GCL Newsletter Newsletter 204 March 1 - Page 15

ב-‏ 6 לנובמבר , 9816 , התובעת הגישה תביעתה זו כנגד השותפות וכנגד הקרן . התובעת מבקשת סעד הצהרתי לפיו היא זכאית לממש את זכות הפירוק הקיים לה , וכי היא חישבה באופן ראוי ונכון את חלוקת המפל .
בינואר , 9817 התובעת הסכימה לרכוש את חלקה בחברה של השותפות בשיעור של 921 ובכך גדלו אחזקותיה של התובעת ל-‏ . 721 לאחר מכן , התובעת מחקה את השותפות מהתביעה . ב-‏ 18 לפברואר , 9817 התובעת הגישה תביעה זו ובו היא מבקשת סעד הצהרתי כי זכותה למכור את נכסי החברה .
נפסק :
הקרן הגישה בקשה לדחיית התביעה על הסף . לגרסתה , בתי המשפט בדלוור אינם יכולים לממש סמכות שיפוט פרסונלית על הקרן ביחס לעילות התביעה שנטענו על ידי התובעת לפי הסכם התפעול . כאשר נתבע מבקש לדחות את התביעה על הסף לפי כלל ( 6 () b ) 19 לכללי בית המשפט הצ ' נסרי , מוטל הנטל על התובע להראות בסיס לסמכות שיפוטו של בית המשפט , על נתבע שאיננו נתין המדינה של בית המשפט .
הקביעה כי לבית המשפט בדלוור , סמכות שיפוט על נתבע שאיננו נתין דלוור , מחייבת בחינה כפולה כדלקמן : ראשית , על בית המשפט לקבוע האם התובע זיהה בסיס רחב דיו לקביעת תחולת סמכות השיפוט על הנתבע . באופן טיפוסי שאלה זו כוללת עמידה בתנאי החוק , כדוגמת חוק הזרוע הארוכה של דלוור ( Long ) Arm Statute-the ( להלן : " החוק .)"
חוק הזרוע הארוכה של דלוור :
התובעת טוענת כי חוק הזרוע הארוכה של דלוור , מעניק לבית משפט זה סמכות שיפוט פרסונלית גם על הקרן , לצורך הספציפי של אכיפת הסכם התפעול . על פי סעיף ( 1 () c ) 182 / לחוק , מוסמך בית משפט להפעיל סמכות שיפוט פרסונלית על מי שאיננו תושב המדינה , אשר " בעצמו או באמצעות סוכן מטעמו … מבצע עסקאות או מבצע עבודות כלשהן , או מעניק שירות במדינה ". הסעיף קובע " סמכות שיפוט יחידה " ועל כן , עסקה אחת מספיקה על מנת לבסס סמכות שיפוט כאשר התביעה מבוססת על אותה העסקה . בלשון אחר , עסקה חד פעמית בדלוור , עשויה לספק את הבסיס לקביעת סמכות שיפוטו של בית המשפט בדלוור , לתביעה שלטענות המועלות בה יש קשר ( nexus ) לעסקה .
במקרה דנן , הקמתה של ישות בדלוור חייבה הגשתם של מסמכים לרשות התאגידים בדלוור ובאופן שאיננו מפתיע , בתי המשפט בדלוור פסקו זה מכבר , כי הקמתה של ישות בדלוור הופכת את העסקה לעסקה שמקיימת קשר לדלוור המספיקה לבסס סמכות שיפוט פרסונלית לפי סעיף ( 1 () c ) 182 / לחוק ( ראו גם פרשת , Mobilactive Media מק " ט (. 77 באופן דומה , בתי המשפט בדלוור פסקו זה מכבר , כי הגשת מסמכים גם בשם חברה-קשורה , כך לשם הדוגמה הגשת בקשה לביטולה של חברה-קשורה , מבססת את הגדרתה של " עסקה " בדלוור אשר הינה מספיקה על מנת לקנות את סמכות שיפוטו הפרסונלית של בית המשפט לפי הסעיף .
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫את‬ ‫ונכון‬ ‫ראוי‬ ‫באופן‬ ‫חישבה‬ ‫היא‬ ‫וכי‬ ‫לה‪,‬‬ ‫הקיים‬ ‫הפירוק‬ ‫זכות‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫זכאית‬ ‫היא‬ ‫לפיו‬ ‫הצהרתי‬ ‫המפל‪.‬‬ ‫חלוקת‬ ‫גדלו‬ ‫ובכך‬ ‫‪921‬‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫השותפות‬ ‫של‬ ‫בחברה‬ ‫חלקה‬ ‫את‬ ‫לרכוש‬ ‫הסכימה‬ ‫התובעת‬ ‫‪,‬‬ ‫‪9817‬‬ ‫בינואר‬ ‫‪18‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ב‬ ‫מהתביעה‪.‬‬ ‫השותפות‬ ‫את‬ ‫מחקה‬ ‫התובעת‬ ‫מכן‪,‬‬ ‫לאחר‬ ‫‪.‬‬ ‫‪721‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ל‬ ‫התובעת‬ ‫של‬ ‫אחזקותיה‬ ‫נכסי‬ ‫את‬ ‫למכור‬ ‫זכותה‬ ‫כי‬ ‫הצהרתי‬ ‫סעד‬ ‫מבקשת‬ ‫היא‬ ‫ובו‬ ‫זו‬ ‫תביעה‬ ‫הגישה‬ ‫התובעת‬ ‫‪9817‬‬ ‫לפברואר‪,‬‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫נפסק‪:‬‬ ‫לממש‬ ‫יכולים‬ ‫אינם‬ ‫בדלוור‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫לגרסתה‪,‬‬ ‫הס ^^^s^S^^G^g^^S^s^O^_^g^g^^G^^^S^S^K^g^^S^S^^^+^S^^^^W^s^S^^o^w^s^^g^S^^W^G^^^g^O^g^^s^^^c^^^W^S^^G^g^^S^s^^g^s^W^^G^g^_^^S^^^^^s^^^^W^^s^g^^^g^^W^c^^{^o^W^+^{^W^c^s^S^^^^^g^S^{^^^c^G^g^^s^o^s^s^g䥈ۊ^o^s^s^s^^g^S^^^^s^S^^G^g^^S^C^^s^O^_^W^^{^G^^^^^G^^o^C^^+^^s^S^{^O^g^^S^^^g^^^C^g^^^W^^^G^^^s^S^{^^^c^G^g^^^s^^g^^W^c^W^s^^{^o^W^^G^^g^^s^S^^C^W^^S^^W^G^^^s^S^^c^s+^S^{^^^c^G^g^+^o^^W^s^S^G^_^g^^S^{^_^g^g^G^^O^s^W^W^^^^g^^^C^g^^^W^^^G^^^s^^g^^W^c^^{^o^W^^G^O^s^W^W^^S^{^^^c^s^G^g^^o^g^S^^G^g^^S+^^{^o^W^^^_^W^s^^s^^G^g^^^O^g^W^^_^G^G^^g^^[^g^S^S^S^^W^G^^S^C^w^s^^G^W^^S^{^^^c^G^g^^^s^^C^^g^^o^O^s^^{^+^S^[^^W^^_^W^^o^O^W^K^{^^S^_^W^^G^^^C^g^^{^g^O^S^o^W^s^s^^[^W^^C^s^S^c^g^^W^^g^G^C^W^^^S^^^G^^^s^S^^g^^W^c+^S^_^W^^s^S^s^ɷMхїѡ1^O^s^W^W^^^s^S^C^^W^o^S+^O^s^W^W^^^s^S^C^^W^o^S^S^[^^W^^_^W^+^K^w^^^^W^^s^g^^^g^^W^c^^{^o^W^^[^S^{^^^c^s^G^g^^{^^^g^^O^s^W^W^^^s^S^C^^W^o^S^S^[^^W^^_^W^^o^g^c^W^^^^S^^W^G^^+^G^g^^{^W^^{^k^s^_^W^ȥNJ^^^g^^^g^^s^S^^^^W^s^S^^o^w^C^o^g^^^^s^S^^^^g^^g^s^^W^^k^S^^^^^s+^^W^o^^G^C^{^^^W^^C^W^G^^^{^W^C^^^S^{^O^g^^S^^W^^G^^C^g^^^W^{^g^^s^^^^W^^s^g^^^g^^W^c^^{^o^W^^s^S^^^g^s^{^^^c+^^{^o^W^^^W^G^^S^^^g^^G^{^O^g^^P^^g^^W^^{^^^g^^C^W^o^s^^S^^^G^W^O^W^^{^G^^^C^W^^^^C^W^^{^G^^^{^c^^{^W+^^s^{^G^W^^^^S^^G^g^^S^o^C^^^^g^^W^c^^{^o^W^^s^G^^^{^^^^s^{^^^g^^S^C^_^^^^^S^o^^W^^s^g^_^g^O^P^^g^^W^c+^^g^^W^c^W^^{^o^W^^s^^G^g^^^S^G^^g^^C^^s^^^^^^W^g^S^G^O^s^W^W^^^^{^g^^_^O^^^^S^C^_^^G^s^^W^^S^^^^S^C^W^^S+^s^^^^Sϊ^^^^g^^G^S^S^{^W^^s^W^^^s^c^^^W^^s^^G^g^^S^G^O^s^W^W^^S^{^^^c^G^g^^^s+^W^G^C^W^^^G^O^s^W^W^^S^^C^K^g^O^g^w^s^^^W^^{^^{^o^g^w^^s^S^K^^^w^_^g^g^G^S^G^O^s^W^W^^g^^W^^^s^S^^{^^S^O^^^G^{^^^S+^S^^^^S^C^^S^W^^o^^G^O^s^W^W^^g^^W^^^s^S^^{^^S^o^g^{^o^G^^[^S^^^^W^G^O^s^W^W^^S^{^^^c^G^^g^{^^^g^^^C^g^^^W+^s^_^W^ˊNJ^^^g^^s^^g^^^^W^^s^g^^^g^^W^c^^{^o^W^^s^G^^^S^{^^^g^^S^s^O^s^W^W^^^^^^{^^g^g^{^^s^^^^S+^{^o^G^^[^S^^^^W^G^O^s^W^W^^S^{^^^c^G^^g^O^W^{^S^G^C^W^^ߊ^{^^c5ѥٗ5^^^^^K^w^^C^W+^^^W^^S^_^G^^S^^s^s^G^g^c^W^s^S^G^^^S^S^K^^^S^O^W^K^{^S^s^^w^o^k^^^W^^S^_^G^^S^G^^w^K^w^{^^{^o^g^w^S^K^^^o^g+^^g^^W^c^W^^{^o^W^^C^^s^^^W^^{^^^^s^{^^^g^^S^S^g^^S^C^^^G^O^s^W^W^^^^^P^^s^S^K^O^^^S^C^^{^G^^^+^S^^^g^^s^^g^S^{^^^c^G^g^^^s^S^^^^W^^s^g^+^^{^W^^W^^S^[^o^W^g^W^^o^s ^K^s^W^G^s^g^{^^W^W^S^{^^^c 3