GCL Newsletter Newsletter 204 March 1 - Page 14

משום שסעיף ( 1 () c ) 182 / לחוק מעניק סמכות פרסונלית , חייב להיות קשר בין הקמת הישות הדלוורית לבין עילת התביעה הנטענת . בעת שנדרש לקבוע האם קיים הקשר הנדרש ( nexus (, בית המשפט בוחן את טיב הקשר שבין הישות שהוקמה בדלוור , לבין העסקה נשוא התביעה . באותם התיקים שהקמתה של חברה דלוורית הינה חלק אינטגרלי מהעסקה כולה , עובדה זו מייצרת קשר מינימלי ומספיק , בין העסקה והנתבעים שאינם מתגוררים בדלוור , לבין מדינת דלוור ובכך , קונה בית המשפט בדלוור את סמכות השיפוט הפרסונלית על התביעה . עוד נפסק זה מכבר , כי עילת התביעה קשורה דיה בעצם הקמתה של הישות הדלוורית , אם ייסודה של הישות גררה אחריה סדרה של אירועים אשר הובילו בסופו של דבר להגשתה של התביעה . בתי המשפט בדלוור פירשו את דרישת " הקשר " ( nexus ) באופן רחב וגמיש , זאת משום שעצם ייסודה של ישות בדלוור מציבה את בתי המשפט בדלוור כפורום נאות לדיון בשאלות הנוגעות לממשל התאגידי התקין של הישות הדלוורית שהוקמה . בתי המשפט בדלוור אף קבעו ופסקו כי תביעה לאכיפת הסכמי ייסוד של חברה דלוורית , מייצרים קשר מספיק על מנת לקנות את סמכות השיפוט הפרסונלית של בית המשפט בדלוור , על המקרה ( ראו הלכת . Del Papendick v . vobert Bosch G / m / b / h , / 09 A . 9d 1 / 12 , 1 / 10 )
Super . 1970 (, rev ’ d , 218 A . 9d 120 ) Del . 1979 ((.
במקרה דנן , הסכם התפעול מהווה מסמך ייסוד של הישות שהוקמה ( החברה ) ועל כן , ומשזו הוקמה כתאגיד דלוורי , לבית המשפט הצ ' נסרי סמכות פרסונלית לדון בתביעה . מלבד זאת , מרכיב נוסף שבית המשפט מתייחס אליו , הוא אל מידת מעורבות הצד המתדיין שאיננו נתין דלוורי . בשלב הזה , בית המשפט קובע כי השותפות היתה מעורבת דיה , בהקמתה של החברה ובהתנהלותה ועל כן , בית המשפט קנה סמכות שיפוט פרסונלית על התביעה .
תוצאה : הבקשה לדחיית התביעה על הסף נדחית בזאת .
Terramar vetail Centers , LLC , Plaintiff , v . Marion # 4-Seaport Trust U / A / D / June 41 , 4004 , Defendant , C . A . No . 14812-VCL
לפסק הדין המלא https : 33courts . delaware . gov3npinions3Download . aspx ? id / 968098
GCL משפט משווה גלובלי © כל הזכויות שמורות
80-9999229 contact @ gcl . co . il ת . ד . 960 , מודיעין
‫בית‬ ‫)‪,‬‬ ‫‪nexus‬‬ ‫(‬ ‫הנדרש‬ ‫הקשר‬ ‫קיים‬ ‫האם‬ ‫לקבוע‬ ‫שנדרש‬ ‫בעת‬ ‫הנטענת‪.‬‬ ‫התביעה‬ ‫עילת‬ ‫לבין‬ ‫הדלוורית‬ ‫באותם‬ ‫התביעה‪.‬‬ ‫נשוא‬ ‫העסקה‬ ‫לבין‬ ‫בדלוור‪,‬‬ ‫שהוקמה‬ ‫הי ^^W^^^G^g^^S^^^^c^g^G^C^^G^W^_^^S^{^^^c+^^^^{^g^g^^^^[^W^^W^G^O^S^o^W^s^S^{^S^^^^S^C^g^^c^K^^s^g^_^s^^S^g^^S^O^s^W^W^^g^^_^G^^S^^s^^S^^{^^S^S^^g^^g^w+^G^g^^^W^^S^W^G^o^k^O^s^W^W^^{^O^g^^^s^G^g^^G^O^s^W^W^^{^^K^W^^^g^w^^C^g^^w^W^S^^^G^^g^w^S^^^^S^G^g^^W^{^^^g^^{^g^^g^{^s^g+^S^^G^g^^S^^g^s^^o^g^{^o^G^^[^S^^^^^^W^O^S^^G^g^^S^^s^S^^^^W^^s^g^^S^^g^^W^c^^{^o^W^^C^^G^O^s^W^W^^S^{^^^c+^^s^^O^^S^C^_^^g^S^K^^^S^S^g^^W^^^s^g^g^^W^O^S^C^w^S^O^s^W^W^^g^^S^g^^W^^^s^S^^{^^S^G^^^w^O^g^S^^^W^^S+^O^^g^^^C^^^g^^^W^G^O^s^W^W^^S^{^^^c^G^^g^S^^G^g^^S^^s^s^S^K^^^S^O^G^^^s^G^^W^^W^S^W^G^g^s^W^C^^^C^g^^W^^g^w+^G^^g^C^^{^^g^G^S^G^O^s^W^W^^g^^W^^^s^g^g^^W^O^S^^^^w^{^^W^w^[^C^^W^K^{^g^^^_^G^G^C^W^^ϊ^S^^^+^S^O^s^W^W^^g^^S^g^^W^^^s^S^^^g^^S^^C^K^g^O^g^s^{^{^^s^S^^W^K^^W^^G^^C^s^W^^s^O^g^W^^^C^W^^o^^W^^W^w^G^O^s^W^W^^S^{^^^c+^O^s^W^W^^g^^_^G^^S^^s^g^g^^W^O^S^^o^{^g^s^C^o^g^^^^G^g^^S^o^g^W^^^^W^^G^^W^C^^G^O^s^W^W^^S^{^^^c^G^^g^^S^W^^{^S+^^s^G^O^s^W^W^^S^{^^^c^G^g^^^s^S^^^^W^^s^g^^S^^g^^W^c^^{^o^W^^C^^s^^^W^^{^^^^s^{^^^g^^^^^{^g^g^^^g^w+Aػٽӊ ͍哊ļȳļÊ^S^s^o^^^C^W^S^{^^^S+MȻɕۊe哊Ê䠠+^S^W^^{^S^W^{^^[^W^o^^W^^s^S^_^G^^P^^S^W^^{^S^S^g^^W^^^s^g^g^^W^O^{^^{^k^{^S^W^W^S^S^^^^W^s^S^^o^w^O^^^G^{^^^S+^^G^g^^^W^^^{^^o^g^G^[^C^^{^s^G^O^G^^G^g^^S^s^O^W^^^^^W^^s^g^^^{^o^W^^S^^^^^g^S^{^^^c^s^G^g^^O^s^W^W^^g^o^^C^K^g^O+^G^g^^S^[^S^G^^s^G^O^s^W^W^^g^^^g^^^C^g^^^W^S^{^^O^g^g^^S^^O^{^^W^^G^W^^{^g^O^^C^s^S^W^C^C^s^g^W^{^^g^g^_^^S^{^^^c+^G^g^^o^^W^^s^W^G^S^^^S^s^W^^S^S^_^G^^S^^s^G^S^^{^^S^O^g^S^{^^W^^G^^S^g^^S^S^^W^^^W^^o^g^^W^G^^S^{^^^c+^S^^G^g^^S^^s^^^^W^^s^g^^^g^^W^c^^{^o^W^^^^S^S^{^^^c+^^W^^C^S+^G^[^C^^^O^_^g^^S^^^^s^S^^G^g^^S^s^O^_^g^g^^S^G^^^S+QɅˊٕх ѕ̳11 Aѥػ5ɥеMӊQӊT)չ+ijгг 9ȵY 3+^S^{^s^C^S^O^g^^s^^^+͍̹݅ɔ͹ݹ+^^{^W^^W^^S^[^o^W^g^W^^o^s ^K^s^W^G^s^g^{^^W^W^S^{^^^c 3