu58+8*5u8+8*5558+8*u+8*55긠+8*uuu8+8*uu踠+8*5u8+8*uu5x+8**[\+8+8*u5x+*5u긠*8+8+8*555uux+8*55uux+8*5ux+8*uu5ux+8*5u8+8*5u55u5ux+8*u긠+8*5u긠+8*uuux+8*uu8+8*uu긠*8+8+*5uu踠+8*u*8+8+8*x+8*5u5ux+8*u5x+8*5x+8*8+8*8*+8+8**M +8+8*ȵ8+8**8+8+8**X[\\+8+8*u55x+8*55긠+8*5u8+8*x+8*5x+*5u긠+8*uu+8*uu55u5uu*8+8+8*5uuuuux+8*5u55u5ux+8*u긠+8*55u긠+8*u8+8*uu5x+8*8+8*558+8*uux+*55ux*+8+8*uu8+8*558+8*5u긠+8*55uux+8*5긠+8*5uu8+8*5ux+8*uu5ux+8*58+8*5x+8*x+8*5x+8*u55u+8*5uu8*8+8+*5*+8+8*558+8*8+8*uuu긠+8*5u8+8*5u8+8**[\+8+8*55긠+8*5*8+8+8*u58+8*x+8*5u+8*55u5x+8*5u58+8*uu긠+**+8+8**[\+8+8*u5x+8*55x+8*5u긠+8*555uu8+8*5uu긠+8*5x+8*55u8+*55u5x*8+8+8*5u58+8*uu긠+8*555x+8**Lˌx+8+8*58+8*55x+8*u긠+8*55uu8+8*5ux+8*555u8+8*ux+8*x+8*5u+8*5uu踠+*5긠+8*5uu8+8*5u8+8*uu8+8*5u55u5uu+8*5uu8*8+8+8*5u긠+8*uu+8*x+8*uuu8+8*u5+8*u55x+8*u55uux+8*uux+*5u8*+8+8*5x+8*5u긠*8+8+8*555uux+8*u5uux+8*5u58+8*5uu긠+*uu5u긠+8*5uuu긠+8*8+8*x+8*5uu5x+8*uuu8+8*u58+8**8+8+