GCL Newsletter Newsletter 204 March 1 - Page 17

הקרן מבקשת לדחות את התביעה על הסף על בסיס סעיף ( 9 () b ) ‎19‎לכללי בית המשפט הצ ' נסרי . על פי עמדתה של הקרן , בית משפט בדלוור איננו מוסמך לאכוף סמכות שיפוט פרסונלית על הקרן , במסגרת תביעתה של בעלת השליטה , ובאמצעות הליכים אלה , לאכוף על הצדדים את הסכם התפעול . הבקשה לדחיית התביעה על הסף נדחית בזאת .
הצדדים :
Seaport Village הינה רשת קניונים ואטרקציות למבקרים בסאן-דייגו שבקליפורניה ( להלן : " הרשת "(. בבעלותו של נמל סן-דייגו , נכסי נדל " ן שעליהם הרשת מופעלת . הרשת פותחה בתחילת שנת , 1970 כאשר משפחת טאובמן קיבלה זיכיון שימוש בקרקעות למשך 28 שנה ( להלן : " משפחת טאובמן ", " טאובמן ", " המשפחה "(. לצורך כך משפחת טאובמן הסתייעה בתחילה ב-‏ . Port San Diego Sea
Village , Ltd שהינה שותפות מוגבלת מקליפורניה ( להלן : " השותפות "( ששימשה את המשפחה ככלי להתקשרות בהסכמים לשכירת נכסי הנדל " ן .
על מנת לממן את התפתחותה של החברה , השותפות לוותה 28 מיליון דולר מבנק יפני – . asuda
( Trust n Banking Company , Ltd להלן בהתאמה : " הבנק ," " ההלוואה .)" בשנת , 1990 השותפות לא עמדה בהחזרי ההלוואה . בתקופה זו , אן טאובמן היתה נושאת המשרה הבכירה בשותפות .
משפחת טאובמן שכרו את כהן לסייע לה לערוך תוכנית למימון מחדש לשותפות ובעצתו הוקמה חברה נוספת – LLC ( San Diego Seaport Lending Co ., להלן : " חברת ההלוואה ,)" אשר נטלה הלוואה בסך של 92 מיליון דולר ובאמצעות החזרי ההלוואה , ניטלה בסופו של דבר ההלוואה מהבנק היפני .
בהקשרה של תוכנית המימון החדש , כהן , השותפות , חברת ההלוואה ומשפחת טאובמן התקשרו בהסכם ייעוץ מורכב מאוד אשר בתמציתו , הוענק לכהן הזכות לקבל מזומנים מהשותפות ומחברת ההלוואה אשר היוו כ-‏ 281 בישויות אלה . משפחת טאובמן ערבה אופן אישי לתשלומים לכהן . בד בבד , הסכם הייעוץ קבע באופן מפורש כי סכומים אלה ששולמו לכהן , לא העניקו לכהן כל זכות כמחזיק בשותפות או בחברת ההלוואה , אלא היה אך צד לחוזה שהעניק לו זכות לקבל תמורה במזומן .
עסקת : Terramar עד לשנת , 9889 השותפות נזקקה להון נוסף . כהן השיג מזומנים נוספים מחברת Terramar retail
Centers , LLC שהינה חברה לפיתוח עסקי נדל " ן ( להלן : " התובעת "(. על מנת לקבל את הסיוע הכלכלי , כהן , טאובמן והתובעת הקימו את החברה . התובעת קיבלה 281 בחברה והפכה למנהלת החברה . בתמורה , התובעת ( א ) השקיעה סך של 7 מיליון דולר ; ( ב ) הבטיחה מחצית מחובותיה של חברת ההלוואה ; ( ג ) השתלטה על ניהולה של הרשת , וכן ( ד ) הסכימה לקחת על עצמה את הנטל לגבש את חידושם של הסכמי השכירות של הרשת .
כהן וטאובמן קיבלו את יתרת 281 מהחברה אותה הם חילקו ביניהם 28328 במסגרת ההסכמים ביניהם . על מנת להחזיק 281 מהחברה , כהן הקים את הקרן ואילו משפחת טאובמן החזיקו ב-‏ 921 מהחברה באמצעות השותפות .
על מנת לנהל את החברה , הקרן , השותפות והתובעת התקשרו בהסכם תפעול ביום 1 לספטמבר , )" 9889 הסכם התפעול "(. הסכם התפעול קבע תנאים רבים לניהול החברה ובין היתר , הסכם התפעול העניק לתובעת זכות Put שבמסגרתה היתה התובעת רשאית לדרוש כי יתר השותפים בחברה ירכשו את אחזקותיה מהם בשווי הוגן וכן לחילופין , אם יתר השותפים ( בעלי המניות ) אינם רוכשים את חלקה של התובעת בתוך שישה חודשים ממועד מתן הודעת מימוש זכות ה-‏ , Put אזי קמה לתובעת זכות לפרק את החברה , למכור את נכסיה ולקבל את השקעתה מהליך זה ( להלן : " חלוקת המפל "(.
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫הקרן‪,‬‬ ‫על‬ ‫פרסונלית‬ ‫שיפוט‬ ‫סמכות‬ ‫לאכוף‬ ‫מוסמך‬ ‫איננו‬ ‫בדלוור‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫הקרן‪,‬‬ ‫של‬ ‫עמדתה‬ ‫פי‬ ‫התפעול‪.‬‬ ‫הסכם‬ ‫את‬ ‫הצדדים‬ ‫על‬ ‫לאכוף‬ ‫אלה‪,‬‬ ‫הליכים‬ ‫ובאמצעות‬ ‫השליטה‪,‬‬ ‫בעלת‬ ‫של‬ ‫תביעתה‬ ‫במסגרת‬ ‫בזאת‪.‬‬ ‫נדחית‬ ‫הסף‬ ‫על‬ ‫התביעה‬ ‫לדחיית‬ ‫הבקשה‬ ‫הצדדים‪:‬‬ ‫")‪.‬‬ ‫הרשת‬ ‫"‬ ‫(להלן‪:‬‬ ‫שבקליפורניה‬ ‫דייגו‬ ‫‪-‬‬ ‫בסאן‬ ‫למבקרים‬ ‫ואטרקציות‬ ‫קניונים‬ ‫רשת‬ ‫הינה‬ ‫‪Seaport‬‬ ‫‪Village‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪1970‬‬ ‫שנת‬ ‫בתחילת‬ ‫פותחה‬ ‫הרשת‬ ‫מופעלת‪.‬‬ ‫הרשת‬ ‫שעליהם‬ ‫נדל"ן‬ ‫נכסי‬ ‫דייגו‪,‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סן‬ ‫נמל‬ ‫של‬ ‫בבעלותו‬ ‫"‪,‬‬ ‫טאובמן‬ ‫משפחת‬ ‫"‬ ‫(להלן‪:‬‬ ‫שנה‬ ‫‪28‬‬ ‫למשך‬ ‫בקרקעות‬ ‫שימוש‬ ‫זיכיון‬ ‫קיבלה‬ ‫טאובמן‬ ‫משפחת‬ ‫כאשר‬ ‫‪San‬‬ ‫‪Diego‬‬ ‫‪Sea‬‬ ‫‪Port‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ב‬ ‫בתחילה‬ ‫הסתייעה‬ ‫טאובמן‬ ‫משפחת‬ ‫כך‬ ‫לצורך‬ ‫")‪.‬‬ ‫המשפחה‬ ‫"‬ ‫"‪,‬‬ ‫טאובמן‬ ‫"‬ ‫ככלי‬ ‫המשפחה‬ ‫את‬ ‫ששימשה‬ ‫")‬ ‫השותפות‬ ‫"‬ ‫(להלן‪:‬‬ ‫מקליפורניה‬ ‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ ‫שהינה‬ ‫‪Village,‬‬ ‫‪Ltd‬‬ ‫הנדל"ן‪.‬‬ ‫נכסי‬ ‫לשכירת‬ ‫בהסכמים‬ ‫להתקשרות‬ ‫‪asuda‬‬ ‫‪.‬‬ ‫–‬ ‫יפני‬ ‫מבנק‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫‪28‬‬ ‫לוותה‬ ‫השותפות‬ ‫החברה‪,‬‬ ‫של‬ ‫התפתחותה‬ ‫את‬ ‫לממן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫השותפות‬ ‫‪,‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫בשנת‬ ‫")‪.‬‬ ‫ההלוואה‬ ‫"‬ ‫"‪,‬‬ ‫הבנק‬ ‫"‬ ‫בהתאמה‪:‬‬ ‫(להלן‬ ‫‪Trust‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪Banking‬‬ ‫‪Company,‬‬ ‫‪Ltd‬‬ ‫בשותפות‪.‬‬ ‫הבכירה‬ ‫המשרה‬ ‫נושאת‬ ‫היתה‬ ‫טאובמן‬ ‫אן‬ ‫זו‪,‬‬ ‫בתקופה‬ ‫ההלוואה‪.‬‬ ‫בהחזרי‬ ‫עמדה‬ ‫לא‬ ‫חברה‬ ‫הוקמה‬ ‫ובעצתו‬ ‫לשותפות‬ ‫מחדש‬ ‫למימון‬ ‫תוכנית‬ ‫לערוך‬ ‫לה‬ ‫לסייע‬ ‫כהן‬ ‫את‬ ‫שכרו‬ ‫טאובמן‬ ‫משפחת‬ ‫הלוואה‬ ‫נטלה‬ ‫אשר‬ ‫")‪,‬‬ ‫ההלוואה‬ ‫חברת‬ ‫"‬ ‫(להלן‪:‬‬ ‫‪San‬‬ ‫‪Diego‬‬ ‫‪Seaport‬‬ ‫‪Lending‬‬ ‫‪Co.,‬‬ ‫‪LLC‬‬ ‫–‬ ‫נוספת‬ ‫היפני‪.‬‬ ‫מהבנק‬ ‫ההלוואה‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫ניטלה‬ ‫ההלוואה‪,‬‬ ‫החזרי‬ ‫ובאמצעות‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬ ‫‪92‬‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫התקשרו‬ ‫טאובמן‬ ‫ומשפחת‬ ‫ההלוואה‬ ‫חברת‬ ‫השותפות‪,‬‬ ‫כהן‪,‬‬ ‫החדש‪,‬‬ ‫המימון‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫בהקשרה‬ ‫ומחברת‬ ‫מהשותפות‬ ‫מזומנים‬ ‫לקבל‬ ‫הזכות‬ ‫לכהן‬ ‫הוענק‬ ‫בתמציתו‪,‬‬ ‫אשר‬ ‫מאוד‬ ‫מורכב‬ ‫ייעוץ‬ ‫בהסכם‬ ‫בבד‪,‬‬ ‫בד‬ ‫לכהן‪.‬‬ ‫לתשלומים‬ ‫אישי‬ ‫אופן‬ ‫ערבה‬ ‫טאובמן‬ ‫משפחת‬ ‫אלה‪.‬‬ ‫בישויות‬ ‫‪281‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כ‬ ‫היוו‬ ‫אשר‬ ‫ההלוואה‬ ‫כמחזיק‬ ‫זכות‬ ‫כל‬ ‫לכהן‬ ‫העניקו‬ ‫לא‬ ‫לכהן‪,‬‬ ‫ששולמו‬ ‫אלה‬ ‫סכומים‬ ‫כי‬ ‫מפורש‬ ‫באופן‬ ‫קבע‬ ‫הייעוץ‬ ‫הסכם‬ ‫במזומן‪.‬‬ ‫תמורה‬ ‫לקבל‬ ‫זכות‬ ‫לו‬ ‫שהעניק‬ ‫לחוזה‬ ‫צד‬ ‫אך‬ ‫היה‬ ‫אלא‬ ‫ההלוואה‪,‬‬ ‫בחברת‬ ‫או‬ ‫בשותפות‬ ‫‪:‬‬ ‫‪Terramar‬‬ ^^^^+QɅˊɕх^{^_^G^^^^W^^^g^w^{^[^W^{^^g^w^S^^g^K^o^S^^^W^^^s^S^W^^^[^^^S^S^^W^^^W^^s^^^^^O+^S^^g^W^^C^^s^^G^s^{^^^^s^S^^W^G^^^s^S^s^^^O^p^^^^^g^s^^g^^W^_^_^G^^S^^S^g^^S ѕ̳11+^s^{^^S^s^^W^S^^o^S^G^_^G^^SNJ^^g^G^s^S^S^^W^G^^^S^_^G^^S^C^^S^^g^{^W^W^S^^W^G^^^c^C^W^G^{^^o^S^^S^o^s^o^s^g+^^s^{^_^W^G^W^^g^S^{^_^^g^^S^G^c^g^_^S^D^O^W^s^^{^g^s^g^W^ߊ^^s^^k^S^^^g^^S^@^S^^W^G^^^G^^{^W^^S^S^_^G^^S+^s^K^G^^S^^c^s^C^^^^{^S^^s^s^^_^^S^^o^g^{^S^L^W^o^^S^^^^^s^^g^S^W^s^S^^s^S^^^s^c^S^H^S^S^s^W^W^C^P^_^G^^+^S^^^^^s^S^^o^g^^W^^S^^o^{^g^^s^_^g^O^W^^w^C^+^S^S^^o^{^g^w^G^{^^K^^^G^g^^g^S^w^_^g^s^^W^S^w^C^W^^S^{^S^_^G^^SNJ^g^^^^C^^^g^G^s^W^W^c^C^W^G^{^^o^S^+NJ^G^S^_^[^g^^W^c^C^W^G^{^^{^^^_^^W^C^g^s^W^S^^^^C^^S^^g^w^o^S^^{^S^_^G^^SNJ^s^S^_^[^g^^{^^^^s^G^g^^g^S^w+^S^^W^^^W^^G^C^{^^^W^^{^S^_^G^^S+^s^^^c^{^G^NJ^G^g^W^w^^^^W^s^G^S^^o^w^S^^^^^W^W^S^^W^G^^^S^^W^^^W^^S^^^^S^_^G^^S^C^^s^^S^s^{^^^^s+^S^^o^w^S^g^^^W^G^g^^S^_^G^^S^s^^g^S^W^s^^G^g^w^^^C^g^w^^G^^S^^^^W^s^S^^o^w^S^^^^W^s^S^^o^w+^S^^W^^^g^w^g^^^o^g^s^O^^W^^^^C^g^^S^^W^G^^^S^g^^S^^G^{^^K^^^SAӊ^[^o^W^^s^^W^G^^^S^^^g^^S^^^^W^s+^C^g^^w^S^{^^g^W^^G^^s^g^S^^W^^^g^w^g^^^C^w^s^_^g^s^W^^g^^W^o^^S^W^K^^G^^W^W^g^{^S^w^C^_^[^^W^^g^S^C^^g^^o^^W^G^_^G^^S+^^{^S^C^[^gAӊ^S^[^o^W^^{^g^{^W^^S^W^O^^^{^^^{^{^W^^O^_^W^O^^g^w^^g^^S^G^^W^k^S^^W^G^^^^s^_^s^^S^C^^^W^o^^g^w+^_^s^W^^^s^S^s^^[^S^{^S^s^g^k^S^^^^^S^C^^W^s^^G^s^^o^^g^S^C^^s^{^o^W^^S^_^G^^S^C^^s^^^^[^o^W^^s^^W^G^^+^S^{^^s+^^{^W^^W^^S^[^o^W^g^W^^o^s ^K^s^W^G^s^g^{^^W^W^S^{^^^c 3