GCL Newsletter Newsletter 204 March 1 - Page 28

‫מנקודת‬ ‫יוצא‬ ‫המאמר‬ ‫גלובליזציה‪.‬‬ ‫הליכי‬ ‫במסגרת‬ ‫העולמיים‬ ‫בשינויים‬ ‫העוסק‬ ‫חשוב‬ ‫והתפתחויות‬ ‫מפעולות‬ ‫ומעבר‬ ‫עמוק‬ ‫תפיסתי‬ ‫שינוי‬ ‫משקף‬ ‫הגלובליזציה‬ ‫הליך‬ ‫כי‬ ‫ההנחה‪,‬‬ ‫פעולות‬ ‫של‬ ‫באפקטיביות‬ ‫ההכרה‬ ‫לעבר‬ ‫מסוימת‬ ‫מדינה‬ ‫לתחומי‬ ‫ומוגבלות‬ ‫המתוחמות‬ ‫להליך‬ ‫הקשורות‬ ‫שאלות‬ ‫בוחן‬ ‫המאמר‬ ‫לגלובוס‪.‬‬ ‫מסביב‬ ‫גם‬ ‫אלו‬ ‫והתפתחויות‬ ‫לשינוי‬ ‫הקיימת‬ ‫העצומה‬ ‫להשפעה‬ ‫נוגע‬ ‫ואף‬ ‫ולהשלכותיו‪,‬‬ ‫להגדרותיו‬ ‫הגלובליזציה‪,‬‬ ‫מעמיק‬ ‫דיון‬ ‫מחייבת‬ ‫זו‬ ‫חדשה‬ ‫חברתית‬ ‫תפיסה‬ ‫בעולם‪.‬‬ ‫שונות‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫תפיסתי‬ ‫החברתיים‪,‬‬ ‫החיים‬ ‫על‬ ‫ובהשלכותיה‬ ‫יישומה‬ ‫באופן‬ ‫הגלובליזציה‪,‬‬ ‫של‬ ‫בהגדרתה‬ ‫ויסודי‬ ‫בודק‬ ‫אף‬ ‫המאמר‬ ‫יהא‪.‬‬ ‫אשר‬ ‫מגוריו‬ ‫מקום‬ ‫יהא‬ ‫פרטי‪,‬‬ ‫אזרח‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫והפוליטיים‬ ‫הכלכליים‬ ‫או‬ ‫ממשלות‬ ‫של‬ ‫מעורבות‬ ‫ללא‬ ‫המתרחשת‬ ‫בגלובליזציה‬ ‫הטמונים‬ ‫הרבים‬ ‫הסיכונים‬ ‫את‬ ‫חלשות‪.‬‬ ‫באוכלוסיות‬ ‫פוגע‬ ‫אינו‬ ‫התהליך‬ ‫כי‬ ‫להבטיח‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לאומי‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בין‬ ‫פיקוח‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫©‬ ‫גלובלי‬ ‫משווה‬ ‫משפט‬ ‫‪GCL‬‬