GCL Newsletter Newsletter 204 March 1 - Page 26

‫לעשות‬ ‫בחברה‬ ‫השליטה‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫האינהרנטית‬ ‫זכותו‬ ‫את‬ ‫בוחן‬ ‫"‪,‬‬ ‫ומורדם‬ ‫מתעורר‬ ‫חובתו‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫וזאת‬ ‫שבידיו‪,‬‬ ‫השליטה‬ ‫אחזקות‬ ‫מכירת‬ ‫לרבות‬ ‫כרצונו‪,‬‬ ‫שבבעלותו‬ ‫במניות‬ ‫בקניינם‬ ‫לפגוע‬ ‫הצפויה‬ ‫במכירה‬ ‫שלישי‬ ‫לצד‬ ‫השליטה‬ ‫ממכירת‬ ‫להימנע‬ ‫השליטה‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫מעוגנות‬ ‫חובלת"‬ ‫שליטה‬ ‫"מכירת‬ ‫על‬ ‫ההגבלות‬ ‫הברית‬ ‫‪-‬‬ ‫בארצות‬ ‫המיעוט‪.‬‬ ‫מניות‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫את‬ ‫המקימה‬ ‫)‪,‬‬ ‫‪The‬‬ ‫‪nnown-Looter‬‬ ‫‪Theory‬‬ ‫(‬ ‫הידוע"‬ ‫"הבוזז‬ ‫דוקטרינת‬ ‫במסגרת‬ ‫שליטה‬ ‫מכירת‬ ‫בעת‬ ‫בחברה‬ ‫המיעוט‬ ‫מניות‬ ‫בעלי‬ ‫יתר‬ ‫כלפי‬ ‫השליטה‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫אחריותו‬ ‫מניות‬ ‫לבעלי‬ ‫נזקים‬ ‫מסבה‬ ‫המכירה‬ ‫וכאשר‬ ‫ידוע"‪,‬‬ ‫"בוזז‬ ‫הינו‬ ‫כי‬ ‫לגביו‬ ‫שידוע‬ ‫שלישי‬ ‫לצד‬ ‫נערך‬ ‫במאמר‬ ‫חובלת"‪.‬‬ ‫כ"מכירה‬ ‫מוכרת‬ ‫הדוקטרינה‬ ‫בישראל‬ ‫מאחור‪.‬‬ ‫הנותרים‬ ‫המיעוט‬ ‫התיאוריה‪,‬‬ ‫של‬ ‫המוקדמת‬ ‫התפתחותה‬ ‫מתקופת‬ ‫החל‬ ‫ומעמיק‪,‬‬ ‫מקיף‬ ‫משווה‬ ‫משפט‬ ‫במהלך‬ ‫זו‬ ‫בסוגיה‬ ‫שניתנו‬ ‫האחרונים‬ ‫הדין‬ ‫פסקי‬ ‫שני‬ ‫למתן‬ ‫ועד‬ ‫הקודמת‪,‬‬ ‫המאה‬ ‫בתחילת‬ ‫לשוב‬ ‫נדרשו‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫שבמסגרתם‬ ‫בישראל‪,‬‬ ‫והשני‬ ‫בדלוור‬ ‫האחד‬ ‫‪,‬‬ ‫‪9817‬‬ ‫שנת‬ ‫"מכירה‬ ‫בגדר‬ ‫שהוא‬ ‫אירוע‬ ‫יזוהה‬ ‫שבהן‬ ‫הנסיבות‬ ‫את‬ ‫רבות‪,‬‬ ‫שנים‬ ‫לאחר‬ ‫ולבחון‬ ‫המאמר‬ ‫המוכר‪.‬‬ ‫השליטה‬ ‫בעל‬ ‫כלפי‬ ‫אחריות‬ ‫המקים‬ ‫ידוע")‬ ‫ל"בוזז‬ ‫מכירה‬ ‫(או‬ ‫חובלת"‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫הברית‬ ‫‪-‬‬ ‫בארצות‬ ‫הדוקטרינה‬ ‫של‬ ‫ההיסטורית‬ ‫התפתחותה‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫מבקש‬ ‫והאם‬ ‫המוכר‪,‬‬ ‫השליטה‬ ‫בעל‬ ‫על‬ ‫האחריות‬ ‫להטלת‬ ‫המבחנים‬ ‫השתנו‬ ‫האם‬ ‫השאלה‪,‬‬ ‫במכירת‬ ‫גם‬ ‫רלוונטיים‬ ‫שליטה‬ ‫מכירת‬ ‫על‬ ‫אחריות‬ ‫הטלת‬ ‫מאחורי‬ ‫העומדים‬ ‫העקרונות‬ ‫כיום‪.‬‬ ‫שליטה‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬ ‫©‬ ‫גלובלי‬ ‫משווה‬ ‫משפט‬ ‫‪GCL‬‬