GCL Newsletter Newsletter 204 March 1 - Page 6

כפי נדון לעיל , כדי להראות את קיומו של חוסר תום לב , נדרש להראות מסכת עובדתית קיצונית המבססת את העובדה כי דירקטורים עצמאיים ונטולי עניין אישי , במתכוון פעלו בחוסר אכפתיות לחובותיהם או לחילופין כי ההחלטה שהתקבלה על ידם היתה כה מרחיקת לכת ומעבר לגבולות שיקול הדעת הסביר , עד כי נדמה שלא ניתן להסבירה אלא כהחלטה שהתקבלה בחוסר תום לב ( ראו פרשת , Chelsea מק " ט (. 0996 במקרה דנן , התובע לא עמד בסטנדרט מחמיר זה .
תוצאה : בקשת הנתבעים לדחות את התביעה על הסף מתקבלת בזה .
Alan Kahn , Plaintiff , v . Michael D . Stern and others , Defendants , C . A . No . 14298- VCG
לפסק הדין המלא https : 33courts . delaware . gov3npinions3Download . aspx ? id / 961108
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫אכפתיות‬ ‫בחוסר‬ ‫פעלו‬ ‫במתכוון‬ ‫אישי‪,‬‬ ‫עניין‬ ‫ונטולי‬ ‫עצמאיים‬ ‫דירקטורים‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫המבססת‬ ‫שיקול‬ ‫לגבולות‬ ‫ומעבר‬ ‫לכת‬ ‫מרחיקת‬ ‫כה‬ ‫היתה‬ ‫ידם‬ ‫על‬ ‫שהתקבלה‬ ‫ההחלטה‬ ‫כי‬ ‫לחילופין‬ ‫או‬ ‫לחובותיהם‬ ‫(ראו‬ ‫לב‬ ‫תום‬ ‫בחוסר‬ ‫שהתקבלה‬ ‫כהחלטה‬ ‫אלא‬ ‫להסבירה‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫נדמה‬ ‫כי‬ ‫עד‬ ‫הסביר‪,‬‬ ‫הדעת‬ ‫זה‪.‬‬ ‫מחמיר‬ ‫בסטנדרט‬ ‫עמד‬ ‫לא‬ ‫התובע‬ ‫דנן‪,‬‬ ‫במקרה‬ ‫)‪.‬‬ ‫‪0996‬‬ ‫מק"ט‬ ‫‪,‬‬ ‫‪Chelsea‬‬ ‫פרשת‬ ‫תוצאה‪:‬‬ ‫בזה‪.‬‬ ‫מתקבלת‬ ‫הסף‬ ‫על‬ ‫התביעה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫הנתבעים‬ ‫בקשת‬ ‫‪Alan‬‬ ‫‪Kahn,‬‬ ‫‪Plaintiff,‬‬ ‫‪v.‬‬ ‫‪Michael‬‬ ‫‪D.‬‬ ‫‪Stern‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪others,‬‬ ‫‪Defendants,‬‬ ‫‪C.A.‬‬ ‫‪No.‬‬ ‫‪14298-‬‬ ‫‪VCG‬‬ ‫המלא‬ ‫הדין‬ ‫לפסק‬ ‫‪https:33courts.delaware.gov3npinions3Download.aspx?id/961108‬‬ ‫ש y]zy]z( ( yMymyy]yy]z( ( yy( ( *( ( y-yy]yyy( ( yzy]y]yN( ( yzzMy( ( ( t4( (