GCL Newsletter Newsletter 204 March 1 - Page 9

שותפות ( AB Value Partners LLC להלן : " השותפות "(, החזיקה באמצעות חברות-בנות שיעור של 11.61 מהונה של החברה , ובמהלך דצמבר , 9812 ניסו לבצע השתלטות עויינת על החברה ( proxy a
) contest ( להלן : " מאבק השליטה "(. מטרתה של השותפות היתה להחליף יותר ממחצית מהדירקטוריון . עם זאת השותפות המחמיצה את מועד הגשת ההודעה המוקדמת לכינוסה של אסיפה הקבוע במסמכי ההתאגדות של החברה . בסופו של דבר אסיפת בעלי המניות השנתית נערכה בינואר
, 9812 וחברי הדירקטוריון התמנו לכהונתם זו , מחדש . בתביעה נטען כי בשנים שבהם נפלה מחלוקת בין החברה לשותפות , שכרם של נושאי המשרה המשתייכים למשפחת שטרן , עלה בכ-‏ . 271 בסמוך לאחר מאבק השליטה האמור , חברי משפחת שטרן החלו לחפש קונה לחברה . נפסק :
נתבעים הגישו בקשה לדחיית התביעה על הסף , מכוחו של כלל ( 6 () b ) 19 לכללי בית המשפט הצ ' נסרי . מתן פסיקה על בסיס הבקשה שהוגשה , הוא מורכב ובעייתי , לנוכח העובדה שהצדדים לא עמדו בחובתם לטעון בסיכומיהם , מה בעצם מבקשת התביעה . בטיעונים בעל פה , התעוררה מחלוקת מהותית בין הצדדים ביחס לשאלה , האם תביעה זו הינה למעשה , תביעה לבקשת סעד להערכת שווי ( appraisal-quasi ) בגין גילוי חלקי מטעה או השמטתם של פרטים מהותיים , או האם זוהי תביעה המבוססת על עילת תביעה עצמאית של הפרת חובות האמונים בגין העסקאות הצדדיות שנכרתו במסגרת עסקת המיזוג . כל צד מאשים את השני , בסיווג מוטעה של סוג התביעה שהוגשה . הנתבעים מקטלגים את התביעה כתביעת סעד להערכת שווי ואשר עוסקת בשאלה , האם הנתבעים בחוסר תום לב , לא גילו גילוי מלא , את הפרטים הרלבנטיים לעסקה כנדרש מהם . התובע לעומת זאת , מקטלג את התביעה כתחרות אסורה שהתקיימה בין נושאי משרה בכירים בחברה , אשר דחפו את האינטרסים האישיים שלהם , על חשבון האינטרסים של החברה וכי הדירקטוריון אישר את העסקאות הצדדיות , תוך הפרת חובות הנאמנות שלהם .
נפסק כי התביעה כוללת למעשה , ניסיון לטעון לשתי הטענות – הן ביחס להפרת חובות האמונים והן ביחס לפגיעה בחובות הגילוי הנאות כלפי בעלי המניות . הטענה שנטענה בתביעה היא , כי הדירקטוריון ביודעין , " הינדס " אישור לעסקת המיזוג , על מנת להיטיב עם מספר אנשי פנים בחברה , וכי הדירקטוריון ביודעין , התחרה בתמורה שנמסרה בעד עסקת המיזוג , או איפשר לאנשי פנים להתחרות בתמורה שנמסרה בעד עסקת המיזוג , תוך הפרה של חובות האמונים שלהם . על כן , בית המשפט נדרש לבחון את שתי עילות התביעה – הפרת חובות האמונים והבקשה לקבלת סעד הערכת שווי לחברה .
כאשר נטען כלפי הדירקטורים כי הפרו את חובות האמונים שלהם כלפי בעלי מניות החברה ובמסגרת תביעה זו מבוקש סעד של פיצוי , וכאשר ( כמו במקרה דנן ) הדירקטורים פטורים מנשיאה באחריות לנוכח סעיף פטור ( ראו גם פרשת , Nguyen מק " ט / 992 (, תביעות אלה תידחינה על הסף אלא עם כן נטען בתביעות , באופן ראוי , כי הופרה חובת הנאמנות . בלשון אחרת , החלטת החברה לאמץ סעיף של פטור ושיפוי נושאי משרה ודירקטורים בחברה לפי סעיף ( 7 () b ) 189 לחוק החברות הכללי של דלוור , מגן על הדירקטורים מפני טענות בדבר הפרת חובות הזהירות ( claims ) duty of care ועל כן , תביעה כזו יכולה " לשרוד " בקשה לדחייה על הסף , רק כאשר התובע מצביע , באמצעות עובדות הנטענות על ידו , כי הופרו חובות הנאמנות ( ראו פרשת (. Nguyen
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫‪a‬‬ ‫‪proxy‬‬ ‫(‬ ‫החברה‬ ‫על‬ ‫עויינת‬ ‫השתלטות‬ ‫לבצע‬ ‫ניסו‬ ‫‪,‬‬ ‫‪9812‬‬ ‫דצמבר‬ ‫ובמהלך‬ ‫החברה‪,‬‬ ‫של‬ ‫מהונה‬ ‫‪11.61‬‬ ‫ממחצית‬ ‫יותר‬ ‫להחליף‬ ‫היתה‬ ‫השותפות‬ ‫של‬ ‫מטרתה‬ ‫")‪.‬‬ ‫השליטה‬ ‫מאבק‬ ‫"‬ ‫(להלן‪:‬‬ ‫)‬ ‫‪contest‬‬ ‫אסיפה‬ ‫של‬ ‫לכינוסה‬ ‫המוקדמת‬ ‫ההודעה‬ ‫הגשת‬ ‫מועד‬ ‫את‬ ‫המחמיצה‬ ‫השותפות‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫מהדירקטוריון‪.‬‬ ‫בינואר‬ ‫נערכה‬ ‫השנתית‬ ‫המניות‬ ‫בעלי‬ ‫אסיפת‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫של‬ ‫ההתאגדות‬ ‫במסמכי‬ ‫הקבוע‬ ‫מחלוקת‬ ‫נפלה‬ ‫שבהם‬ ‫בשנים‬ ‫כי‬ ‫נטען‬ ‫בתביעה‬ ‫מחדש‪.‬‬ ‫זו‪,‬‬ ‫לכהונתם‬ ‫התמנו‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫וחברי‬ ‫‪,‬‬ ‫‪9812‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בכ‬ ‫עלה‬ ‫שטרן‪,‬‬ ‫למשפחת‬ ‫המשתייכים‬ ‫המשרה‬ ‫נושאי‬ ‫של‬ ‫שכרם‬ ‫לשותפות‪,‬‬ ‫החברה‬ ‫בין‬ ‫לחברה‪.‬‬ ‫קונה‬ ‫לחפש‬ ‫החלו‬ ‫שטרן‬ ‫משפחת‬ ‫חברי‬ ‫האמור‪,‬‬ ‫השליטה‬ ‫מאבק‬ ‫לאחר‬ ‫בסמוך‬ ‫נפסק‪:‬‬ ‫הצ'נסרי‪.‬‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫לכללי‬ ‫(‪19)b()6‬‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫מכוחו‬ ‫הסף‪,‬‬ ‫על‬ ‫התביעה‬ ‫לדחיית‬ ‫בקשה‬ ‫הגישו‬ ‫נתבעים‬ ‫עמדו‬ ‫לא‬ ‫שהצדדים‬ ‫העובדה‬ ‫לנוכח‬ ‫ובעייתי‪,‬‬ ‫מורכב‬ ‫הוא‬ ‫שהוגשה‪,‬‬ ‫הבקשה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫פסיקה‬ ‫מתן‬ ‫מחלוקת‬ ‫התעוררה‬ ‫פה‪,‬‬ ‫בעל‬ ‫בטיעונים‬ ‫התביעה‪.‬‬ ‫מבקשת‬ ‫בעצם‬ ‫מה‬ ‫בסיכומיהם‪,‬‬ ‫לטעון‬ ‫בחובתם‬ ‫שווי‬ ‫להערכת‬ ‫סעד‬ ‫לבקשת‬ ‫תביעה‬ ‫למעשה‪,‬‬ ‫הינה‬ ‫זו‬ ‫תביעה‬ ‫האם‬ ‫לשאלה‪,‬‬ ‫ביחס‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫מהותית‬ ‫תביעה‬ ‫זוהי‬ ‫האם‬ ‫או‬ ‫מהותיים‪,‬‬ ‫פרטים‬ ‫של‬ ‫השמטתם‬ ‫או‬ ‫מטעה‬ ‫חלקי‬ ‫גילוי‬ ‫בגין‬ ‫)‬ ‫‪appraisal‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪quasi‬‬ ‫(‬ ‫שנכרתו‬ ‫הצדדיות‬ ‫העסקאות‬ ‫בגין‬ ‫האמונים‬ ‫חובות‬ ‫הפרת‬ ‫של‬ ‫עצמאית‬ ‫תביעה‬ ‫עילת‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫הנתבעים‬ ‫שהוגשה‪.‬‬ ‫התביעה‬ ‫סוג‬ ‫של‬ ‫מוטעה‬ ‫בסיווג‬ ‫השני‪,‬‬ ‫את‬ ‫מאשים‬ ‫צד‬ ‫כל‬ ‫המיזוג‪.‬‬ ‫עסקת‬ ‫במסגרת‬ ‫תום‬ ‫בחוסר‬ ‫הנתבעים‬ ‫האם‬ ‫בשאלה‪,‬‬ ‫עוסקת‬ ‫ואשר‬ ‫שווי‬ ‫להערכת‬ ‫סעד‬ ‫כתביעת‬ ‫התביעה‬ ‫את‬ ‫מקטלגים‬ ‫את‬ ‫מקטלג‬ ‫זאת‪,‬‬ ‫לעומת‬ ‫התובע‬ ‫מהם‪.‬‬ ‫כנדרש‬ ‫לעסקה‬ ‫הרלבנטיים‬ ‫הפרטים‬ ‫את ^{^s^C^K^g^s^W^g^K^g^s^W^s^C^s^G+^S^C^g^^c^^^g^w^C^^O^_^^W^C^^^G^_^G^^S^G^o^g^^g^w^{^^^S^^W^^C^g^G^g^^^S^^^g^g^{^S^C^^W^^S^o^^_^^W^^S^^G^g^^S+^^W^k^S^^O^O^g^W^^S^^^^C^W^^C^^C^g^^^S^O^g^^^c^W^^g^W^^W^o^g^S^_^G^^S^^s^S^C^g^^c^^^g^w^_^^G^W^^^s^^s^S^w^S^C^g^^g^g^w+^^s^S^w^S^^C^{^^W^^_^W^G^W^^S^^^+^W^S^^S^C^{^W^^g^w^_^W^G^W^^s^S^^^^G^g^_^^S^O^S^c^^^W^^s^^^g^s^c^^W^^^g^^g^W^^s^{^^^S^o^W^s^s^^S^^G^g^^S^o^g^^^^+^S^O^g^^^c^W^^g^W^^o^g^S^g^C^G^^G^g^^S^^^c^^^S^S^c^^^S^S^{^^g^W^^G^^s^g^o^s^^g^S^^C^W^^S^K^g^s^W^g^G^_^W^G^W^^s^^K^g^^S^G^g^_^+^S^O^g^^^c^W^^g^W^^W^o^g^G^_^G^^S^^^g^w^C^^^g^{^^^^^w^s^S^g^c^g^G^{^^^^s^S^{^g^[^W^K^s^^^^^C^g^^W^^S^g^^O^^G^g^W^O^^g^+^G^^{^W^^S^s^S^^_^^W^^^^g^w^s^C^^^g^C^g^^^^C^W^S^{^g^[^W^K^^^^^G^^O^^^{^^^S^G^^{^W^^S^S^^_^^S^G^g^W^O^^g^+^s^G^_^W^^^O^^^S^{^^^c^G^g^^o^^^s^^s^S^w^S^C^{^W^^g^w^_^W^G^W^^^s^S^^^S^^W^k^S^{^g^[^W^K^^^^^G^^O^^^{^^^S+^s^_^G^^S^^W^W^g^S^^^o^^^^O^s^^G^s^^W^S^G^^^S^S^C^{^W^^g^w^_^W^G^W^^S^^^O^S^^G^g^^S^^g^s^W^^^^g^C^+^W^G^{^^K^^^S^_^G^^S^{^^g^W^^G^^s^g^o^s^^g^^s^S^w^S^C^{^W^^g^w^_^W^G^W^^C^^S^^^W^o^g^S^O^g^^^c^W^^g^w^o^s^^g^^c^^^o^C^^+^G^C^_^^g^W^^{^^^g^C^S^^c^W^^g^w^S^O^g^^^c^W^^g^w^O^^|^G^{^^^S^o^{^W^W^o^C^^^^g^^W^g^^s^^^O^{^G^W^^^[^W^^G^g^^S+^o^^^w^C^s^C^S^^^^s^^g^O^_^g^^S^C^s^S^^G^g^^W^ȿ^{^^c9啻^^^^^K^w^^C^W^^c^W^^^^g^^s^^W^o^_+^^s^^^g^^s^C^{^^S^_^G^^S^S^_^s^c^^C^_^^^G^s^^W^^S^^C^{^^W^^_^W^G^^S^W^^^S^o^g^^C^W^g^G^C^W^^^G^^G^g^^W^^^c^^+^O^s^W^W^^^s^S^o^s^s^g^S^_^G^^W^^s^_^W^䥈ߊ^^^g^^s^^g^G^_^G^^S^W^O^g^^^c^W^^g^w^{^^^S^^W^^C^g^W^^g^^W^g^^c^W^+^^G^g^^S^o^^W^^sɗϊ^S^[^S^g^^W^^_^W^G^W^^S^^^^G^O^G^^c^^^W^^{^^^g^S^O^g^^^c^W^^g^w^^s^{^K^+^^s^S^^c^^^W^^^W^G^O^W^^G^C^{^^^W^^{^^G^g^^S^^W^G^^o^C^^^^^S^^^^s^s^O^_^g^g^S^G^^^S^s^^^W^L^g^o^W^s^S^o^[^W+9啻^^^^^^C^W^S^^C^{^^W^^_^W^G^W^^S^W^^^W^o^g^g^O^W+^^{^W^^W^^S^[^o^W^g^W^^o^s ^K^s^W^G^s^g^{^^W^W^S^{^^^c 3