GCL Newsletter Newsletter 204 March 1 - Page 8

במקרה דנן , מוטל נטל על התובע , להעלות טענות עובדתיות שמהן יכול בית המשפט להסיק באופן סביר , כי רוב הדירקטורים בדירקטוריון ( הנתבעים ) היו בעלי עניין אישי בעסקה , או שהיו כפופים לשליטתו של צד מעוניין , או שרוב הדירקטוריון נכשל ולא עמד בחובתו להתנהל בתום לב ( ראו פרשת , Orman מק " ט (. 11290 בשלב מוקדם זה של התביעה , נדרש התובע לעמוד בחובות הטיעון הקיימות לו ( ראו פרשת (, Nguyen הן ביחס לטענות בדבר הפרת חובות האמונים לנוכח הליכים לא הוגנים של התקשרות בעסקת מיזוג , והן ביחס לרצונו לזכות בסעד הערכת שווי .
בתביעתו , טוען התובע לשתי טענות המגבשות , לעמדתו , הפרה של חובות האמונים : ראשית , כי רוב הדירקטוריון היה בעל עניין אישי בהתקשרות ; שנית , כי רוב הדירקטוריון פעל בחוסר תום לב ביחס לחובותיו לגילוי מלא ונאות לצורך קבלת אישורה של האסיפה , תוך השמטתם של פרטים מהותיים .
התביעה לא הצליחה להראות כי רוב הדירקטוריון היה בעל עניין אישי בהתקשרות :
לגופו של עניין נפסק , כי התובע לא עמד בחובתו להראות בטענותיו העובדתיות , כי רוב הדירקטוריון היה בעל עניין אישי בהתקשרות . אין חולק , כי שניים מתוך חמשת הדירקטורים השתייכו למשפחת שטרן והיה להם עניין אישי בהתקשרות . אין גם חולק כי שניים נוספים בדירקטוריון , היו עצמאיים ונטולי עניין אישי בהתקשרות . על כן , השאלה האם רוב הדירקטוריון היה בעל עניין אישי בהתקשרות תיקבע אך ורק על בסיס השאלה , האם הדירקטור , ה " ה דאלי , היה בעל עניין אישי . עקרונית , יראו בדירקטור כבעל עניין אישי בהתקשרות , כאשר הוא עשוי לקבל הטבה פיננסית אישית מהעסקה שאיננה הטבה שניתנת באופן שוויוני ליתר בעלי המניות בחברה ( ראו פרשת , vales מק " ט (. 2991
החלטה בעניין זה במקרה דנן , היא פשוטה ( כך לעמדת בית המשפט (. התובע לא עמד בחובתו לטעון כראוי כי דאלי היה בעל עניין אישי בהתקשרות . הטענה היחידה שנטענה ואף קודמה בטיעונים בעל פה בהקשרו של דאלי היתה , כי מלבד היותו דירקטור בחברה , הוא החזיק בנתח משמעותי של מניותיה ועל כן , היה לו עניין אישי למכור את חלקו לצד שלישי . בנסיבות אלה , כך לגרסת התביעה , הוא העמיד את האינטרס האישי שלו יחד עם האינטרס של השותפות שרצתה מאוד בעסקה ונציגיה הוצאו אל מחוץ לוועדה המיוחדת של הדירקטוריון . בפועל , דאלי החזיק בכ-‏ 19.11 מהונה המונפק של החברה , עובדה אשר הפכה אותו לבעל המניות הפרטי המחזיק בנתח הגדול ביותר של מניות החברה . מה שנעדרה מכתב התביעה , היא הטענה כי דאלי קיבל תמורה ייחודית ונוספת בעד אחזקותיו ואף לא נטען כלפיו בתביעה , כי דאלי היה בסכנת פשיטת רגל ועל כן , הוא נזקק בדחיפות לתמורה בעד אחזקותיו בחברה ( ראו פרשת . Inc , Cyan מק " ט / 1190 (. בהיעדר נסיבות כאמור , ברור הוא כי התמריץ האמיתי של דאלי , היה כשל יתר בעלי מניות החברה – להשיא את שווי אחזקותיו והשקעתו בחברה . על כן , התביעה איננה עומדת בנטל להראות את עניינו האישי של דאלי . בנסיבות אלה , גם לא ניתן לומר כי לרוב הדירקטוריון היה עניין אישי בהתקשרות .
מאותם הנימוקים בדיוק , נדחתה הטענה כי דאלי לא היה עצמאי , ועל כן לא יכול היה להפעיל את שיקול הדעת העסקי שלו ביחס לעסקת המיזוג . לא בנקל יאפשר בית המשפט לערער את חזקת שיקול הדעת העסקי של הדירקטוריון ובוודאי שלא על סמך טענות מסקנתיות באופיין , אשר אינן נתמכות בעובדות הרלבנטיות .
התביעה לא הצליחה להראות כי רוב הדירקטוריון פעל בחוסר תום לב באשרו את עסקת המיזוג :
כאשר לפנינו דירקטוריון שנקבע לגביו כי רובו הוא עצמאי , ונעדר עניין אישי בהתקשרות , ולנוכח קיומו של סעיף פטור ושיפוי נושאי משרה במסמכי ההתאגדות של החברה , על מנת שתביעת התובע תשרוד בקשה לדחיית התביעה על הסף , נדרש התובע להעלות טענות עובדתיות אשר לפיהן ניתן להסיק באופן סביר , כי רוב הדירקטוריון פעל בחוסר תום לב .
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫כפופים‬ ‫שהיו‬ ‫או‬ ‫בעסקה‪,‬‬ ‫אישי‬ ‫עניין‬ ‫בעלי‬ ‫היו‬ ‫(הנתבעים)‬ ‫בדירקטוריון‬ ‫הדירקטורים‬ ‫רוב‬ ‫כי‬ ‫סביר‪,‬‬ ‫(ראו‬ ‫לב‬ ‫בתום‬ ‫להתנהל‬ ‫בחובתו‬ ‫עמד‬ ‫ולא‬ ‫נכשל‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫שרוב‬ ‫או‬ ‫מעוניין‪,‬‬ ‫צד‬ ‫של‬ ‫לשליטתו‬ ‫הטיעון‬ ‫בחובות‬ ‫לעמוד‬ ‫התובע‬ ‫נדרש‬ ‫התביעה‪,‬‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫מוקדם‬ ‫בשלב‬ ‫)‪.‬‬ ‫‪11290‬‬ ‫מק"ט‬ ‫‪,‬‬ ‫‪Orman‬‬ ‫פרשת‬ ‫לא‬ ‫הליכים‬ ‫לנוכח‬ ‫האמונים‬ ‫חובות‬ ‫הפרת‬ ‫בדבר‬ ‫לטענות‬ ‫ביחס‬ ‫הן‬ ‫)‪,‬‬ ‫‪Nguyen‬‬ ‫פרשת‬ ‫(ראו‬ ‫לו‬ ‫הקיימות‬ ‫שווי‪.‬‬ ‫הערכת‬ ‫בסעד‬ ‫לזכות‬ ‫לרצונו‬ ‫ביחס‬ ‫והן‬ ‫מיזוג‪,‬‬ ‫בעסקת‬ ‫התקשרות‬ ‫של‬ ‫הוגנים‬ ‫רוב‬ ‫כי‬ ‫ראשית‪,‬‬ ‫האמונים‪:‬‬ ‫חובות‬ ‫של‬ ‫הפרה‬ ‫לעמדתו‪,‬‬ ‫המגבשות‪,‬‬ ‫טענות‬ ‫לשתי‬ ‫התובע‬ ‫טוען‬ ‫בתביעתו‪,‬‬ ‫ביחס‬ ‫לב‬ ‫תום‬ ‫בחוסר‬ ‫פעל‬ ‫הדירקטוריון‬ ‫רוב‬ ‫כי‬ ‫שנית‪,‬‬ ‫בהתקשרות;‬ ‫אישי‬ ‫עניין‬ ‫בעל‬ *5u8+8*5u55u5uu+*5uuux*+8+8*555ux+8*u8+8*5u5x+8*u渠+8*55uu58*8+8+8*u8+8*5uuu58+8*u5긠+8*5u5渠+8*u55u긠+8*58+8*5u5ux+8*5uuuux+*u5u5u긠*+8+8*5uux+8*5uu+8*u8+8*5u8+8*5u55u5uu+8*5ux+8*x+8*5555u긠+8*55u8+8*58+8*5uu8+*5u55u5uu+8*5ux+8*x+8*5uuuu긠*8+8+8*u55uux+8*5555u긠+8*uuux+8*+8*58+8*5uu踠+8*x+8*55u*8+8+8*5uu+8*u8+8*5u5x+*5u5긠+8*5uuux+8*5u55u5ux+8*u긠+8*u渠+8*u5uux+8*x+8*u5*8+8+8*5u+8*u5u5u긠*+8+8*5uux+8*5uu+8*u8+8*5u8+*u55u5x+8*5uux+8*5ux+8*uu55u5uu*8+8+8*5uu5ux+8*u5uux+8*x+8*u5+8*x+8*5u+8*u5u5u긠*+8+8*5uux+8*5uu+8*55x+8*u5u8+8*u55+*uu踠+8*u5u5u긠+8*5uux+8*5uu+8*u8+8*5u8+8*5u55u5uu+8*5ux+8*55x+8*5u558+8**8+8+8*8+8*u5u5u긠*+8+8*5uux+8*5uu+*uu55u8+8*u55x+8*5u5u긠*8+8+8*5uux*+8+8*5uu+8*u8+8*5u8+8*55x*8+8+8*8+8*5u55u8*8+8+8*55x+8*5u558*8+8+8*uuux+8*8+8*u5+8*5渠+*55u8+8*u5u558+8*5u8+8*5uuu긠+8*5u55uu긠+8*55u8+8*5u8+8*uux+8*5u8+8*5u8+8*u5u5u긠*8+8+8*5uux+8*5uu+8*u8+*x*+8+8**NLx+8+8*ȵ8+8**8+8+8**[\+8+8*55u긠+8*555x+8*uu58+8*55uu긠+8*u5x+8*5u8+8*uuuuu5x+8*u5u5+8*u5u5긠+*55u+8*uuux+8*+8*58+8*5uu踠+8*5u5 x*+8+8*uu긠+8*5긠+8*5渠+8*5uu58+8*5u8+8*5*8+8+8*u58+8*8+8*u5uu+8*5558+*58+8*u8+8*u5uu5ux+8*u8+8*u5+8*u5558+8*5uu8+8*5558+8*u5u5u긠*+8+8*5uux+8*5uu+8*u8+8*5u8+8*55x+8*x+8*55ux+*5uuu8+8*u8+8*uux+8*u5+8*5u+8*5u8+8*uu58*8+8+8*u55u8+8*5uux+8*5u+8*x+8*5u8*8+8+8*55x+8*u8+8*u5u5x+*5u+8*5u8+8*5uu8*8+8+8*55u긠+8*渠+8*558*8+8+8*u5uuuu긠+8*u5uux*+8+8*5+8*5x+8*5긠+8*5u8+8*5uux+8*5uu+8*5x+8*5u8+8**8+8+8*u8+*58+8*5u5x+8*u5uu8+8*uu8+8*5u+8*u58+8*5uu5u긠+8*u8+8*55u555x+8*x+8*u+8*u5x+8*55uux+8*55u555x+8*5긠+*5u58*8+8+8*u8+8*5u55+8*5u58+8**NKLx+8+8**x+8+8*u+8*5u+8*55x+8*u5u8*8+8+8*5u55u5uu*+8+8*u8+8*5uu긠+8*5uu8+8*ux+*8+8*5u58*+8+8*5uu긠+8*u8+8*uuu8+8*5u8+8*u5+8*5u+8*5555x+8*55uu긠+8*5u8+8*5ux+8*558+8*5u8+8*uu8+*58+8*u5+8*5uux+8*u+8*u5uu5긠+8*uuuu긠+8*u58+8*uu8+8*55x+8*x+8*5558+8*5u8+8*5uu8*8+8+8*x+8*u558+*u+8*5u58+8*uu5u긠+8*5+8*5u8+8**8+8+8*u8+8*58+8*5uu5긠+8*uu5긠+8*5u8+8*55x+8*x+8*uuu8*8+8+8*55ux+8*55+*x+8*5u8+8*u5u8+8*5u8*8+8+8*5uuuu긠+8*u5u8+8*x*+8+8**LNL +8+8*ȵ8+8**8+8+8**X[+8+8**[+8+8**+8+8*55u긠+8*555x+8*uu58+8*5uux+*u5ux+8*5uux+8*uuux+8*5긠+8*55uu8+8*$+8*5u58+8*5uu긠+8*u5x+8*u8+8*u8+8*5u8+8*55x*8+8+8*u8+8*55ux+8*55ux+*58+8*x+8*558*8+8+8*u5uuuu긠+8*55x*+8+8*u8+8*55uux+8*5uu5x+8*5긠+8*5555u긠+8*u558+8*u긠+8*5u558+8*5uu8+8**8+8+8*8+8*uu58*+8+*u5u5u긠*+8+8*5uux+8*5uu+8*5u8+8*5u55u5uu+8*55ux+8*x+8*5u8+8*5u+*uuu8+8*5긠+8*555u8+8*5u8+8*uu8+8*58+8*+8*u8+8*5x*8+8+8*5u8+8*58+8*55x+8*x+8*5558+8*58+8*uuu*8+8+8*55uuux+8*5ux+*5긠+8*uuu8+8*긠+8*5긠+8*558+8*5u58+8*uu긠+8*u55u8+8*u58+8*58+8*5uu丠*+8+8*5u긠+8*uux+8*u5x+8*5ux+8*5긠+*u uuu긠+8*5u긠+8*5u5+8*5u8+8*u5u5uu*8+8+8*u5uu긠+8*55u긠+8*u渠+8*8+8*u58+8*uuuu5x+8*5u55u5uu+8*u8+8*5ux+*555u55uu긠*+8+*5uu丠*+8+8*u긠+8*5긠+8*u5u5x+8*5x+8*ux+8*uuu8+8*58+8*5u55u5uu+8*5ux+8*x+8*5555u긠+8*55u8+8*58+8*5uu8+*uux+8*u55u+8*u5u5u긠*8+8+8*5uux+8*5uu+8*u58+8*5x*8+8+8*5u8+8*5uux+8*x+8*5uux+8*u5u踠+8*u55u5uu+8*555u5x+8*5u8+*u5u+8*5uu踠+8*uuu긠+8*5긠+8*8+8*5u58*8+8+8*u8+8*555u긠+8*uux+8*u58+8*5uu5x+8*uuu5ux+8*55u8+8*uu+8*u8+*55uu+8*5u+8*55u5+8*5u8+8*uuuu긠+8*55u긠+8*555u긠+8*5uu踠+8*55x+8*5u*8+8+8*8+8*5uu8+8*5uu긠+8*uu8+*5x*+8+8*ux+8*uuu8+8*58+8*5u55u5uu+8*5ux+8*x+8*uuu8*8+8+8*u5u5+*uu5u긠+8*5uuu긠+8*8+8*x+8*5uu5x+8*uuu8+8*u58+8**8+8+