GCL Newsletter Newsletter 225 August 9 - Page 12

, Keetoowah על הקזינו הקובני וכן על פרוייקט נוסף - פרויקט . Pahrump סכומים אלו כוללים תשלום לאנשי מקצוע והוצאות נסיעה , מזון ולינה . גב ' Manno גם חבה באחריות עבור שווי הזמן שהיא והצוות שלה הוציאו על מיזם , Keetoowah ועליה הוטל הנטל להוכיח כמה זמן הם השקיעו בפועל במיזם .
לשם הפשטות , CanCan ביקשה פיצוי עבור Rholdon בלבד , וטענה כי מחצית מזמנו של Rholdon הועיל לחברת . CanCan גב ' Manno לא הוכיחה כי חלק גדול יותר מזמנו של
, Rholdon למרות שקיימת מחלוקת לגבי הסכום שקיבל . CanCan הוקדש לחברת Rholdon בהחלטה זו נקבע כי גב ' Manno חייבת סך של $ 18,339 עבור זמנו של . Rholdon היא חייבת גם 792 $ עבור כנסים . בנוסף , היא חייבת סך של $ 0,728 עבור תשלום ששולם ל-‏ Manno ' מה שמגיע לסך של $. 18,888 גב , Pepper וחייבת גם עבור תשלומים ל-‏ , Ponzio גרמה לחברת CanCan לשלם עבור הוצאותיה כאשר היא עברה בחזרה לניו ג ' רזי . היא הקימה משרד בניו ג ' רזי לצורך מיזמים שאינם קשורים לחברת . CanCan לטענתה , הארגזים ששלחה לא היו חומרים אישיים , אלא מסמכים של חברת . CanCan אולם , היא מודה כי לא המציאה לצורך התדיינות זו מסמכים שלטענתה שלחה לניו ג ' רזי . חברת CanCan הוכיחה , כי היא תכננה לעסוק בפרויקטים אישיים בניו ג ' רזי , ולא הייתה סיבה אמינה למעבר , הקשורה לחברת . CanCan חברת CanCan טענה , כי כן הוגן לשלם את ההוצאות עבור כרטיס טיסה מיסיסיפי-ניו ג ' רזי . לאחר ניכוי סכום זה , Manno חייבת לחברת CanCan סך של $. 18,161
חברת CanCan טוענת לשימוש מופרז של Manno בלימוזינות , מלונות , מסעדות וטיסות . ברגיל , הוצאות אלו כפופות לכלל שיקול הדעת העסקי . גב ' Manno גרמה בתדירות לחברת
CanCan לשלם עבור לימוזינות , מלונות , מסעדות וטיסות עבור Patty ו-‏ . Ponzio היא גם גרמה לה לשלם עבור מלונות , מסעדות וטיסות של בני הזוג Klingers ואחרים נוספים שעבדו על מיזם . Keetoowah חברת CanCan קבעה בנדיבות , כי ניתן להחשיב 382 מהסכומים הלא מתועדים כהולמים . אולם , היא לא סבורה כי שום חלק מן החיובים הלא מתועדים עבור לימוזינות הם הולמים . הדבר מובן , במיוחד לאור העובדה שחברת CanCan שילמה בנפרד עבור רכבה של Manno ונהג במשרה מלאה . גב ' Manno לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח , כי אחוז גבוה יותר של ההוצאות הלא מתועדות הן מוצדקות . גב ' Manno חייבת לחברת CanCan סך של $. 168,899 התובעים טענו כי ארבע הוצאות נוספות מהוות " בזבוז ": הוצאות ה-‏ , Super Box התגמול של , Barbera התגמול של Sulprizio והוצאות עבור שתייה חריפה וסיגרים . התובעים פירטו הוצאות רבות אחרות שלא היו זהירות , אולם הודו כי החלטותיה של Manno בקשר להוצאות אלו מוגנות לפי חזקת כלל שיקול הדעת העסקי .
מרגע שמר RG Junior השיג שליטה על החברה , הוא חב בחובת נאמנות כלפי יתר בעלי מניותיה . כאשר RG Junior גרם לחברת CanCan לבצע " קריאות לכסף " ) call ,( capital הוא ביצע עסקה בניגוד עניינים ) transaction ), self-interested הכפופה לבחינה לפי סטנדרט של הגינות מלאה . גב ' Manno טענה טענות-נגד כנגד . RG Junior לטענתה , הובטח לה הסכם ייעוץ שהיא מעולם לא קיבלה . עוד טענה , כי RG Junior דילל בצורה לא הוגנת את הזכויות שלה בחברת CanCan בטרם חתמה על הסכם הפעילות , דילל בצורה לא הוגנת את הזכויות שלה בחברת CanCan לאחר שחתמה על הסכם הפעילות , גזל הזדמנות של החברה ברכישת ה-‏ , Church Property והפר את חובותיו כאשר פירק את חברת CanCan ורכש את נכסיה . גב ' Manno טענה , כי RG Senior ו-‏ Toth סייעו לביצוע הפרות אלו , אולם החלטה זו איננה עוסקת בטענה זו .
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫עבור‬ ‫באחריות‬ ‫חבה‬ ‫גם‬ ‫‪Manno‬‬ ‫גב'‬ ‫ולינה‪.‬‬ ‫מזון‬ ‫נסיעה‪,‬‬ ‫והוצאות‬ ‫מקצוע‬ ‫לאנשי‬ ‫תשלום‬ ‫כוללים‬ ‫כמה‬ ‫להוכיח‬ ‫הנטל‬ ‫הוטל‬ ‫ועליה‬ ‫‪,‬‬ ‫‪Keetoowah‬‬ ‫מיזם‬ ‫על‬ ‫הוציאו‬ ‫שלה‬ ‫והצוות‬ ‫שהיא‬ ‫הזמן‬ ‫שווי‬ ‫במיזם‪.‬‬ ‫בפועל‬ ‫השקיעו‬ ‫הם‬ ‫זמן‬ ‫של‬ ‫מזמנו‬ ‫מחצית‬ ‫כי‬ ‫וטענה‬ ‫בלבד‪,‬‬ ‫‪Rholdon‬‬ ‫עבור‬ ‫פיצוי‬ ‫ביקשה‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫הפשטות‪,‬‬ ‫לשם‬ ‫של‬ ‫מזמנו‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫כי‬ ‫הוכיחה‬ ‫לא‬ ‫‪Manno‬‬ ‫גב'‬ ‫‪.‬‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫לחברת‬ ‫הועיל‬ ‫‪Rholdon‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪Rholdon‬‬ ‫שקיבל‬ ‫הסכום‬ ‫לגבי‬ ‫מחלוקת‬ ‫שקיימת‬ ‫למרות‬ ‫‪.‬‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫לחברת‬ ‫הוקדש‬ ‫‪Rholdon‬‬ ‫היא‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Rholdon‬‬ ‫של‬ ‫זמנו‬ ‫עבור‬ ‫‪$18,339‬‬ ‫של‬ ‫סך‬ ‫חייבת‬ ‫‪Manno‬‬ ‫גב'‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ‫זו‬ ‫בהחלטה‬ ‫‪-‬‬ ‫ל‬ ‫ששולם‬ ‫תשלום‬ ‫עבור‬ ‫‪$0,728‬‬ ‫של‬ ‫סך‬ ‫חייבת‬ ‫היא‬ ‫בנוסף‪,‬‬ ‫כנסים‪.‬‬ ‫עבור‬ ‫‪792$‬‬ ‫גם‬ ‫חייבת‬ ‫‪Manno‬‬ ‫גב'‬ ‫‪.‬‬ ‫‪$18,888‬‬ ‫של‬ ‫לסך‬ ‫שמגיע‬ ‫מה‬ ‫‪,‬‬ ‫‪Pepper‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ל‬ ‫תשלומים‬ ‫עבור‬ ‫גם‬ ‫וחייבת‬ ‫‪,‬‬ ‫‪Ponzio‬‬ ‫היא‬ ‫ג'רזי‪.‬‬ ‫לניו‬ ‫בחזרה‬ ‫עברה‬ ‫היא‬ ‫כאשר‬ ‫הוצאותיה‬ ‫עבור‬ ‫לשלם‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫לחברת‬ ‫גרמה‬ ‫הארגזים‬ ‫לטענתה‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫לחברת‬ ‫קשורים‬ ‫שאינם‬ ‫מיזמים‬ ‫לצורך‬ ‫ג'רזי‬ ‫בניו‬ ‫משרד‬ ‫הקימה‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫מודה‬ ‫היא‬ ‫אולם‪,‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫מסמכים‬ ‫אלא‬ ‫אישיים‪,‬‬ ‫חומרים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫ששלחה‬ ‫כי‬ ‫הוכיחה‪,‬‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫חברת‬ ‫ג'רזי‪.‬‬ ‫לניו‬ ‫שלחה‬ ‫שלטענתה‬ ‫מסמכים‬ ‫זו‬ ‫התדיינות‬ ‫לצורך‬ ‫המציאה‬ ‫הקשורה‬ ‫למעבר‪,‬‬ ‫אמינה‬ ‫סיבה‬ ‫הייתה‬ ‫ולא‬ ‫ג'רזי‪,‬‬ ‫בניו‬ ‫אישיים‬ ‫בפרויקטים‬ ‫לעסוק‬ ‫תכננה‬ ‫היא‬ ‫טיסה‬ ‫כרטיס‬ ‫עבור‬ ‫ההוצאות‬ ‫את‬ ‫לשלם‬ ‫הוגן‬ ‫כן‬ ‫כי‬ ‫טענה‪,‬‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫חברת‬ ‫‪.‬‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫לחברת‬ ‫‪.‬‬ ‫‪$18,161‬‬ ‫של‬ ‫סך‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫לחברת‬ ‫חייבת‬ ‫‪Manno‬‬ ‫זה‪,‬‬ ‫סכום‬ ‫ניכוי‬ ‫לאחר‬ ‫ג'רזי‪.‬‬ ‫ניו‬ ‫‪-‬‬ ‫מיסיסיפי‬ ‫וטיסות‪.‬‬ ‫מסעדות‬ ‫מלונות‪,‬‬ ‫בלימוזינות‪,‬‬ ‫‪Manno‬‬ ‫של‬ ‫מופרז‬ ‫לשימוש‬ ‫טוענת‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫חברת‬ ‫לחברת‬ ‫בתדירות‬ ‫גרמה‬ ‫‪Manno‬‬ ‫גב'‬ ‫העסקי‪.‬‬ ‫הדעת‬ ‫שיקול‬ ‫לכלל‬ ‫כפופות‬ ‫אלו‬ ‫הוצאות‬ ‫ברגיל‪,‬‬ ‫גם‬ ‫היא‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Ponzio‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ו‬ ‫‪Patty‬‬ ‫עבור‬ ‫וטיסות‬ ‫מסעדות‬ ‫מלונות‪,‬‬ ‫לימוזינות‪,‬‬ ‫עבור‬ ‫לשלם‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫שעבדו‬ ‫נוספים‬ ‫ואחרים‬ ‫‪Klingers‬‬ ‫הזוג‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫וטיסות‬ ‫מסעדות‬ ‫מלונות‪,‬‬ ‫עבור‬ ‫לשלם‬ ‫לה‬ ‫גרמה‬ ‫מהסכומים‬ ‫‪382‬‬ ‫להחשיב‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ‫בנדיבות‪,‬‬ ‫קבעה‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫חברת‬ ‫‪.‬‬ ‫‪Keetoowah‬‬ ‫מיזם‬ ‫על‬ ‫עבור‬ ‫מתועדים‬ ‫הלא‬ ‫החיובים‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫שום‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫אולם‪,‬‬ ‫כהולמים‪.‬‬ ‫מתועדים‬ ‫הלא‬ ‫בנפרד‬ ‫שילמה‬ ‫‪CanCan‬‬ ‫שחברת‬ ‫העובדה‬ ‫לאור‬ ‫במיוחד‬ ‫מובן‪,‬‬ ‫הדבר‬ ‫הולמים‪.‬‬ ‫הם‬ ‫לימוזינות‬ ‫עליה‬ ‫המוטל‬ ‫בנטל‬ ‫עמדה‬ ‫לא‬ ‫‪Manno‬‬ ‫גב'‬ ‫מלאה‪.‬‬ ‫במשרה‬ ‫ונהג‬ ‫‪Manno‬‬ ‫של‬ ‫רכבה‬ ‫עבור‬ ‫חייבת‬ ‫‪Manno‬‬ ‫גב'‬ ‫מוצדקות‪.‬‬ ‫הן‬ ‫מת y]z-y=y]z( ( yMyy( ( yMyMy]zmy y]z( ( zy( ( yy]zz( ( y-yy]yN( ( y y}y]yn( ( yy( ( yyMy]yyy~( ( ( ( -yymyy]yb.( ( ( ( yyMy]y]z( ( z y]zzMy]z( ( yMy]zmy y]z( ( y zyz.( ( yy( ( yz-z y^( ( yMzy]yz-yy( ( ( ( ( ( ( CcÃ( ( ( zy( ( zy( ( ( 66( ( ( yy}yzz( ( zzyyyN( ( z-yy]z( ( y]yMy]zmy y]z( ( ( 7V&( ( ( zy( ( yMzy-yy]y( ( ( ( ( ( ( &&&W&( ( ( zy( ( yMzy-yy]y( ( ( ( ( ( ( 7WW.( ( ( ( &( ( ( ( ( ( ( yN( ( yMy]zmy y]z( ( yy( ( yMy]y=y^( ( y y]yy( ( ymyMyzy]z( ( ( ( yMyy^( ( zyy( ( y y}zy]z( ( zyy]z( ( yMy]zmy y]z( ( zMyzyy^( ( yMzy]yz-yy( ( y]zyy-zyy( ( ( ( y}zyzMyN( ( yMz-zz}y( ( ( ( yMy=z-z( ( zyz}y]y( ( yyy( ( y}ymz}z( ( yzMy( ( yy]y-z y]z( ( y yy^( ( yyMy]zmy y]z( ( yz}zz( ( ( ( ( ( zy( ( yMy}yyy]zyyN( ( yz-yy( ( yzz( ( yyzMy( ( z y yz y]z( ( yy}y]yz( ( y}y( ( yMy]y( ( yMy}yzyN( ( ( ( z-y( ( zyyyyN( ( yMzyy.( ( ( $~( ( ( ( V.( ( ( zyz( ( yzy-z.( ( yMy]y( ( ( ( ( ( ( 6F( ( ( ( 6( ( ( ( ( yyzz2.( ( -z}zyy y]z( ( yyzmz.( ( ( 66( ( ( yy}yzz( ( y-zy( ( ( $~( ( ( ( V.( ( ( yy zz( ( yz yy]zyyN( ( ( ( zy( ( zyz y=zy( ( yzMy( ( yyy}yz yN( ( yMyzMy]zMyN( ( ( ( ( ( ( 6Vb֖FW&W7FVN( ( ( ( G&67F( ( ( ( ( z-z yyz yy( ( yz yy-y]y>( ( z-zz}yN( ( yyzmz.( ( yMzyy( ( yyN( ( yMy]yyy~( ( yyz-z zyN( ( ( ( ( ( ( ( ( $~( ( ( ( V.( ( ( yz y-y>( ( z y-y>( ( ( ( ( ( yz-z y]z( ( yz-z yN( ( ( ( ( ( y-y~( ( yyy yN( ( ( ( yMy-yz y]z( ( yMymyy]yy]z( ( y z( ( yMy]y-z z( ( yy( ( yzmy]zyN( ( y=yyy( ( ( $~( ( ( ( V.( ( ( yy( ( yz-z yN( ( ( ( z-y]y>( ( z}yyyyN( ( ( ( yy( ( yz-y]yy( ( zyMyy( ( yyz-y]z^( ( yMymyy]yy]z( ( y z( ( yMy]y-z z( ( yy( ( yzmy]zyN( ( y=yyy( ( yMzMz-yyy]z( ( ( ( yMzyy( ( z-y( ( y}zyyN( ( yyzy( ( ( 66( ( ( yy}yzz( ( zyyN( ( yzyyzz( ( yMy}yzyN( ( zy( ( yMymy=yz y]z( ( y-ymy( ( yMzMz-yyy]z( ( ( ( yMzyy( ( z-y( ( zy}zyyN( ( yy y}z( ( ( 66( ( ( yy}yzz( ( zyyN( ( z yzyyN( ( ( ( y z( ( y]zyz( ( ( 66( ( ( y}yzz( ( y z( ( zMyzz~( ( yy zz( ( y}y]yy]zyy^( ( y z( ( y]yMzMz( ( ( ( ( ( ( 6W&6( ( ( ( &W'G( ( ( ( ( ( ( yN( ( y yz z yN( ( ymy^( ( yMy}yyyN( ( y y]yy( ( y yy^( ( ( ( yMzMzy]z( ( yyyzmy]z.( ( zyyz-y^( ( ( FF( ( ( ( ( ( ( y^( ( ( $~( ( ( ( 6V.( ( ( yy( ( yz-z yN( ( ( ( ( ( ( ( y-y~( ( ymy^( ( ( ( yyz-z yN( ( z-y]zz}z( ( zyy]zy]z( ( yMymyy]yy]z( ( yy( ( *( ( y-yy]yyy( ( yzy]y]yN( ( yzzMy( ( ( t4( (