GCL Newsletter Newsletter 225 August 9 - Page 13

העובדות באופן פרטני :
במשפט , CanCan , המשקיעים , ומר ) George Toth להלן : " Toth ,(" ביקשו להוכיח כי גב ' Manno הפרה את חובות האמון שלה כלפי . CanCan חברת CanCan הסכימה כי גב ' Manno זכאית לקבל תגמול בסך $. 987,888 בפועל , Manno קיבלה $ 693,888 בדמי ייעוץ בתוספת שיפוי הוצאות ללא תיעוד ראוי . היא גם משכה מכספומטים יותר מ-‏ $ 90,888 במזומן , מבלי שהציגה הצדקה לכך . נוסף על ניגוד עניינים משפחתי , Manno הייתה בניגוד עניינים משום שהעבירה את השכר של Patty לעצמה . גב ' Patty לא הכירה את החתימה על טופס ההפקדה הישירה , המאשר הפקדות לחשבונות הפרטיים של , Manno וטענה כי מאפיין ייחודי של החתימה על הטופס נראה מוגזם . גב ' Patty התחילה לעבוד מספר חודשים לאחר שגב '
Manno כבר הוסיפה אותה למקבלי השכר . היא הייתה במשרדי CanCan לעיתים נדירות ולא הפיקה תוצרי עבודה . גב ' Mannoחייבת סך של $ 66,399 לחברת , CanCan בגין התגמול של . Patty גב ' Manno גרמה לחברת CanCan להוציא משאבים על הפרויקטים האישיים שלה . גב ' Manno מימשה חלק מהמיזמים באמצעות החברות Caprara Management LLC ו-‏ ) Caprara Enterprises LLC להלן : " Caprara .(" לטענת CanCan , Manno הייתה הבעלים של הפרויקטים או קיבלה תועלת מהם . בדצמבר , 9818 Manno החליטה לנסות עסק של משחקים מקוונים באמצעות חברות . Caprara במסמכים מאותה תקופה , גב ' Manno תיארה את המיזם כמשהו שהיא תעבוד עליו באופן אישי , בלי קשר לחברת . CanCan גב ' Manno העסיקה את Catania Gaming Consultants לסייע לחברות Caprara להשיג תוכנות של טלפונים ניידים ו‎8‎או משחקים מקוונים . על מנת שמר Py יחתום על הצ ' ק , Manno החליפה את ההפניות לחברות Caprara עם , CanCan אולם היה זה החוזה של . Caprara הפרויקט לא היה שייך לחברת CanCan ולא הועיל לה . גב ' Manno חבה לחברת CanCan סך של $ 2,888 עבור הפרויקט .
גב ' Manno הטיסה את Paula Deen ל-‏ D ’ Iberville במטוס פרטי . היא ניסתה לגייס את
Deen לפסטיבל האוכל והיין . חברת CanCan שילמה סך של $ 93,494 עבור המטוס הפרטי . גב ' Manno חייבת לחברת CanCan סך של $. 93,494 גב ' Manno ניסתה להוציא לפועל מיזמי קזינו אחרים . לטענתה , היא איתרה משקיעים פוטנציאליים עבור , CanCan ומאמציה הועילו לחברת . CanCan לחברת CanCan לא היו שום זכויות בפרויקטים והיא לא השיגה מהם שום תועלת . חברת , CanCan גב ' Manno ומר Py פנו ל-‏ Keetoowah Economic
Development Authority לצורך בניית קזינו באוקלהומה ) להלן : " מיזם "). Keetoowah הם השתמשו בחברות Rockledge Holding Company ו-‏ Rockledge Development , LLC
) להלן : " Rockledge ") כאמצעי לכך . מעת שחברת CanCan התקדמה הלאה בעניין , Rockledge חתמה על הסכם פיתוח לפיו Manno ' גב . Keetoowah שבו ל-‏ Py ו-‏ Manno תספק סיוע טכני ותגייס הון . באותה העת , גב ' Manno תיארה את החוזים שלה במדינה האינדיאנית כאחד הפרויקטים שלה שאינם . CanCan גב ' Manno השקיעה זמן רב על מיזם
, Keetoowah ואף העסיקה את עובדי CanCan במיזם . היא שלחה את העוזר האישי שלה . Sulprizio ו-‏ Rholdon , Manno לה , והגדירה את צוות ההנהלה ככולל את Rholdonלסייע גב ' מנו גייסה את עזרתם של Gwen ו-‏ Cris Klinger לצורך מיזם . Keetoowah בני הזוג
Klingers ניהלו קזינו ותחנת עצירה למשאיות באוקלהומה , וגב ' Manno ביקשה מהם עצות באופן תדיר . גב ' Manno הטיסה את בני הזוג Klingers ל-‏ , D ’ Iberville שם הזמינה אותם לארוחות יקרות ואירוח מפואר . בנוסף , גב ' Manno ניסתה להחיות את התכנית שלה להקים קזינו בסגנון קובני . היא גרמה לכך שחברת CanCan תשלם הוצאות עבור אנשי מקצוע בפרויקט . גב ' Manno חבה לחברת CanCan את המשאבים שהיא גרמה לה להוציא על מיזם
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫גב'‬ ‫כי‬ ‫הסכימה‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫חברת‬ ‫‪.‬‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫כלפי‬ ‫שלה‬ ‫האמון‬ ‫חובות‬ ‫את‬ ‫הפרה‬ ‫‪Manno‬‬ ‫ייעוץ‬ ‫בדמי‬ ‫‪$693,888‬‬ ‫קיבלה‬ ‫‪Manno‬‬ ‫בפועל‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪$987,888‬‬ ‫בסך‬ ‫תגמול‬ ‫לקבל‬ ‫זכאית‬ ‫‪Manno‬‬ ‫במזומן‪,‬‬ ‫‪$90,888‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫מכספומטים‬ ‫משכה‬ ‫גם‬ ‫היא‬ ‫ראוי‪.‬‬ ‫תיעוד‬ ‫ללא‬ ‫הוצאות‬ ‫שיפוי‬ ‫בתוספת‬ ‫עניינים‬ ‫בניגוד‬ ‫הייתה‬ ‫‪Manno‬‬ ‫משפחתי‪,‬‬ ‫עניינים‬ ‫ניגוד‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫לכך‪.‬‬ ‫הצדקה‬ ‫שהציגה‬ ‫מבלי‬ ‫טופס‬ ‫על‬ ‫החתימה‬ ‫את‬ ‫הכירה‬ ‫לא‬ ‫‪Patty‬‬ ‫גב'‬ ‫לעצמה‪.‬‬ ‫‪Patty‬‬ ‫של‬ ‫השכר‬ ‫את‬ ‫שהעבירה‬ ‫משום‬ ‫ייחודי‬ ‫מאפיין‬ ‫כי‬ ‫וטענה‬ ‫‪,‬‬ ‫‪Manno‬‬ ‫של‬ ‫הפרטיים‬ ‫לחשבונות‬ ‫הפקדות‬ ‫המאשר‬ ‫הישירה‪,‬‬ ‫ההפקדה‬ ‫שגב'‬ ‫לאחר‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫לעבוד‬ ‫התחילה‬ ‫‪Patty‬‬ ‫גב'‬ ‫מוגזם‪.‬‬ ‫נראה‬ ‫הטופס‬ ‫על‬ ‫החתימה‬ ‫של‬ ‫ולא‬ ‫נדירות‬ ‫לעיתים‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫במשרדי‬ ‫הייתה‬ ‫היא‬ ‫השכר‪.‬‬ ‫למקבלי‬ ‫אותה‬ ‫הוסיפה‬ ‫כבר‬ ‫‪Manno‬‬ ‫התגמול‬ ‫בגין‬ ‫‪,‬‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫לחברת‬ ‫‪$66,399‬‬ ‫של‬ ‫סך‬ ‫חייבת‬ ‫‪Manno‬‬ ‫גב'‬ ‫עבודה‪.‬‬ ‫תוצרי‬ ‫הפיקה‬ ‫האישיים‬ ‫הפרויקטים‬ ‫על‬ ‫משאבים‬ ‫להוציא‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫לחברת‬ ‫גרמה‬ ‫‪Manno‬‬ ‫גב'‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Patty‬‬ ‫של‬ ‫‪Caprara‬‬ ‫‪Management‬‬ ‫‪LLC‬‬ ‫החברות‬ ‫באמצעות‬ ‫מהמיזמים‬ ‫חלק‬ ‫מימשה‬ ‫‪Manno‬‬ ‫גב'‬ ‫שלה‪.‬‬ +^S^g^g^^S 5^s^c^^^ Ʌɇ^s^S^s^ Ʌɇѕɥ͕ϊ11^W+^^^^s^^^W^^S^_^s^g^c^S5^G^O^^{^G^^{^S^w^^W^^s^^^g^G^s^S^C^W^S^^^W^g^^c^g^w^^s^S^G^^s^g^w+5^K^D^^^W^^S^{^C^W^^S^G^{^^{^o^g^w Ʌɇ^_^G^^W^^G^C^{^^^W^^{^^W^W^^g^w^{^^_^^g^w^^s+^K^D ^s^_^G^^^^^^G^s^g^C^g^^g^G^C^W^^^^s^g^W^^^G^W^O^^S^g^C^o^{^^S^W^S^{^g^[^w^C^^^g^C^^S+^s^S^^g^K Ʌɇ^s^_^G^^W^^s^^g^g^ х ձхϊ^C^^S^^^g^^S5+5^S^^^^s^g^_^^W^wA^^{^^{^^^^s^{^^W^W^^g^w^{^^_^^g^w^W^C^W^^g^g^O^g^w^c^s^^W^^g^w^^s^^W^o^^W^+ Ʌɇ^^s^S^_^W^[^S^[^S^S^g^S^C^W^s^w ^^w Ʌɇ^s^_^G^^W^^S^S^^^g^W^^C^^S^_^s^g^^S+ ^s^_^G^^^_^G^S5^K^D^s^S^S^W^^g^s^W^s^C ^s^_^G^^^^g^g^k^S^g^S^s^C^S^^^W^g^^c+^S^^^W^g^^c^^G^W^Ȱ^^s^^k+^C^^s^K^g^g^^^g^^^S^S^g^C^^^c^g^G^{^c^W^e%٥^sAձ^C^^S^c^g^^S5^K^D+^S^^^c^g^S^{^c^W^^^G^W^̰ӊ^^s^^k^^g^s^{^S ^_^G^^^W^S^g^g^^S^C^W^o^s^s^^^c^g^G^s+^s^^W^^s^s^S^W^^g^C^^g^^^S5^K^D̰ӊ^^s^^k ^s^_^G^^^_^g^g^G^5^K^D+^W^{^C^{^^g^S ^^G^W^^^W^c^^^g^C^s^g^g^w^{^^^g^^g^w^C^g^^^S^S^g^C^s^c^^^^S^C^_^^g^w^^[^g^^W^{^g^[^{^g+^S^^g^K^S^s^C^W^S^g^C^G^^^W^g^^c^g^w^[^o^W^g^W^^^W^w^S^g^W^s^C ^s^_^G^^ ^s^_^G^^^S^W^^g^s^W+-ѽ݅^s^^^WA^W^{^5^K^D ^_^G^^^^W^^s^^^W^w^{^S^w+^S^w-ѽ݅^{^g^[^w^s^S^s^^G^C^W^^s^S^W^{^S^^[^g^^W^G^^g^g^^s^^W^^kٕӊѡɥ+Iٕг11^WI! ^G^_^G^^W^^S^^^{^^W+^G^^^g^g^^S^s^C^S^S^^^O^{^S ^^_^G^^^{^^^s^o^k^o^C^{^^^gI^s^S^s^+I^s^^g^W^^g^^W^_^S^^o^w^^s^_^^{^S5^K^D-ѽ݅^s^^G^WA^W5+^G^{^O^g^^S^^s^S^S^_^W^[^g^w^C^^^g^C^^S5^K^D^S^^^G^C^W^^S^S^W^^W^^K^g^g^^c^o^^g^^g^W^^^^^+^{^g^[^w^^s^^G^[^{^^S^^^g^^S5^K^D ^^C^g^^w^^s^S^S^^^W^g^^c^g^w^o^C^_^O^S^C^g^^O^g^C^^g^+^^s^S^S^C^g^^g^S^^W^[^^C^^^s^_^S^S^g^C^G^{^g^[^w ^^W^G^O^g^C^^S^^^g^^S^W^C^-ѽ݅+Mձɥ饿^WI5^C^^o^o^W^s^s^S^S^^S^s^S^^W^W^^C^^W^S^K^O^g^^S^s^S^s^^g^g^I+^S^[^W^K^G^^g-ѽ݅^{^g^[^w^s^^W^^k ɥϊ-ˊ^Wݕ^^s^^[^^^w^C^^K^g^g^^S^{^^W^K^D+^^^W^^{^S^w^G^g^^^S5^W^K^D^G^C^W^^s^S^W^{^S^s^{^^C^g^W^^^^g^^S^W^^_^^^^[^g^^W^^g^S^s^W-ϊ+^C^W^^w^S^[^{^g^^S^^we%٥^s-ϊ^S^[^W^K^G^^g^C^^S^c^g^^S5^K^D^^O^g^^G^C^W^^+^s^S^^g^w^^s^S^S^^o^^g^^C^^s^S^_^g^W^^^g^^^S5^K^D^G^^W^^^{^^W^C^^W^C^g^^W^_^g^^^W^^s^C^^W^_^W^+^{^^^W^^C^^^g^^G^W^^S^W^^C^W^^^^s^w  ^^_^G^^^s^o^k^K^^{^S^S^g^C^^W^G^^g^G^^K^^W^^^[^g^^W+^{^g^[^w^^s^s^S^W^^g^C^s^S^K^^{^S^^S^g^C^S^{^^C^G^g^w^C^ ^s^_^G^^^_^G^S5^K^D^G^^^W^g^^c+^^{^W^^W^^S^[^o^W^g^W^^o^s ^K^s^W^G^s^g^{^^W^W^S^{^^^c 3