GCL Newsletter Newsletter 204 March 1 - Page 30

‫ההגבלים‬ ‫לדיני‬ ‫העבודה‬ ‫דיני‬ ‫שבין‬ ‫המרתק‬ ‫בקשר‬ ‫עוסק‬ ‫"‪,‬‬ ‫התחרות‬ ‫ודיני‬ ‫העבודה‬ ‫לנוכח‬ ‫החברה‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫חשובות‬ ‫רוחביות‬ ‫השלכות‬ ‫זה‬ ‫לקשר‬ ‫כי‬ ‫מניח‪,‬‬ ‫המאמר‬ ‫העסקיים‪.‬‬ ‫ובנסיבות‬ ‫מחד‪,‬‬ ‫ניצול‬ ‫מפני‬ ‫חלשים‬ ‫על‬ ‫ולהגן‬ ‫לשמור‬ ‫אלה‬ ‫דינים‬ ‫של‬ ‫תכליתם‬ ‫זהות‬ ‫הסכמות‬ ‫לכלול‬ ‫עשויות‬ ‫עובדים‬ ‫התארגנויות‬ ‫מאידך‪.‬‬ ‫אלה‬ ‫דינים‬ ‫בין‬ ‫סתירה‬ ‫‪-‬‬ ‫מסוימות‬ ‫זאת‪,‬‬ ‫לצד‬ ‫אותה‪.‬‬ ‫מגבילות‬ ‫למצער‬ ‫או‬ ‫בתחרות‬ ‫פוגעות‬ ‫הגדרתן‬ ‫שמבחינת‬ ‫שונות‪,‬‬ ‫לא‬ ‫דרישות‬ ‫מפני‬ ‫קבוצתית‬ ‫במסגרת‬ ‫העובדים‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫מבקשות‬ ‫הללו‬ ‫ההתארגנויות‬ ‫לפגוע‬ ‫עלול‬ ‫מאוגדים‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫בכוחם‬ ‫שימוש‬ ‫שגם‬ ‫אלא‬ ‫המעסיק‪.‬‬ ‫מצד‬ ‫לגיטימיות‬ ‫על‬ ‫והגנה‬ ‫שמירה‬ ‫של‬ ‫לגיטימיים‬ ‫במניעים‬ ‫נתמכת‬ ‫זו‬ ‫פגיעה‬ ‫תמיד‬ ‫ולא‬ ‫בשוק‪,‬‬ ‫בתחרות‬ ‫הברית‬ ‫‪-‬‬ ‫ובארצות‬ ‫בישראל‬ ‫המשפטיים‬ ‫הפתרונות‬ ‫את‬ ‫בוחן‬ ‫המאמר‬ ‫העובדים‪.‬‬ ‫זכויות‬ ‫העבודה‪.‬‬ ‫לדיני‬ ‫העסקיים‬ ‫ההגבלים‬ ‫דיני‬ ‫שבין‬ ‫ולסתירה‬ ‫למפגש‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫©‬ ‫גלובלי‬ ‫משווה‬ ‫משפט‬ ‫‪GCL‬‬